Εγκύκλιοι – Έγγραφα ΕΦΚΑ

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, Εγγρ. ΕΦΚΑ Γ31/11/159477/7.2.2019, ΕΦΚΑ Γ31/16/246504/27.2.2019

Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Εγγρ. ΕΦΚΑ Γ31/11/159477/7.2.2019 Σχετ. : Η αριθ. Δ12α/Φ. 32/Γ.Π.οικ. 46042/1305/30.8.2018 εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΑ Σας κοινοποιούμε την ως άνω εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ: 68ΔΩ465Θ1Ω-ΚΘΙ) και όσον αφορά το πρόγραμμα ενίσχυσης ανασφάλιστων υπερηλίκων του άρθ. 93 του ν. …

Περισσότερα