ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Οι Ομαδικές απολύσεις του Ν.1387/83 πριν την προδιαγεγραμμένη ανατροπή τους
Κώδικας Δικηγόρων
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Πίνακες προϋποθέσεων συνταξιοδότησης για το 2013