Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων

Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων
(Νομοθετημένα κατώτατα όρια)

Με την αριθ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας (ΕΑΕΔ 2019 σελ. 143) και στα πλαίσια του ν.4172/2013 καθορίστηκαν τα νόμιμα κατώτατα νομοθετημένα ημερομίσθια για υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες, όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση. Ισχύουν από 1.2.2019 και καλύπτουν και το 2020 και 2021.

Αυτά είναι:

Προϋπηρεσία Υπάλληλοι Εργατοτεχνίτες
Χωρίς προϋπηρεσία 650,00 29,04
Με μία (1) τριετία 715,00 30,49
Με δύο (2) τριετίες 780,00 31,94
Με τρεις (3) τριετίες 845,00 33,40
Με τέσσερις (4) τριετίες 34,85
Με πέντε (5) τριετίες 36,30
Με έξι (6) τριετίες 37,75