Αλλαγή ωραρίου εργασίας – υποβολή συμπληρωματικού πίνακα…

Σε περίπτωση μεταβολής ωραρίου σε πόσες ημέρες πρέπει να υποβάλλεται συμπληρωματικός πίνακας στην Επιθεώρηση Εργασίας ?

Εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών πρέπει να υποβάλλεται για θεώρηση ο πίνακας. Το Υπουργείο με έγγραφό του αναφέρει ότι οι ημέρες δεν είναι εργάσιμες αλλά ημερολογιακές.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …