Επίδομα Ισολογισμού Λογιστών – συμψηφίζεται με ανώτερες αποδοχές?

Όπως δέχεται το Υπουργείο Εργασίας με το υπ’ αριθμ. 13466/11.12.2007 έγγραφό του εφ’ όσον καταβάλλονται σε μισθωτούς αποδοχές υψηλότερες των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες ΣΣΕ & ΔΑ και δεν υπάρχει συμφωνία μη συμψηφισμού, μπορούν να συμψηφισθούν στις υψηλότερες αυτές αποδοχές τα διάφορα επιδόματα καθώς και το επίδομα ισολογισμού.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …