Επιστρεπτέα προκαταβολή (περ), Αποφ. Α 1076 έως 1080/2020

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αποφ. Α.1076/2.4.2020 Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΦΕΚ 1135/Β/2.4.2020


Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.03.2020, των φυσικών προσώπων α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, έως τις 24.4.2020.

Αποφ. 1078/9.4.2020 Υφυπουργού Οικονομικών

ΦΕΚ1292/Β/10.4.2020


Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του άρθρου πρώτου της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75) έως και 21.4.2020.

Αποφ. 1079/9.4.2020 Υφυπουργού Οικονομικών

ΦΕΚ 1292/Β/10.4.2020


Τροποποίηση της με αριθμ. Α. 1076/2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, “Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” (Β’ 1135).

Αποφ.  Α.1080/9.4.2020 Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΦΕΚ 1294/Β/10.4.2020

Δείτε ακόμα

Παράταση έως 31/8 οφειλών ΦΠΑ, Αποφ. ΑΑΔΕ 1073/2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Παράταση έως 31/8 βεβαιωμένων οφειλών, Αποφ. ΑΑΔΕ 1074

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .