Διευκρινίσεις για τις ενισχύσεις ελεύθερων επαγγελματιών

Τα σημεία που χρήζουν διευκρίνισης για τις ενισχύσεις ελεύθερων επαγγελματιών (γιατρών, δικηγόρων μηχανικών, λογιστών, συμβούλων, οικονομολόγων) μέσω του ΕΣΠΑ με το ποσό των 250 εκατ. ευρώ προσπαθεί να «φωτίσει» με τη μορφή ερωταπαντήσεων το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Μέσα στην κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία προβλέπεται η δημοσίευση της προκήρυξης, ξεκαθαρίζονται σαφώς ποιες είναι οι κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και οι προϋποθέσεις για τον καθένα προκειμένου να συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Ωστόσο ύστερα από το πρώτο διάστημα υποβολής των προτάσεων προέκυψαν ερωτήματα εκ μέρους των ενδιαφερόμενων, μια σειρά ερωτημάτων τα οποία συνοδεύονται από τις απαντήσεις τους παρακάτω:

1. Ελεύθερος επαγγελματίας (μηχανικός, γιατρός, κ.λπ.) και με σχέση μισθωτής εργασίας με κάποιον οργανισμό μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα;

Εφόσον ο επιστήμονας – επαγγελματίας δηλώνει έσοδα από την άσκηση ατομικής δραστηριότητας στο σχετικό πεδίο του Ε1 (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) και ικανοποιεί και τους λοιπούς όρους του προγράμματος, όπως αυτοί περιέχονται στη σχετικά Υ.Α. Προκήρυξης και αναλύονται στον Οδηγό Εφαρμογής, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

2. Για τους νέους επαγγελματίες με λιγότερο από 5 έτη άσκησης δραστηριότητας, ισχύει ο κατώτερος μέσος όρος ακαθάριστων εσόδων όπως ισχύει για τους επαγγελματίες με περισσότερα από 5 έτη;

Η προϋπόθεση να υπερβαίνει ο μέσος όρος των ακαθάριστων εσόδων των δύο τελευταίων χρήσεων συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα ισχύει μόνο για τους δυνητικούς δικαιούχους που έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1/1/2004 οι οποίοι και υπάγονται στην κατηγορία ενίσχυσης 50%.

3. Στον Πίνακα που δημοσιεύεται στο κείμενο στην ιστοσελίδα www.espa.gr και στον Πίνακα 2 της ΥΑ προκήρυξης εμφανίζονται διαφορετικά ποσά. Τι ισχύει;

O πίνακας που αναγράφεται στο site είναι τα όρια επιχορήγησης οπότε αφορά στα ποσά τα οποία ο δυνητικός δικαιούχος παίρνει μετρητοίς, ενώ ο πίνακας της Υ.Α. Προκήρυξης αφορά τα ποσά του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού χωρίς την ενσωμάτωση των ποσοστών (50 ή 80% ανάλογα την περίπτωση).

4. Οι ΚΑΔ που αναφέρονται στο παράρτημα Β είναι οι μοναδικοί επιλέξιμοι; Αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας έχει κάποιον από τους συγκεκριμένους ΚΑΔ ως δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι δικαιούχος;

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ως δραστηριότητα έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα Β της Υπουργικής Απόφασης.

Αν υπάρχει κάποιος ΚΑΔ από αυτούς που αναφέρονται στο παράρτημα Β, ακόμα και ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, τότε μπορεί να υποβληθεί πρόταση.

5. Μπορώ να διορθώσω τον ΚΑΔ μου κάνοντας μεταβολή στη ΔΟΥ έτσι ώστε να έχω δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Σύμφωνα με το Άρθρο 8, Δεύτερο στάδιο της Υ.Α. Προκήρυξης, οι αιτήσεις έναρξης/ επέκτασης/ μεταβολής δραστηριότητας, όπως είναι η μεταβολή του ΚΑΔ, πρέπει να έχουν γίνει πριν από την 1/1/2009 ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποβολής πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από τον παραπάνω περιορισμό εξαιρούνται οι διαδικασίες εξειδίκευσης ΚΑΔ οι οποίοι προκύπτουν έπειτα από προσθήκη στην οικεία ΔΟΥ.

6. Μπορώ να είμαι δικαιούχος της ενίσχυσης δηλώνοντας τον ΚΑΔ 71.12.00.00;

Θα πρέπει να κάνετε ανάλυση του ΚΑΔ σας στο κατώτερο δυνατό επίπεδο σύμφωνα με το Παράρτημα Β της σχετικής Υ.Α. Προκήρυξης, για το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε την οικεία ΔΟΥ. Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αρκεί να έχετε επιλέξιμο ΚΑΔ, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριος ή δευτερεύων. Ισχύει και στην περίπτωση αυτή ό,τι και με το παράδειγμα της προηγούμενης ερώτησης 6.

7. Ποιες κατηγορίες δικηγόρων μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Οι δικηγόροι μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον έχουν κάνει ανάλυση του ΚΑΔ τους στο κατώτερο επίπεδο στην εφορία και διαθέτουν κάποιον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (βλ. και την ανάλυση στο παράδειγμα της ερώτησης 6).

8. Μπορεί κάποιος να υποβάλει πρόταση η οποία να είναι χαμηλότερη από τον ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό;

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τον ελάχιστο του Άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης Προκήρυξης.

9. Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να έχω πάρει προσφορά για την αγορά εξοπλισμού;

Ναι, για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει το σχετικό παραστατικό προσφοράς ή προτιμολογίου, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να εισαχθούν στη σχετική φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και να προσκομιστούν σε φυσική μορφή κατά τον έλεγχο της πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

10. Στην αγορά εξοπλισμού περιλαμβάνονται και έπιπλα;

Όχι, η αγορά επίπλων δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ της Υ.Α. Προκήρυξης και στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

11. Τι θεωρείται εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός και τι θα μπορούσα να συμπεριλάβω στην κατηγορία αυτή;

Εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός θεωρείται η προμήθεια καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού απαραίτητου για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών για το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών. Επίσης, η προμήθεια και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Δ της Υ.Α. Προκήρυξης και στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

12. Μπορώ να προχωρήσω στην αγορά του εξοπλισμού από τώρα; Τι ημερομηνία πρέπει να έχουν τα τιμολόγια, ώστε σε περίπτωση έγκρισης του σχεδίου μου, αυτά να θεωρηθούν έγκυρα;

Η επιλεξιμότητα των δαπανών της κάθε πρότασης ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7 της σχετικής Υ.Α. Προκήρυξης (ήτοι 01/09/2009). Ωστόσο, συνιστάται στους υποψήφιους επενδυτές να μην προχωρούν στην πραγματοποίηση δαπανών πριν από την κοινοποίηση προς αυτούς του εγγράφου για τη χρηματοδότηση ή μη της πρότασής τους (όταν η χρηματοδότηση αυτής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την υλοποίηση της επένδυσης.)

13. Η απασχόληση προσωπικού είναι απαραίτητη για την έγκριση της πρότασης;

Όχι, η απασχόληση προσωπικού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της πρότασης, ούτε αξιολογείται. Λαμβάνεται υπόψη μόνο στον υπολογισμό του εύλογου του κόστους των προτάσεων κατά το διοικητικό έλεγχο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

14. Τι θα συμβεί εάν αλλάξω προμηθευτή ή εξοπλισμό μετά την υποβολή της πρότασης; Θα είναι επιλέξιμα ή δεν θα επιχορηγηθούν;

Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 8 της Υπουργικής Απόφασης, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στη βεβαίωση ολοκλήρωσης αποκλίσεις μικρής κλίμακας (π.χ. αλλαγή προμηθευτή) στο φυσικό αντικείμενο της εγκεκριμένης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική έκθεση ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της πρότασης και δεν επιτρέπεται η αλλαγή εξοπλισμού από την υποβολή της πρότασης στην υλοποίηση.

15.Τι σημαίνει ημερομηνία τρέχουσας έναρξης;

Στο πεδίο «Ημ/νία τρέχουσας έναρξης» συμπληρώνεται η ακριβής ημερομηνία τελευταίας (τρέχουσας) έναρξης δραστηριότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος σε περίπτωση επανέναρξης/ μεταβολής/ επέκτασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώνεται η ημερομηνία πρώτης έναρξης.

16. Δικαιούμαι να αιτηθώ για φορητό υπολογιστή και σταθερό;

Μπορείτε να αιτηθείτε για ένα φορητό και ένα σταθερό υπολογιστή, εφόσον οι δαπάνες αυτές συνοδεύονται από τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους, της συνάφειάς τους και της συμβολής τους στην αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

17. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή και μέσω τραπέζης;

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, το υποκατάστημα και την τράπεζα που επιθυμεί να συνεργαστεί καθώς και την περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.

18. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υλοποίησης της πρότασης;

Σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 10 της Υ.Α. Προκήρυξης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου που έχει περιγράψει στην πρόταση που έχει υποβάλει. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των επιμέρους δαπανών, ενεργειών καθώς και του εύλογού τους κόστους διενεργείται κατά τη φάση του επιτόπιου ή/και διοικητικού ελέγχου που περιγράφεται στο άρθρο 11 της ιδίας Υ.Α.

19. Τι ισχύει αν πρέπει να γίνει αλλαγή έδρας μετά την υποβολή της πρότασης;

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της σχετικής ΚΥΑ προκήρυξης: «Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται να λειτουργεί εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας που υπαγορεύονται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το οποίο έχει χορηγηθεί η ενίσχυση και να μη μεταβάλει τη χρήση της ενισχυόμενης επένδυσης, τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε (πέντε) ετών μετά την ολοκλήρωσή της. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δικαιούχος υποχρεούται σε ολική ή μερική επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. Ομοίως, ο δικαιούχος υποχρεούται σε ολική επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης στην περίπτωση που μετεγκατασταθεί από νησί με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων ή από κάποια περιοχή του Παραρτήματος Γ σε περιοχή που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα Γ.

Παράδειγμα: Ιατρός που υλοποιεί επένδυση στην έδρα της επιχείρησής του στα Γιάννενα, μπορεί μέσα στα επόμενα 5 χρόνια από την ολοκλήρωσή της, να αλλάξει έδρα, αλλά μόνο μέσα στα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου, δηλαδή των νομών Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Όταν η επένδυση δεν υλοποιείται στην έδρα της επιχείρησης, αλλά για παράδειγμα σε κάποιο υποκατάστημα, τότε ισχύει μόνον ο περιορισμός για τα μικρά νησιά και τους μικρούς ΟΤΑ, δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, (νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων και περιοχή Παραρτήματος Γ της ΚΥΑ) η αλλαγή έδρας δεν είναι επιτρεπτή.

20. Τι συμπληρώνουμε στο πεδίο «Τεκμηρίωση συμβατότητας με επένδυση»;

Συμπληρώνετε την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας, της συνάφειας και της συμβολής της κάθε δαπάνης στο προτεινόμενο ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο.

 

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …