Ως Προυπηρεσία νοείται η παρασχεθείσα με σχέση…

Ως προυπηρεσία για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος νοείται η παρασχεθείσα με σχέση ερξαρτημένης εργασίας και όχι οποιαδήποτε άλλη απασχόληση. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να καθορίζει τα της προυπηρεσίας.

Η νομολογία των δικαστηρίων με σωρεία αποφάσεων της καθόρισε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να αναζητείται το είδος της προς αναγνώριση προυπηρεσίας (συναφή – ομοειδή καθήκοντα) ο χρόνος, τρόπος κλπ.

Ομότιμα καθήκονται θεωρούνατι εκείνα που είναι ίσου ή ίδιου βαθμού, δηλαδή της ίδιας αξίας με εκείνα που ο μισθωτός ασκεί τώρα, εκείνα δηλαδή που τα διακρίνει ομοιότητα και ισότητα ως προς τις ηθικές ή υλικές απολαβές.

Συναφή καθήκοντα θεωρούνται τα παρεμφερή ή παρόμοια με εκείνα που ασκεί τώρα ο μισθωτός.   

Δείτε ακόμα

Μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκασθεί ο εργοδότης να αυξήσει τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν καθυστερούνται δεδουλευμένες αποδοχές.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, …