ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το ΠΔ 17/96 (ΕΑΕΔ 1996 σελ. 197) “Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ” σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης δηλαδή υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρ. 4 του διατάγματος στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας.

Με την επιφύλαξη ειδικοτέρων διατάξεων στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.

Ανάλογα με την επικινδυνότητα της κάθε επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων όπως προβλέπεται από ΠΔ 297/88 και 17/96 καθορίζεται ο ελάχιστος χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας καθώς επίσης και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα του Τεχνικού ασφαλείας (γνώσεις, ειδικότητα, επιμόρφωση κ.λπ.).

Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας Γ του ΠΔ 294/88 (ΕΑΕΔ 1988 σελ. 642) επιχειρήσεις δηλ. με χαμηλή επικινδυνότητα (Γεωργία, εμπόριο, Κτηνοτροφία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες, οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες κ.λπ.) και με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50 ο Τεχνικός ασφαλείας μπορεί να είναι επιπέδου ανωτάτου Εκπαιδευτικού ιδρύματος με τουλάχιστον 2 έτη υπηρεσία ή ΤΕΙ με τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία και με ειδικότητα όπως αυτή ορίζεται στο ΠΔ 294/88 κατά κλάδο δραστηριότητας.

Επίσης ή να έχει απολυτήριο Τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή ισότιμης ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με τουλάχιστον 8ετή προϋπηρεσία, εφόσον απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση και έχει επιμορφωθεί κατάλληλα σύμφωνα με το άρθρ. 6 του ΠΔ 17/96.

Στις παραπάνω επιχειρήσεις μπορεί να αναλάβει και ο ίδιος ο εργοδότης τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφαλείας εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα.

Η κατάλληλη επιμόρφωση είναι αναγκαίο προσόν για την ανάθεση των καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και πρέπει να προηγείται της ανάθεσης.

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Α (Ορυχεία, μεταλλεία, βιομηχανίες κ.λπ.) της περίπτωσης του άρθρ. 2 του ΠΔ 294/88 ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας που έχει τα προσόντα των εδαφίων α ή β ή γ της παραγρ. 1 του άρθρ. 5 του Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/18.10.85) (ΕΑΕΔ 1986 σελ. 137) όπως και πιο κάτω αναφέρονται.

Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β (στην κατηγορία αυτή υπάγονται όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α και Γ) ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του εδαφίου (α). Μπορεί όμως σε ό,τι αφορά τον τεχνικό ασφαλείας να αναθέτει τα καθήκοντα αυτά σε εργαζόμενους με τα προσόντα του εδαφίου (δ) εφόσον αυτοί απασχολούνται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση.

Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται να επιμορφώσει τον εργαζόμενο αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των

α) 25 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 άτομα

β) 50 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21-50 άτομα και

γ) 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων.

Τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας όπως καθορίζονται από το άρθρ. 5 του Ν. 1568/85 κατά εδάφιο είναι:

α) Πτυχίο Πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

β) Πτυχίο Πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού-εξωτερικού που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος όταν αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία.

γ) Πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των ΚΑΤΕΕ.

δ) Απολυτήριο Τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

 

 

 

Δείτε ακόμα

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία …

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά …