Τύπος και περιεχόμενό της «Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» Έντυπο Ε3, Απόφ.ΑΑΔΕ Α.1032/3.3.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με την έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2027/22.3.2022

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 5Γ του ν.4172/2013 (Α 167) (τρόπος προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος έννοια της νέας θέσης εργασίας κλπ)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .