ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Προσβολή προσωπικότητας εργαζομένων και αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ΑΠ 712/2021

Προσβολή προσωπικότητας εργαζομένου και αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης Ο εργοδότης ασκώντας το από το άρθρο 652 ΑΚ συναγόμενο διευθυντικό δικαίωμα αυτού, στο οποίο υπόκειται ο εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έχει την εξουσία να καθορίζει αυτός το είδος, τον τόπο, τον χρόνο και τις άλλες συνθήκες παροχής της …

Περισσότερα