Συνδικαλιστικό στέλεχος και απόλυση. Πότε άκυρη ΑΠ 90/2018

Συνδικαλιστικό στέλεχος και απόλυση
Πότε άκυρη

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν. 1264/82 είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας μέλους διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης κατά τη διάρκεια της θητείας του και για ένα χρόνο μετά τη λήξη της, εκτός αν συντρέχει ένας από τους λόγους της παραγράφου 10 του άρθρου 14 και διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 15 του νόμου (την απόλυση αποφασίζει επιτροπή).

Από τη διάταξη αυτή θεσπίστηκε αυξημένη ειδική προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών, εκτός αν συντρέχει ένας από τους λόγους που περιοριστικώς αναφέρονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 14.

Αν δεν συντρέχει ο λόγος αυτός και δεν διαπιστωθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 15 από την ειδική επιτροπή, τότε η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του συνδικαλιστικού στελέχους είναι άκυρη και θεωρείται ότι δεν έγινε.

Ο εργοδότης αρνούμενος μετά την άκυρη αυτή καταγγελία να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του συνδικαλιστικού στελέχους, περιέρχεται σε υπερημερία και οφείλει μισθούς υπερημερίας.

Για την προστασία αυτή απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις που πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής: α) Έγκυρη σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας β) ο μισθωτός να είναι νόμιμα εκλεγμένο μέλος της διοίκησης νομίμως συσταθέντος συνδικαλιστικού σωματείου γ) ο εργοδότης να τελεί σε γνώση της ιδιότητας αυτής του μισθωτού του και δ) δυνατότητα απασχόλησης του συνδικαλιστικού στελέχους στην επιχείρηση του εργοδότη.

Η διεύρυνση των λόγων για τους οποίους είναι, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 10 επιτρεπτή η καταγγελία της εργασιακής σχέσης απαγορεύεται, γιατί η πιο πάνω διάταξη δημόσιας τάξης αποτελεί εξαίρεση του απαγορευτικού κανόνα και η απαρίθμηση των λόγων καταγγελίας είναι περιοριστική.

ΑΠ 90/2018

Πρόεδρος: Η κ. Ευφημία Λαμπροπούλου

Εισηγητής: Ο κ. Γεωρ. Αναστασάκος

Δικηγόροι: Οι κ.κ. Κων. Ρίζος – Ζήσης Γκιμπιρίτης

Δείτε ακόμα

Μεταφορά ημερών αδείας σε επόμενο έτος ΑΠ 1180/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Επιχειρησιακή συνήθεια και οικειοθελείς παροχές ΑΠ 1402/2017

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .