ΟΓΑ αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ.23638/978/1.7.2016

Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Αύξηση ασφαλιστικής εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/οικ. 23638/978/1.7.2016

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85/τ. Α’/12.5.2016 δημοσιεύτηκε ο ν. 4387/2016 με τίτλο “Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις”.

Με το άρθρο 41 του ανωτέρω νόμου προσδιορίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων που υπάγονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 της υποπαραγράφου ΙΒ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των προσώπων που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ ανερχόταν σε ποσοστό 2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας (άρθρο 4 του ν. 2458/1997 (Α’ 15) όπως ισχύει), στην οποία είχε καταταγεί ο ασφαλισμένος και δεν μπορούσε να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 ορίζεται ότι η ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των αναφερομένων προσώπων στο άρθρο 40 του νόμου αυτού, που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2016 έως 31.12.2019, και διαμορφώνεται ως εξής:

α) από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σε ποσοστό 3,61% επί των υφιστάμενων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ασφαλιστικών κατηγοριών και κατανέμεται κατά 3,35% για παροχές σε είδος και 0,26% για παροχές σε χρήμα.

β) από 1.1.2017 έως 31.12.2017 σε ποσοστό 4,73% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 4,39% για παροχές σε είδος και 0,34% για παροχές σε χρήμα.

γ) από 1.1.2018 έως 31.12.2018 σε ποσοστό 5,84% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 5,42% για παροχές σε είδος και 0,42% για παροχές σε χρήμα.

δ) από 1.1.2019 έως 31.12.2019 σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.

Για το τρέχον έτος, όπως αναφέρεται στην οικεία διάταξη, ο υπολογισμός της ασφαλιστικής εισφοράς γίνεται επί της υφιστάμενης ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και η ασφαλιστική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας και καταβάλλεται εντός των προβλεπόμενων από τις οικείες διατάξεις προθεσμιών και με την ισχύουσα μέχρι 31.12.2016 για τον ΟΓΑ διαδικασία (παρ. 1, άρθ. 43, του ως άνω νόμου).

Από 1.1.2017 οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και εφεξής η ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης θα υπολογίζεται επί του ασφαλιστέου εισοδήματος όπως επιμέρους ορίζεται στο άρθρο 40 του ως άνω νόμου, το οποίο θα εξειδικευτεί περαιτέρω με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται με την παρ. 12, του άρθρου αυτού.

Οι ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 θα καταβάλλονται ανά τακτικά περιοδικά διαστήματα που θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 43 του αναφερομένου νόμου, σε εναρμόνιση με την καταβολή των φόρων.

Η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύει, δεν αναπροσαρμόζεται. Τούτο ισχύει και για την εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των εργαζομένων που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ κατ’ εφαρμογή του άρθ. 13α, του ν. 4251/2014 (Α’ 80), όπως ισχύει.

Δείτε ακόμα

Υπολογισμός εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.10070/23637/977/8.8.2016

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4387/2016.(1) Υπολογισμός εισφορών υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων που …

Απαλλάσσονται από τη φαρμακευτική δαπάνη όσοι στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ, Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.80000/36222/1398/8.8.2016

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .