ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιδότηση της πρακτικής άσκηση μαθητείας των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ (περ.)

Επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.τλ. το έτος 2016. Αποφ. οικ. 24018/411/2016 Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – …

Περισσότερα