Η 1η Μαΐου ημέρα Τετάρτη

Η 1η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη

Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία, συμπεριλαμβάνεται κι αυτή στις εξαιρέσιμες-υποχρεωτικές ημέρες αργίες, όπως προβλέπει η παραγρ. 1 του άρθρου 4 του Β.Δ. 748/1966.

Παράλληλα, όπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 147/1973 οι μισθωτοί που απασχο­λούνται κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσι­μες ημέρες δικαιούνται την προσαύξηση του 75% που προβλέπει η αριθ. 8900/1946 υ­πουργική απόφαση, όπως ερμηνεύθηκε με την 25825/1951 όμοιά της, ενώ ακόμη οι μισθωτοί που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θ’ απασχοληθούν τις εξαιρέσιμες εορτές, από λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους, θα πάρουν για κάθε τέτοια ημέρα ποσό ίσο με το ημερομίσθιό τους.

Συνεπώς, όσοι μισθωτοί αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θ’ απασχοληθούν την 1η Μαΐου από λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους (δηλαδή οι μισθωτοί που δεν θ’ απασχοληθούν λόγω μη λειτουργίας της επιχειρήσεως κ.λπ. στην οποία εργάζονται), δικαιούνται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς άλλη προσαύξηση. Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν θα πάρουν τίποτε επί πλέον από τις κανονικές μηνιαίες αποδοχές τους, γιατί η παραγρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3555/1957 που προβλέπει την καταβολή της αμοιβής, ανα- φέρεται μόνο σε ημερομίσθιους.

Από τους μισθωτούς πάλι που θα εργα- σθούν την 1η Μαΐου, οι μεν ημερομίσθιοι θα πάρουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ημερομίσθιο, ενώ οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, αν η επιχ/ση στην οποία

απασχολούνται εξαιρείται από την Κυριακή αργία, θα πάρουν μόνο προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί στο 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους, χωρίς να τους οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, γιατί ο μισθός θεωρείται ότι περιέχει και την αμοιβή της απασχολήσεως κατά τις ημέρες αργίας, αφού οι εκμεταλλεύσεις στις οποίες εργάζονται, επιτρέπεται να λειτουργούν και

κατ’ αυτές. Αντίθετα αν απασχολούνται σε η Κυριακή αργία, οπότε την 1η Μαΐου εργάζονται εκτάκτως (παρανόμως ή και νομίμως μετά από άδεια της Κοιν Επιθ/σης) θα πάρουν πέρα από την προσαύξηση του 75% και το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού γιατί στην περίπτωση αυτή, ο μισθός αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μήνα και συνεπώς δεν περιλαμβάνει και την αμοιβή για την απασχόληση σε ημέρα αργίας.

Το προσωπικό του δημοσίου των ν.π.δ.δ. και των ΟΤΑ που συνδέεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έχει την 1η Μαΐου ως αργία, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «περί κυρώσεως της από 29 Δεκ. 1980 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου κ.λπ.». Όπως μάλιστα προβλέπει η παρ. 13 του ίδιου άρθρου, οι ημερομίσθιοι από το προσωπικό αυτό, που δεν απασχολήθηκαν κατά τις ημέρες αργίας, παίρνουν για κάθε ημέρα αργίας το ημερομίσθιό τους, εφόσον, η μη απασχόλησή τους κατά την ημέρα αυτή, δεν οφείλεται στους ίδιους.

Συνεπώς το ημερομίσθιο προσωπικό του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που συνδέεται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον λόγω της αργίας της 1ης Μαΐου δεν εργαστεί δικαιούται ένα απλό ημερομίσθιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4468/17 (ΕΑΕΔ 2017 σελ. 665) η 1η Μαΐου καθορίστηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Δεν είναι πλέον προαιρετική αργία και γι’ αυτό απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που απαγορεύεται η λειτουργία τους κατά τις Κυριακές