ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Υποχρεώσεις Εργοδοτών έναντι ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ – Τρόπος Υποβολής Εντύπων
Ν.4172/2013 Φορολογία Εισοδήματος (Διαθεσιμότητα, Κινητικότητα, Κατώτατος Μισθός)
Νέα Πρόστιμα για την Αδήλωτη και Ανασφάλιστη Εργασία
Ρυθμίσεις Οφειλόμενων Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ