Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας που έχει προέλθει από μετασχη¬ματισμό με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με τα ασφάλιστρα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, Εγκ. ΑΑΔΕ 2172/25.9.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρίας στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρία με ζημία, Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2182/ 10.10.201 9

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .