ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) 2010

ΣΣΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURITY 2010

Σ.Σ.Ε. Κλαδική 29.6.2010 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Επιχ/σεις Παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ όλης της Χώρας”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 13/15.7.2010

Σήμερα την 29.6.2010 στα γραφεία της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. οι παρακάτω υπογράφοντες αφενός από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας (Σ.Ε.Ε.Υ.Α.), ο κος Σαμπρής Αλέξανδρος Πρόεδρος & ο κος Αντωνόπουλος Βασίλειος Γεν. Γραμματέας, ο εκπρόσωπος των εταιρειών Brink’s Security Services SA, Brink’s Aviation Services SA ο κος Μαυραπόστολος Ιωάννης & ο εκπρόσωπος της Brink’s Cash & Valuable Services SA ο κος Λαζαρίδης Εμμανουήλ, και αφετέρου από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος (ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.) ο κος Καναβάρος Κυριάκος Πρόεδρος & ο κος Παπακωνσταντίνου Νικόλαος Γεν. Γραμματέας, όλοι νόμιμα προς τούτο εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε. συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά δια της παρούσης ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία ευρίσκεται η χώρα, γεγονός που έχει άμεσες και δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην απασχόληση όσο και στην λειτουργία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας του κλάδου δίνοντας έτσι στους εργαζομένους μία αίσθηση επαγγελματικής σιγουριάς και εργασιακής ειρήνης συνυπογράφουν την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας την εμπειρία της υπογραφής αλλεπάλληλων κλαδικών συμβάσεων εργασίας και επειδή για λόγους που ανάγονται στη διευκόλυνση των ρυθμίσεων της παρούσης, αλλά και για να αντιμετωπιστούν με ιδιαιτερότητα τα θέματα των διαφόρων ειδικοτήτων του ενιαίου κλάδου προσωπικού ασφαλείας, η παρούσα να διαχωριστεί σε τρία παραρτήματα (Α’ Β’ & Γ’) τα οποία θα αποτελούν απόλυτα αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε.

Η παρούσα ΚΣΣΕ διαμορφώθηκε ύστερα και από τις προτάσεις των πρωτοβαθμίων σωματείων και σύμφωνα με τα προβλήματα που υφίστανται οι εργαζόμενοι μέχρι σήμερα, ώστε να αντιμετωπιστούν σε βάθος χρόνου οι θεσμικές – εργασιακές και οικονομικές ανισότητες, με σκοπό την διασφάλιση των θέσεων εργασίας, και την δημιουργία νέων, και φυσικά την πρόοδο και αναβάθμιση του κλάδου.

Οι παρούσες οικονομικές συνθήκες στην αγορά εργασίας και κυρίως η αναγκαιότητα διασφάλισης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας επιβάλλουν όπως για όλο το διάστημα ισχύος της παρούσης διατηρηθεί αμετάβλητο το μισθοδοτικό καθεστώς και τα μισθοδοτικά κλιμάκια (Παράρτημα Α’), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί με την προϊσχύουσα έως την 31.12.2009 από 8.4.2009 Κ.Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τους υπαγόμενους το Παράρτημα Α’ της παρούσας.

Με βάση τα ανωτέρω τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα.

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στις επιχειρήσεις συστημάτων ασφαλείας όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

1.1. Προσωπικό Ασφαλείας (Φύλακες – Αρχιφύλακες – Επόπτες)

Στην έννοια του προσωπικού ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι χαρακτηρισμένοι ως υπάλληλοι υποδοχής (reception) οι οποίοι ασκούν καθήκοντα πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών, εφόσον απασχολούνται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

1.2. Συνοδοί Χρηματαποστολών

1.3. Οδηγοί Χρηματαποστολών

1.4. Καταμετρητών Χρημάτων

1.5. Προσωπικό Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολούν Φυλάξεων

1.6. Προσωπικό Ασφαλείας – Ελεγκτών Ασφαλείας Αερομεταφορών Λιμανιών και μέσων μαζικής μεταφοράς (Screeners)

1.7. Εφοδιαστές και Τεχνικοί Α.Τ.Μ.

1.8. Διοικητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού

1.9. Τεχνικοί Εγκαταστάσεων και Συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

1.10. Καθαρίστριες

1.11. Γενικώς όλοι οι Υπάλληλοι που φέρουν άδεια εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας βάσει του Νόμου 2518/97 και εργάζονται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Άρθρο 2
Γενικές διατάξεις

2.1. Η ισχύς της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε αρχίζει από 01.01.2010 και ισχύει μέχρι την 31.12.2010.

2.2. Η παρακράτηση των εισφορών από τους εργαζομένους παραμένει ως προβλέπεται στην προϊσχύουσα Κ.Σ.Σ.Ε. ισχύει για όλους όσους έχουν τις προαναφερόμενες ειδικότητες στις παραγράφους 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 και υπάγονται στην παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. με την υποχρέωση των εργοδοτών της παρακράτησης και απόδοσης προς την ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. κάθε 18η του ερχόμενου μήνα.

2.3. Συμφωνείται ρητά με την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. ότι καταργούνται τα υφιστάμενα κλιμάκια ανά διετία και θα μετατραπούν σε κλιμάκια ανά τριετία και με ενσωματωμένο το επίδομα κλάδου (μόνο για το παράρτημα Α’) χωρίς να θιγεί κανένα κεκτημένο δικαίωμα για τους ήδη υπάρχοντες και ειδικότερα για αυτούς που προσελήφθησαν μέχρι και την 31.12.2006 του παραρτήματος Α’ (με βάση τα συμφωνηθέντα της προϊσχύουσας Κ.Σ.Σ.Ε. 2009). Τα κλιμάκια για το παράρτημα Α’, και τα δυο μέρη δεσμεύονται ότι θα κατατεθούν μέσα σε δύο μήνες από την υπογραφή της παρούσης. (Για το παράρτημα Β’ οι τριετίες ισχύουν από 01.07.2010).

2.4. Για την ένταξη των εργαζομένων στα μισθολογικά κλιμάκια κάθε ειδικότητας ως προϋπηρεσία θεωρείται η πραγματική υπηρεσία σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στη συγκεκριμένη ειδικότητα.

2.5. Οι διατάξεις των προηγούμενων Κ.Σ.Σ.Ε, του κλάδου και των επιμέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά με την νέα Κ.Σ.Σ.Ε εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις

3.1. Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε μονομερή παραβίαση των όρων-άρθρων και γενικά της παρούσης Κ.Σ.Σ.Ε. και με μεταξύ τους διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει.

3.2. Τα δύο μέρη συμφωνούν, ότι στους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται στον κλάδο από την επιθεώρηση εργασίας αλλά και κάθε αρμόδια κρατική αρχή, δύναται να παρευρεθούν εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας οργάνωσης ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε., ή εκπρόσωπος κλαδικού σωματείου που ανήκει στην δύναμη της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’
Πεδίο ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Α’ Παραρτήματος υπάγονται όλες οι ειδικότητες εκτός των Χρηματαποστολών όλης της χώρας και έχουν ως εξής:

1.1 Προσωπικό Ασφαλείας (Φύλακες – Αρχιφύλακες – Επόπτες).

Στην έννοια του προσωπικού ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι χαρακτηρισμένοι ως υπάλληλοι υποδοχής (reception) οι οποίοι ασκούν καθήκοντα πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών, εφόσον απασχολούνται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

1.2 Προσωπικό Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων.

1.3 Προσωπικό Ασφαλείας – Ελεγκτών Ασφαλείας Αερομεταφορών Λιμανιών και μέσων μαζικής μεταφοράς (Screeners).

1.4 Διοικητικού και Υπαλληλικού Προσωπικού.

1.5 Τεχνικοί Εγκαταστάσεων και Συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

1.6 Καθαρίστριες.

1.7 Γενικώς όλοι οι Υπάλληλοι που φέρουν άδεια εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας βάσει του Νόμου 2518/97 και εργάζονται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Άρθρο 1
Κατώτατα όρια αποδοχών

1.1 Οι κατώτατες αποδοχές όλων των μισθολογικών κλιμακίων που καλύπτει η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Α’ παραρτήματος καταβάλλονται με τους ίδιους όρους όπως η προϊσχύουσα Κ.Σ.Σ.Ε. όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2009 αμετάβλητες, έως ότου συμφωνηθούν, κατατεθούν και προσαρτηθούν τα νέα κλιμάκια.

1.2 Για τις αποδοχές των εργαζομένων με τις ειδικότητες 1.8, 1.9 και 1.10 του άρθρου 1 συμφωνήθηκαν τα εξής:

Οι πάσης φύσεως αποδοχές (βασικοί μισθοί, επιδόματα, και κάθε είδους μισθολογικές παροχές) για τους υπαλλήλους γραφείου – εισπράκτορες – αποθηκάριους – κλητήρες, γραμματείς, χειριστές/ριες Η/Υ, προσωπικού καθαριότητας, καθορίζονται σύμφωνα με την από 30.07.2008 Ε.Κ.Σ.Σ.Ε για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας ετών 2008-2009, για τους λογιστές και βοηθούς λογιστών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45/2009 Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας λογιστών και βοηθών λογιστών βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών κ.λπ. πάσης φύσεως επιχειρήσεων όλης της χώρας για τους ηλεκτρονικούς τεχνικούς και τεχνικούς εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ασφαλείας και Η/Υ σύμφωνα με την από 07.10.2008 Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστούν όλης της χώρας.

Άρθρο 2
Θεσμικές και άλλες ρυθμίσεις

2.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ρητά στην πλήρη συνεργασία τους, στην οποιαδήποτε δημιουργία σχολών πιστοποίησης και εκπαίδευσης με σκοπό την αναβάθμιση του επαγγέλματος, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
Ειδικότητες Υπηρεσιών Χρηματαποστολών

Πεδίο ισχύος

2.6. Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του Β’ Παραρτήματος, η ισχύς της οποίας αρχίζει από την 01.01.2010 και ισχύει μέχρι την 31.12.2010, υπάγονται όλες οι ειδικότητες των Χρηματαποστολών όλης της χώρας και έχουν ως εξής:

1.1. Οδηγοί Χρηματαποστολών

1.2. Συνοδοί Χρηματαποστολών

1.3. Καταμετρητές Αξιών

1.4. Εφοδιαστές και Τεχνικοί Α.Τ.Μ.

Άρθρο 1
Κατώτατα όρια αποδοχών

1.1. Οι κατώτερες αποδοχές των εργαζομένων που καλύπτει η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του Β’ Παραρτήματος αυξάνονται σε ποσοστό 5,81% για το έτος 2010 και οι αποδοχές διαμορφώνονται στο ποσό των 783 ευρώ (740 βασικός και 43 ευρώ επίδομα συνοδού).

1.2. Οι ωριμάνσεις των εργαζομένων που ανήκουν στις ειδικότητες του παραρτήματος Β’ (πλην της ειδικότητας οδηγοί χρηματαποστολών) θα ενσωματωθούν στα νέα διαμορφωμένα κλιμάκια (κριτήριο ένταξης αποτελεί η ημερομηνία πρόσληψης) χωρίς να θιγεί κάθε κεκτημένο δικαίωμα και θα ενεργοποιηθούν αυτόματα από την 01.07.2010 χωρίς καμία αναδρομική ισχύ.

1.3. Για την ειδικότητα των οδηγών χρηματαποστολών οι κλίμακες παραμένουν σε τριετίες καθώς είχαν και θα ενεργοποιηθούν αυτόματα από την 01.07.2010 χωρίς καμία αναδρομική ισχύ.

1.4. Όσοι εργαζόμενοι μέχρι την 31.12.2009 (οδηγοί χρηματαποστολών) είχαν συμπληρώσει την απαιτούμενη προϋπηρεσία για αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου και δεν είχαν αλλάξει κλιμάκιο εντός του 2009, θα μεταφερθούν αυτόματα το 2010 στην τριετία που αντιστοιχούν από την 01.07.2010, χωρίς καμία αναδρομική ισχύ.

Άρθρο 2
Επιδόματα

2.1. Το Επίδομα Επικινδυνότητας Οδηγών αυξάνεται για το έτος 2010 στα 87,00 ευρώ.

2.2. Το Επίδομα όπλου: Στους εργαζόμενους που νομίμως φέρουν όπλο κατά την διάρκεια των καθηκόντων τους, το επίδομα όπλου παραμένει σταθερό δηλαδή σε ποσοστό 15%, επί του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο ανήκει ο κάθε εργαζόμενος (ισχύει και για το παράρτημα Α’).

2.3. Επίδομα Αρχιφύλακα: Στους εργαζόμενους που εκτελούν χρέη αρχιφύλακα, δίνεται επίδομα ποσοστού 10% επί του μισθολογικού κλιμακίου που ανήκει ο κάθε εργαζόμενος, (ισχύει και για το παράρτημα Α’).

2.4. Επίδομα Επόπτη: στους εργαζόμενους που εκτελούν χρέη επόπτη δίνεται επίδομα 30% επί του μισθολογικού κλιμακίου που υπάγεται ο κάθε εργαζόμενος. (ισχύει και για το παράρτημα Α’).

2.5. Επίδομα Ασυρματιστή: Δίνεται επίδομα σε όσους απασχολούνται αποκλειστικά με την χρήση ασύρματων δικτύων για το συντονισμό χρηματαποστολών σε ποσοστό 30% επί του μισθολογικού κλιμακίου που υπάγεται ο κάθε εργαζόμενος.

2.6. Επίδομα Τέκνων: Δίνεται επίδομα τέκνων 5% επί του μισθολογικού κλιμακίου κάθε εργαζομένου που έχει (1) τέκνο, και από ένα τέκνο και πάνω οφείλει να το καταβάλει ο ΟΑΕΔ. (ισχύει και για το παράρτημα Α’) Εξαιρείται το πεδίο ισχύος 1.1 Οδηγοί χρηματαποστολών.

2.7. Επίδομα σε γονείς με παιδιά με ειδικές ανάγκες συμφωνείται κάθε χρόνο εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ίση με 200,00 ευρώ κατόπιν αίτησης προς τον εργοδότη με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και σχετική βεβαίωση της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. (ισχύει και για το παράρτημα Α’).

2.8. Χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού του κάθε κλιμακίου σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς, χήρους-χήρες, διαζευγμένους καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον αυτές έχουν την επιμέλεια τέκνου ή τέκνων (ισχύει και για το παράρτημα Α’).

2.9. Το επίδομα πολυετίας καταργείται και παραμένει μόνο για αυτούς που το λάμβαναν ήδη, πριν από την ισχύ αυτής της κλαδικής.

Άρθρο 3
Θεσμικές και άλλες ρυθμίσεις

3.1. Με βάση τα παραπάνω οι μισθοί διαμορφώνονται όπως εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης.

3.2. Επίδομα εξομάλυνσης: Χορήγηση επιδόματος εξομάλυνσης των αποδοχών (Συνοδούς, Καταμετρητές αξιών, Εφοδιαστές και Τεχνικοί ATM) για ορισμένους μισθωτούς αποκλειστικά για την εξομάλυνση των αποδοχών ορισμένων κατηγοριών ώστε να μην μειωθούν αυτές.

3.3. Εάν οι βασικοί μισθοί που θα διαμορφωθούν αντίστοιχα από την ΕΓΣΣΕ είναι υψηλότεροι από τους υφιστάμενους, τότε θα επαναδιαπραγματευθούν και οι βασικοί μισθοί της παρούσης ΕΚΣΣΕ. (ισχύει και για το παράρτημα Α’).

3.4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ρητά στην πλήρη συνεργασία τους, στην οποιαδήποτε δημιουργία σχολών πιστοποίησης με σκοπό την αναβάθμιση του επαγγέλματος, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

1.1 Προσδιορισμός κατωτέρου εργατικού κόστους: τα δυο μέρη συμφώνησαν από κοινού με βάση την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. τις τιμές του κόστους των υπηρεσιών παροχής ασφαλείας προς αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού και της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας. Σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς κάθε τιμή κάτω του νόμιμου εργατικού κόστους που προέκυψε μετά από μελέτη που ανατέθηκε σε αρμόδιο ορκωτό λογιστή (όπως προσδιορίζεται στο παρόν παράρτημα και στον συνημμένο πίνακα) θα θεωρείται ως μη νόμιμη με συνέπεια εκ του προοιμίου ποινή αποκλεισμού του υποψηφίου.

1.2 Για τον προσδιορισμό του κατωτέρου εργατικού κόστους έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες ρυθμίσεις του Νόμου 3707/2008 καθώς και της ΚΥΑ 1016/109/151-α’. Αναλυτική περιγραφή του υπολογισμού αναφέρεται στην επισυναπτόμενη Μελέτη Προσδιορισμού του Ελάχιστου Νόμιμου Κόστους.

1.3 Συμφωνείται ότι με την κατάθεση των νέων κλιμακίων του παραρτήματος Α’ θα επαναϋπολογιστεί το ελάχιστο εργατικό κόστος και θα κατατεθούν νέοι πίνακες.

Πίνακας ελάχιστου κόστους υπηρεσιών ασφαλείας αναλόγως σύνθεσης και στοιχειώδους προϋπηρεσίας
(Ισχύει από 1.1.2010 έως 31.12.2010)

ΑΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΜΠΕΙΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΠΟ 2-4 ΕΤΗ)

ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

100%
ΑΓΑΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

70% ΑΓΑΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ &
30% ΕΓΓΑΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (*)

100%
ΑΓΑΜΟ
ΑΓΑΜΟ

70% ΑΓΑΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ &
30% ΕΓΓΑΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (*)

Μηνιαίο κόστος 24ωρης φύλαξης όλες τις ημέρες της εβδομάδος συμπεριλαμβανομένων Αργιών

7.027,00

7.229,03

9.020,91

9.266,86

Κόστος ώρας (για πρωινή ή απογευματινή απασχόληση από Δευτέρα έως Παρασκευή)

8,00

8,23

10,27

10,55

* Η σύνθεση αυτής της αναλογίας προσωπικού είναι η στατιστικά ισχύουσα στον κλάδο όπως αποδέχονται τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη.


(1) Προηγούμενη ρύθμιση σελίδα 629/2009

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …