Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις με το άρθρ.13 του Ν.3899/10

Οι ειδικές επιχειρησιακές ΣΣΕ υπογράφονται από την επιχείριση και το επιχειρησιακό  ή το κλαδικό σωματείο,όταν δεν υπάρχει το πρώτο, οι οποίες μπορούν να προβλέπουν αποδοχές μικρότερες αυτών της κλαδικής σύμβασης.
Απαιτείται κοινή αιτιολογική έκθεση προς το ΣΕΠΕ που γνωμοδοτεί.
Η γνωμοδότηση δεν είναι δεσμευτική.

Δείτε ακόμα

Μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκασθεί ο εργοδότης να αυξήσει τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν καθυστερούνται δεδουλευμένες αποδοχές.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, …