ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ

ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Β.Δ. 748/66 – Ν.Δ. 515/70 – Ν.Δ. 147/73 – Ν.Δ. 3755/57

Οικείες συλλογικές ρυθμίσεις

Εσωτερικοί κανονισμοί εργασίας

Ν. 435/76 άρθρ. 2 – Ν. 1400/83

ΥΑ 8900/46 – ΥΑ 25825/51

ΠΝΠ 29.12.80 που κυρώθηκε με Ν. 1157/81 (για Δημόσιες υπηρεσίες)

ΕΟΡΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι ημέρες αργίας για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα είναι:

25 Μαρτίου

Δευτέρα ημέρα του Πάσχα

1η Μαΐου

– 15 Αυγούστου

– 28 Οκτωβρίου

–  Χριστούγεννα

Από τις αργίες αυτές η 1η Μαΐου και 28 Οκτωβρίου χαρακτηρίζονται ως προαιρετικές ημέρες αργίας, εναπόκειται δηλαδή στη θέληση του εργοδότη εάν απασχολήσει ή όχι τους εργαζόμενους.

Ο Υπουργός Εργασίας κατ’ εξουσιοδότηση του Α.Ν. 380/68 έχει δικαίωμα να καθορίσει με απόφασή του τις προαιρετικές αυτές αργίες ως υποχρεωτικές ή όχι κατά την κρίση του και κάθε φορά.

Πράγματι τα τελευταία χρόνια κάνοντας χρήση αυτού του δικαιώματος ο Υπουργός Εργασίας κάθε χρόνο (και όχι άπαξ) με απόφασή του ορίζει την 1η Μαΐου ως υποχρεωτική αργία.

Αν η 1η Μαΐου συμπέσει με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδος και με το Πάσχα μπορεί να μετατίθεται σε άλλη μέρα. Αυτό προβλέπει το άρθρ. 7 του Ν. 74/75.

Η έννοια της ημιαργίας στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει.

Για τον ιδιωτικό τομέα είναι δυνατόν, με διάφορες αποφάσεις Υπουργών – Νομαρχών, να καθιερωθούν επίσημες τοπικές εορτές που ισχύουν τοπικά ή και για διάφορα επαγγέλματα.

Ακόμη πολλές ρυθμίσεις εργαζομένων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις) οι οποίες καθορίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας αυτών προβλέπουν πέραν των πιο πάνω αργιών και εορτών και άλλες αργίες, ως αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης των δύο εμπλεκομένων μερών.

Για το θέμα αυτό υπάρχει ειδική μελέτη μας που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό έτους 2007 σελ. 1153. Από αυτή προκύπτουν αναλυτικά οι πρόσθετες αργίες που συνομολογήθηκαν κατά κλάδο επαγγελματικής δραστηριότητας.

ΔΗΜΟΣΙΟ

Ειδικά για τους εργαζομένους στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ οι ημέρες αργίας είναι:

Πρωτοχρονιά

– Καθαρά Δευτέρα

– Θεοφάνια

– Μ. Παρασκευή

– Δεύτερη ημέρα Χριστουγέννων

– Αγίου Πνεύματος

– Τριών Ιεραρχών για εκπαιδευτικούς

– 17η Νοεμβρίου για ΑΕΙ και ανώτερες σχολές

ΓΕΝΙΚΑ

Για τους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα το ημερομίσθιο των αργιών αυτών καταβάλλεται χωρίς να απασχοληθούν. Όσοι εργασθούν δικαιούνται προσαύξηση του 1/25 του μισθού για τους επί μισθού αμειβομένους, ή του ενός (1) ημερομισθίου για τους με ημερομίσθιο αμειβομένους με 75%.

Η ίδια προσαύξηση καταβάλλεται και σε όσους απασχοληθούν τις Κυριακές.

Όσοι από τους εργαζομένους απασχοληθούν κατά τις Κυριακές και τις πιο πάνω 6 αργίες δικαιούνται προσαύξηση 75% του ημερομισθίου τους ή του 1/25 του μηνιαίου μισθού τους. Αυτό ανεξάρτητα από το κύρος της συμφωνίας τους.

Η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πάντοτε επί των νομίμων αποδοχών τους και όχι επί των καταβαλλομένων. Νόμιμες αποδοχές είναι αυτές που καθορίζονται από την οικεία ρύθμιση (σ.σ.ε. ή δ.α. κ.λπ.) που δεσμεύει κάθε εργαζόμενο.

Η Κυριακή για την οποία δίδεται η προσαύξηση του 75% αρχίζει από τα μεσάνυκτα του Σαββάτου και λήγει τα μεσάνυκτα της Κυριακής (00.01 – 24.00 ώρα).

Σε περίπτωση σύμπτωσης υποχρεωτικής αργίας με ημέρα Κυριακής οφείλεται το ημερομίσθιο στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο μισθωτούς.

Το ίδιο ισχύει και όταν συμπέσει υποχρεωτική αργία με Σάββατο (για τους με 5θήμερο εργαζομένους).

Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ένα επιπλέον ημερομίσθιο. Με την άποψη αυτή συμφωνεί και το Υπουργείο Εργασίας όπως διατυπώνεται στο αριθ. 18774/76 έγγραφό του.

Όταν συμπέσει υποχρεωτική αργία με άλλη υποχρεωτική αργία όπως π.χ. Δευτέρα του Πάσχα με 1η Μαΐου τότε οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο μισθωτοί δικαιούνται και τα δύο ημερομίσθια. Όσοι απασχοληθούν θα πάρουν εκτός από τα δύο αυτά ημερομίσθια προσαύξηση 75% μόνο επί του ενός ημερομισθίου.

Αυτό δέχεται και το Υπ. Εργασίας με το αριθ. 15491/668/18.4.78 έγγραφό του.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του εργαζομένου και σύμπτωση υποχρεωτικής αργίας με την πρώτη ή τελευταία ημέρα της απουσίας αυτής τότε ο εργαζόμενος, κατά επιεική κρίση, θα πάρει το ημερομίσθιο της αργίας. Αυτό δε γιατί είναι δύσκολο να διαγνωσθεί αν θα απουσίαζε αδικαιολόγητα και κατά την ημέρα της υποχρεωτικής αργίας. Αυτό δεν ισχύει όταν η υποχρεωτική αργία συμπίπτει μεταξύ δυο ημερών αδικαιολόγητης απουσίας.

Ο εργαζόμενος που βρίσκεται σε ασθένεια δικαιούται το ημερομίσθιο της υποχρεωτικής ημέρας αργίας το οποίο ο εργοδότης υπολογίζει μειωμένο κατά το ποσό που επιδοτήθηκε από τον ασφαλιστικό του φορέα.

Οι απασχολούμενοι τις ημέρες της υποχρεωτικής αργίας δεν δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση. Το Β.Δ. 748/66 αναφέρεται μόνο στους απασχολουμένους την Κυριακή.

 

 

Δείτε ακόμα

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία …

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά …