Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώ¬νονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος, Εγγρ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2033/2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κλπ, Εγκ. ΑΑΔΕ Ε 2021/31.1.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Σχετικά με την αναδοχή από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή αυτών, Εγγρ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2022/04.02.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .