ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Κ. Λαναρά: Σύνταξη Γήρατος Μητέρων με Ανήλικα – Ανάπηρα παιδιά, με Ανάπηρο σύζυγο, Πατέρα με Ανάπηρα παιδιά κ.λπ.
Ν. 3763/2009 Διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος, Κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών Φορολογιών και άλλες διατάξεις
Ανασύνταξη, τροποποίηση συμπλήρωση καταστατικού ΕΤΑΠ-ΜΜΕ