Ηλεκτρολόγων ανελκυστήρων ΣΣΕ 13.2.2019

Σ.Σ.Ε. 13.2.2019 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας”(1)

Πράξη Καταθ.: Υπ. Εργασίας/2/18.2.2019

Στην Αθήνα σήμερα την 13η Φεβρουάριου 2019 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Γεώργιος Βλασόπουλος, Πρόεδρος, και Παύλος Μαμμωνάς, Γεν. Γραμματέας της Πα­νελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστή­ρων (ΠΟΒΕΣΑ),

2. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΟΗΕ),

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αρχιτε­χνίτες, συντηρητές και ηλεκτρολόγοι 1ης ομάδας, Δ’ ειδικότητας, όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 3982/11, όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων όλης της χώρας, που δεσμεύει αυτή η σύμβαση.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί – ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις – μέλη της ΠΟΒΕΣΑ, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31/12/2018 βάσει της από 20/12/2018 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 1/22-2-2018), αυξάνονται από 1η/6/2019 κατά 1% και διαμορφώνονται ως εξής:

1. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτρολόγοι αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοι­πούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Ο βασικός μισθός του τεχνίτη ηλεκτρολόγου, ορίζεται σε 734,55 ευρώ.

3. Ο βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη, ορίζεται σε 759,69 ευρώ.

4. Ο βασικός μισθός του αδειούχου συντηρητή, ορίζεται σε 797,90 ευρώ.

5. Ο βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας, ορίζεται σε 808,00 ευρώ.

Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 29η/2/2020, αυξάνονται από 1η/3/2020 κατά 1% και διαμορφώνονται ως εξής:

1. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτρολόγοι αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοι­πούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Ο βασικός μισθός του τεχνίτη ηλεκτρολόγου, ορίζεται σε 741,89 ευρώ.

3. Ο βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη, ορίζεται σε 767,28 ευρώ.

4. Ο βασικός μισθός του αδειούχου συντηρητή, ορίζεται σε 805,87 ευρώ.

5. Ο βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας, ορίζεται σε 816,08 ευρώ.

Άρθρο 3

Οι εκπρόσωποι των μερών συμφωνούν ότι μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβα­σης θα υπάρξει προσπάθεια για δημιουργία κοινού φορέα πιστοποίησης για θέματα υγείας και ασφάλειας καθώς και ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών των εργαζομένων – επαγγελματιών του κλάδου.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

4.1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

4.2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατο­μικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.

4.3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1/1/2019 και λήγει 31/12/2020.


(1) Προηγ. ρύθμιση ΕΑΕΔ 2018 σ. 328.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …