ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Για τους εργαζομένους στον κλάδο παροχής υπηρεσιών υπάρχουν δυο ρυθμίσεις που καθορίζουν τους όρους αμοιβής και εργασίας.

1) Η Δ.Α. 19/2007 (ΕΑΕΔ 2007 σελ. 552).

2) Η σ.σ.ε. από 12.4.07 (ΕΑΕΔ 2007 σελ. 630).

3) Η Δ.Α. 11/2008 (ΕΑΕΔ 2008 τεύχος Ιουλίου).

Το περιεχόμενο είναι το ίδιο και για τις ρυθμίσεις και η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις διαφέρουν. Οι πίνακες αποδοχών έχουν δημοσιευθεί στο τεύχος Ιουνίου 2009 σελ. Α41.

Στις ρυθμίσεις αυτές υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και δραστηριοποιούνται στους κλάδους επιχειρήσεων που περιγράφονται (φύλαξη, διαφήμιση, εκπαίδευση, πληροφορική κ.λπ.).

Η ρύθμιση αυτή (αφού το περιεχόμενο είναι το ίδιο και για τις δύο) προβλέπει διάφορα επιδόματα τα οποία διακρίνονται α) στα επιδόματα που χορηγούνται σε όλες τις ειδικότητες εργασίας και β) σε επιδόματα επιμέρους που χορηγούνται χωριστά σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων.

Προβλέπονται διάφορες ειδικότητες και αυτές είναι α) Υπάλληλοι Γραφείων – Γραμματείς β) λογιστές, βοηθοί γ) βοηθητικό τεχνικό προσωπικό (καθαρίστριες, εισπράκτορες, αποθηκάριοι, κλητήρες, διανομείς) δ) προσωπικό φύλαξης ε) πληροφορικής (χειριστές, προγραμματιστές, αναλυτές, τεχνικοί Η/Υ κ.λπ.) στ) οδηγοί αυτοκινήτων.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ

Είναι τα επιδόματα που χορηγούνται σε όλες τις ειδικότητες και αυτά είναι:

1. Επίδομα οικογενειακών βαρών

α) Επίδομα Γάμου 10% επί βασικού μισθού

β) Επίδομα Τέκνων

Το επίδομα τέκνων το λαμβάνουν όλες οι ειδικότητες που αναφέρονται με τον τρόπο που ακολουθεί. Εξαιρούνται οι οδηγοί, λογιστές και φύλακες ο τρόπος υπολογισμού του οποίου γίνεται με βάση παλιές ομοιοεπαγγελματικές ρυθμίσεις.

Το επίδομα τέκνων είναι 5% για το τρίτο παιδί και 5% για το τέταρτο παιδί.

Το επίδομα τέκνων χορηγείται σε κάθε γονέα ανεξάρτητα από το εάν εργάζεται ο άλλος γονέας και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας εφόσον το παιδί είναι άγαμο και δεν εργάζεται. Εάν σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας.

2. Επίδομα Πτυχίου

Για τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ προβλέπεται επιστημονικό επίδομα 18% και 13% αντίστοιχα επί του βασικού μισθού.

3. Επίδομα Ξένης Γλώσσας

Το επίδομα ξένης γλώσσας ανέρχεται σε 5% επί του βασικού μισθού.

4. Επίδομα διαχειριστικών λαθών

Πέρα από τους ταμίες σε όσους ασχολούνται με τη διακίνηση και είσπραξη χρημάτων χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

1. Υπάλληλοι Γραφείου

α. Επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας

Σε όσους έχουν συμπληρώσει 8 χρόνια προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα ευδοκίμου υπηρεσίας το οποίο ορίζεται σε 3% επί του βασικού μισθού.

β. Επίδομα δικύκλου

Στους υπαλλήλους γραφείου οι οποίοι χρησιμοποιούν δίκυκλο με εντολή του εργοδότη για μέρος της παροχής υπηρεσιών του χορηγείται επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού.

2. Λογιστές και βοηθοί

α. Επίδομα Ισολογισμού

Το επίδομα Ισολογισμού ανέρχεται σε 75% επί του συνόλου των νομίμων αποδοχών με τους όρους που προβλέπονται από προηγούμενες ρυθμίσεις.

3. Προγραμματιστές – Αναλυτές Μηχανοργάνωσης

α. Επίδομα οθόνης

Χορηγείται επίδομα οθόνης 10% επί του βασικού μισθού.

4. Χειριστές Η/Υ Τερματικών – Διατρητές

α. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 15% επί του βασικού μισθού.

5. Ηλεκτρονικοί Τεχνικοί

α. Επίδομα ειδικών συνθηκών

Χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών και ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 10% επί του βασικού μισθού.

6. Εισπράκτορες, Αποθηκάριοι, Κλητήρες, διανομείς (COURIER)

α. Επίδομα δικύκλου

Όσοι χρησιμοποιούν δίκυκλο με εντολή του εργοδότου για μέρος της παροχής των υπηρεσιών του δικαιούνται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού.

Ειδικά στους διανομείς (COURIER) χορηγείται επίδομα COURIER σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού.

7. Καθαρίστριες

α. Επίδομα τριετιών

Στους καθαριστές/τριες χορηγείται επίδομα τριετιών 6% για κάθε μία και μέχρι 6 τριετίες.

β. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 5% επί του βασικού ημερομισθίου.

γ. Παροχές σε είδος

Στους καθαριστές/τριες χορηγούνται για κάθε χρόνο από δύο (2) φόρμες εργασίας, δύο (2) ζεύγη παπούτσια και δύο (2) ζεύγη γαντιών.

Απαιτείται εργασία 4 ωρών ημερησίως τουλάχιστον.

8. Φύλακες – Νυκτοφύλακες – Θυρωροί

α. Επίδομα επικινδύνου εργασίας

Στους φύλακες χρηματοαποστολών χορηγείται επίδομα επικινδύνου εργασίας εκ ποσοστού 10% επί του βασικού μισθού.

β. Επίδομα Αρχιφυλάκων και Εποπτών

Σε όσους εκτελούν χρέη αρχιφυλάκων ή εποπτών χορηγείται επίδομα εκ 10% επί του βασικού μισθού.

γ. Επίδομα τριετιών

Το επίδομα τριετιών ανέρχεται σε 10% επί του βασικού μισθού και μέχρι 6 τριετίες.

Τα πιο πάνω επιδόματα προβλέπονται από τις ρυθμίσεις της κλαδικής σ.σ.ε. παροχής υπηρεσιών. Ορισμένα επιδόματα όμως τα οποία προβλέπονται από προηγούμενες Ομοιοεπαγγελματικές ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν όπως π.χ. για τους οδηγούς αυτοκινήτων το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, ειδικών συνθηκών, επικινδύνου εργασίας κ.λπ. όπως αυτά καθορίζονται από αυτές και με τους όρους που θέτουν.

Δείτε ακόμα

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία …

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά …