Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας..ποιες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση κατάρτισης..

Ποιές επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση κατάρτισης εσωτερικού κανονισμού?

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 70 και άνω μισθωτούς έχουν υποχρέωση να διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό.

 

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …