Ν.4264/2014 Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4264/2014

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 118/Α/15.5.2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1
Σκοπός

Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, εκσυγχρονίζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

Άρθρο 2
Ορισμοί

 

………………………………………….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Γενικές διατάξεις για τις λαϊκές αγορές

 

Άρθρο 3
Λειτουργία των λαϊκών αγορών

1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών, σε ανεξάρτητους υπαίθριους, ελεύθερους, δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, λειτουργούν σε δρόμους ή πλατείες εντός αστικού ιστού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές.

2. Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζεται για μεν τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Περιφερειακού Συμβούλου, για δε τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές της χώρας με αποφάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων.

3. Με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των Περιφερειακών Συμβουλίων των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Δημοτικών Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, που εκδίδονται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής τους για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών ρυθμίζονται θέματα ιδίως όπως:

α) οριοθέτηση και διαγράμμιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των θέσεων των επαγγελματιών πωλητών που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη, καθώς και των θέσεων των πωλητών που διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή και άνθη,

β) οριοθέτηση του χώρου που καταλαμβάνουν οι πωλητές, αρίθμηση θέσεων, καθορισμός ενιαίων μέτρων του μήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των πωλητών, στάθμευσης αυτοκινήτων αδειούχων πωλητών, μέριμνα για την τοποθέτηση, εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα) και των οχημάτων ειδών κυλικείων,

γ) ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, μεταφοράς εξοπλισμού και εμπορευμάτων, πριν και μετά από το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών,

δ) καθαριότητα του χρησιμοποιούμενου χώρου από τους αδειούχους πωλητές, άμεση συλλογή των απορριμμάτων και των χαρτοκιβωτίων, τρόπος έκθεσης και πώληση των προϊόντων και ειδικότερα των νωπών ψαριών – συλλογής και απομάκρυνσης των νερών από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών, απολύμανσης του χώρου, απαγόρευσης καθαρισμού ψαριών,

ε) τις διαστάσεις, τον τύπο και το περιεχόμενο των πινακίδων που υποχρεούνται οι πωλητές να τοποθετούν σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης, ιδίως το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, την ιδιότητα του πωλητή (παραγωγός ή επαγγελματίας ή παραγωγός βιολογικών προϊόντων), τον αριθμό μητρώου, την περιοχή παραγωγής των προϊόντων και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο,

στ) ο τύπος, το χρώμα και το υλικό του εκθετηρίου των πωλούμενων προϊόντων και του στεγάστρου του, έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και ενιαία αισθητική, καθώς και ο τρόπος εμφάνισης και συμπεριφοράς των πωλητών.

………………………………………….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Ειδικές διατάξεις για τους πωλητές λαϊκών αγορών

 

………………………………………….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Λαϊκές αγορές παραγωγών προϊόντων βιολογικής γεωργίας
(Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων)

 

………………………………………….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Κατάργηση των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

 

………………………………………….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Υπαίθριο πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο

 

………………………………………….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Υπηρεσίες ελέγχου – Κυρώσεις

 

………………………………………….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Εκθέσεις

 

………………………………………….

 

Άρθρο 48
Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Σχολείων

1. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 “Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων” (Α’ 244) αντικαθίσταται ως εξής:

“4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού ή σκοπού φιλοξενίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.”

2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α’ 222) καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:

α) τα άρθρα 64, 71, 72, 73, 74, 76 και 77 του α.ν. 2545/1940 (Α’287) “Περί Ιδιωτικών Σχολείων-Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων”,

β) το άρθρο 10 του ν. 682/1977 (Α’ 244) “Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων”,

γ) το άρθρο 1 του α.ν. 284/1968 (Α’ 32) “Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 158379 (Α’ 1025) 4.11.1967 υπουργικής αποφάσεως περί χαρακτηρισμού των Σχολών Ξένων Γλωσσών ως φροντιστηρίων”,

δ) η υ.α. Φ.621.32/129/70882/12.4.1975 (Β’ 423) “Περί κριτηρίων φροντιστηρίων”,

ε) η υ.α. Φ.42301/8.4.1978 (Β’ 405) “Περί αντικαταστάσεως της Φ.621.32/129/70882 αποφάσεως περί κριτηρίων Φροντιστηρίων”,

στ) οι παράγραφοι 59, 60, 61 και 65 της υ.α. ΣΤ/56/13.11.2000 (Β’ 1409) “Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού” στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών”,

ζ) οι παράγραφοι 2, 4, 5 και στην παράγραφο 10 η φράση “των φροντιστηρίων” του άρθρου 20 και στην παράγραφο 30 η φράση “των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών” του άρθρου 24 της υ.α. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (Β’ 1340) “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων”.

η) η υ.α. 46508/10.5.1976 (Β’ 661) “Περί προσλήψεως αλλοδαπών υπό φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών”, όπως τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις Δ5/5284/26.10.1983 (Β’ 641) και Δ5/6480/17.12.1985 (Β’ 832).

3. Στην υποπαράγραφο Θ.18 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και στην περίπτωση 7 που προσετέθη με το άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 4229/2014, η φράση “έως την 31η Δεκεμβρίου 2013” αντικαθίσταται από τη φράση “έως τη 15η Ιουλίου 2014”.

4. Στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου α’ και του υποστοιχείου α.ι της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 15 περίπτωση α’ του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, μετά τη φράση “επικαιροποιούνται” προστίθεται η φράση “από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης”.

5. Στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

“Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη λήξη του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το σχολείο, προκειμένου οι μονάδες εκπαίδευσης να λειτουργήσουν από το επόμενο σχολικό έτος.”

6. Οι σύζυγοι ή συγγενικά πρόσωπα μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας φυσικού προσώπου που ήταν ολικώς ή μερικώς κάτοχος αδείας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετέχοντας σε εταιρικό σχήμα οποιασδήποτε νομικής μορφής, αιτούνται έκδοση νέας άδειας προκειμένου να λειτουργήσουν στην ίδια διεύθυνση εντός της επομένης διετίας ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποχρεούνται στην προσκόμιση του εντύπου υπεραξίας του άρθρου 13 του ν. 2238/1994.

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

………………………………………….

 

Άρθρο 55
Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

1. Τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) εφαρμόζονται και για τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών ΕΡ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, προεδρικού διατάγματος την κατά το χρόνο της ένταξής του βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση.

2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας ΕΔΙΠ. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ διατηρούν την κατά το χρόνο της ένταξής τους βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση έως την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος.

3. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Η χρονική προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης Καθηγητών και Λεκτόρων λόγο κατάργησης του Τμήματος που υπηρετούσαν.”

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

………………………………………….

 

Άρθρο 59

Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων του εδαφίου 1 της παρ. Α’ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2017.

Από 1.7.2017 παύει η περίοδος αναστολής και τυχόν υπόλοιπο οφειλής θα εντάσσεται αυτοδίκαια στις ισχύουσες κατά την ημερομηνία αυτή διατάξεις τμηματικής καταβολής, χωρίς απώλεια τυχόν ευεργετημάτων.

………………………………………….

Αθήνα, 14 Μαΐου 2014

 

Δείτε ακόμα

ΝΟΜΟΣ 4223/2013 Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4146/2013