ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Χρόνος και Τρόπος Κατάθεσης Πινάκων Προσωπικού και Συμπληρωματικών αυτών
Εργασία που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδος
Τροποποίηση της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου
Ανώτατο Όριο Υπερωριών Β΄ Εξαμήνου 2011
Η 28η Οκτωβρίου 2011 – Ημέρα Παρασκευή