Προσβολή προσωπικότητας εργαζομένων και αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ΑΠ 712/2021

Προσβολή προσωπικότητας εργαζομένου και αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης

Ο εργοδότης ασκώντας το από το άρθρο 652 ΑΚ συναγόμενο διευθυντικό δικαίωμα αυτού, στο οποίο υπόκειται ο εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έχει την εξουσία να καθορίζει αυτός το είδος, τον τόπο, τον χρόνο και τις άλλες συνθήκες παροχής της εργασίας και να ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησής του προς επίτευξη των σκοπών της. Βασικός περιορισμός του διευθυντικού δικαιώματος τίθεται από την απαγορευτική διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να ασκεί το δικαίωμα αυτό καταχρηστικώς. Τότε η απόφασή του είναι αντίθετη προς τον νόμο και θεωρείται άκυρη.

Για την ύπαρξη αδικοπραξίας απαιτείται εκτός των άλλων όρων, παράνομη συμπεριφορά (θετική πράξη ή παράλειψη) προσώπου. Τέτοια συμπεριφορά αποτελεί και η προσβολή ορισμένου δικαιώματος άλλου ή απλώς συμφέροντός του, προστατευόμενου από τη διάταξη νόμου, η οποία παραβιάζεται. Το δικαίωμα της προσωπικότητας, ως πλέγμα αγαθών που συνθέτουν την υπόσταση ατόμου και είναι με αυτό (άτομο) αναπόσπαστα συνδεδεμένο, προστατεύεται σε περίπτωση προσβολής. Η προσβολή της προσωπικότητας πρέπει να είναι παράνομη. Αγαθά που προστατεύονται από την προσωπικότητα είναι και η τιμή και η επαγγελματική αξία του ατόμου.

Η τιμή του ατόμου, ειδικότερα, αντικατοπτρίζεται στην εκτίμηση απέναντί του των άλλων και προστατεύεται κυρίως ως κοινωνικό αγαθό.

Αξίωση από την προσβολή της προσωπικότητας είναι και η αποζημίωση προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του προσβαλλόμενου. Για την αξίωση αποζημιώσεως προς ικανοποίηση ηθικής βλάβης, συνισταμένη και σε πληρωμή ευλόγου χρηματικού ποσού απαιτείται και το στοιχείο της υπαιτιότητας.

ΑΠ 710/2021

Πρόεδρος: Η κ. Μαρία Νικολακέα

Εισηγητής: Η κ. Καλλιόπη Πανά

Δικηγόροι: Η κ. Αγγελική Σακοπούλου – Ο κ. Γεωρ. Σταμολέκας

Δείτε ακόμα

ΔΕΥΑ και μειώσεις αποδοχών (μνημόνια) ΑΠ 5/2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Άκυρη καταγγελία – μεταβολή προσώπου εργοδότη ΑΠ227/2021

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .