ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «παλαιών ασφ/νων», ήτοι ασφ/νων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1.1.1993, οδηγίες, Εγκ. ΟΑΕΕ 1/13.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «νέων ασφ/νων», ήτοι ασφ/νων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο από την 1.1.1993 και εφεξής, οδηγίες, Εγκ. ΟΑΕΕ 2/13.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.66 του Ν.4144/2013 και την υποχρέωση της επιστροφής παροχών περίθαλψης στις περιπτώσεις συντ/χων που έχουν κριθεί με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 67%, Εγγρ. ΟΑΕΕ ΓΕΝ.ΔΙ.ΠΑΡ./23/123314/23.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηματική ενίσχυση του άρθρ.13 του Ν.3460/2006 δεν συνυπολογίζεται στο κατά περίπτωση τιθέμενο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με το άρθρ. 40 του Ν.3996/2011, Εγκ. ΙΚΑ 9/21.1.2014

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Σχετικά με τη σύνταξη αναπηρίας ορισμένου χρόνου που χορηγείται στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ καθώς και με τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας μόνιμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ οι οποίοι κατά τη …

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα