ΙΟΥΛΙΟΣ 2009

Ευάγγελος Θ. Θεοδωράς: Η Απασχόληση των Ανηλίκων και η Παιδική Εργασία (νομοθετικό πλαίσιο – προστασία)
Πάντζο Ε.: Νέες Εργασιακές Ρυθμίσεις, Νέες Εργασιακές Κυρώσεις, Σύσταση Νέων Επιθεωρήσεων Εργασίας