ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης

Βασ. Γαμβρούδη, τ. Δ/ντή Υπ. Εργασίας

Γενικά

Όπως είναι γνωστό οι ασφαλισμένοι για να τύχουν συντάξεως γήρατος (πλήρη ή μειωμένη) πρέπει να συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης, αφενός και ηλικίας αφετέρου, οι οποίες τίθενται από τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε κατηγορία.

Πέραν του πιο πάνω πραγματικού χρόνου ως χρόνοι ασφάλισης στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο λογίζονται και οι λεγόμενοι πλασματικοί χρόνοι, οι οποίοι αναγνωρίζονται με αίτηση του ενδιαφερομένου, με εξαγορά ή όχι, και λαμβάνονται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Για όσους χρόνους δεν απαιτείται εξαγορά δεν προσαυξάνουν το ποσό της σύνταξης.

Ο ασφαλισμένος για να αναγνωρίσει τους πλασματικούς χρόνους πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3600 ημέρες ή δώδεκα (12) έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

Ο συνολικός χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, συνυπολογιζομένου σε αυτά και κάθε άλλου χρόνου, πραγματικού ή πλασματικού που έχει τυχόν αναγνωρισθεί ή αναγνωρίζεται με βάση άλλες διατάξεις ή αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών.

Ειδικότερα ο χρόνος αυτός καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο

α) σε 4 έτη για το 2011

β) σε 5 έτη για το 2012

γ) σε 6 έτη για το 2013

δ) σε 7 έτη για το 2014

Το δικαίωμα αναγνώρισης για καθέναν από τους παραπάνω χρόνους ασκείται μόνο σε ένα φορά κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Η νομοθεσία η οποία προβλέπει την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων ασφάλισης είναι ο ν. 1358/83, 3655/08, 3863/10 και 3996/11 (ΕΑΕΔ 1983 σελ. 484, 2008 σελ. 407, 2010 σελ. 653, 2011 σελ. 866 αντίστοιχα).

Για τον υπολογισμό των ποσών που προβλέπονται για την αναγνώριση χρόνων ασφάλισης με εξαγορά λαμβάνεται υπόψη το ύψος του ποσού του ημερομισθίου του ανειδικεύτου εργάτη, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 31.12.2011 δηλαδή σε 33,57 ευρώ. (Εγκ. ΙΚΑ 40/16.5.2012)

Οι εισφορές που θα καταβληθούν για την αναγνώριση χρόνου δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2010 και εκ παραδρομής αναγνώρισαν χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3863/10 και 3996/11 τότε δεν εμπίπτουν στα πιο πάνω και κατά συνέπεια τα ποσά που καταβλήθηκαν επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (εγκ. ΙΚΑ 39/11.5.2012).

Κατά καιρούς τόσο από το ΙΚΑ όσο και από τον ΟΑΕΕ εκδόθηκαν εγκύκλιοι που παρέχουν διευκρινίσεις για διάφορες περιπτώσεις.

Για διευκόλυνση αναφέρονται οι πιο πρόσφατες και που είναι:

α) Εγκ. ΙΚΑ Σ40/66/22.3.13

Χρόνος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης κ.λπ.

(ΕΑΕΔ 2013 σελ. 492)

β) Εγκ. ΟΑΕΕ 1/8.1.2013

Διευκρινίσεις σχετικά με συνυπολογισμό ορισμένων χρόνων που έχουν ήδη αναγνωρισθεί είτε σε φορείς κύριας ασφάλισης είτε στον ΟΑΕΕ

(ΕΑΕΔ 2013 σελ. 152)

γ) Εγγρ. Γ.Γ.Κ.Α. Φ.80000/16124/1114/30.10.12

Διευκρινίσεις σχετικά με το συνυπολογισμό ή μη συγκεκριμένων αναγνωρισμένων χρόνων

(ΕΑΕΔ 2013 σελ. 69)

δ) Εγγρ. ΙΚΑ Σ40/303/26.11.12

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το συνυπολογισμό ή μη χρόνων που αναγνωρίζονται στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου

(ΕΑΕΔ 2013 σελ. 82)

Χρόνοι ασφάλισης

Ως πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης οι οποίοι μπορούν να αναγνωρισθούν είναι οι εξής:

1. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

2. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.

3. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας.

4. Ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας.

5. Ο χρόνος κύησης και λοχείας.

6. Ο χρόνος σπουδών.

7. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας.

8. Η απόκτηση παιδιών.

9. Ο χρόνος της απεργίας (νόμιμης).

10. Ο χρόνος κενού ασφάλισης (ανεργία μη επιδοτούμενη).

11. Ο χρόνος μαθητείας.

12. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου μέχρι την άσκηση επαγγέλματος.

13. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης.

Αναλυτικά κατά περίπτωση ισχύουν τα πιο κάτω:

1. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας

Για την στρατιωτική υπηρεσία η εξαγορά γίνεται σύμφωνα με τον ν. 1358/83. Γίνεται δηλαδή με την καταβολή της εισφοράς εργοδότου και ασφαλισμένου που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Υπολογίζονται επί των αποδοχών που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και δεν μπορούν να είναι κατώτερες τους 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτης της ΕΓΣΣΕ.

Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται είτε για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης είτε για θεμελίωση. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 χρόνια.

Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 μέχρι 31.12.2014, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου μειώνεται κατά 30%. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015 και εφεξής το ανωτέρω ποσό μειώνεται κατά 50%.

Σύμφωνα με την αριθ. 54/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την οποία αποδέχθηκε το ΙΚΑ, δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων ομοειδών ασφαλιστικών οργανισμών να αναγνωρίσουν μέρος του χρόνου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας σε έναν φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπ. Εργασίας και τον εναπομείναντα χρόνο της στρατιωτικής τους υπηρεσίας να τον αναγνωρίσουν σε άλλο ομοειδή φορέα ασφάλισης ή το Δημόσιο, αρκεί να μην αναγνωρισθεί ο ίδιος χρόνος δύο φορές.

Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης της στρατιωτικής υπηρεσίας ως κενό διάστημα ασφάλισης.

Εάν ασφαλισμένος επιθυμεί να αναγνωρίσει την στρατιωτική του υπηρεσία όχι με τις διατάξεις του ν. 1358/83 αλλά ως κενό διάστημα ασφάλισης, δεδομένου ότι η τελευταία αναγνώριση είναι συμφερότερη, μετά από σχετικό ερώτημα προς την Γ. Γ. Κοιν. ασφαλίσεων διευκρινίστηκε ότι η ανωτέρω αναγνώριση ΔΕΝ είναι δυνατή. (Εγκ. ΙΚΑ 40/6.5.12).

2. Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής των παιδιών

Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1483/84, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς Ασφαλισμένου και Εργοδότη, που ισχύει σε κάθε φορέα επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτη, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

3. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας

Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και μέχρι 300 ημέρες αναγνωρίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χωρίς να απαιτείται εξαγορά.

Όπως τονίστηκε λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη συμπλήρωση των βασικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος (4500 ΗΕ ή 10000 κ.λπ.) και όχι για τη συμπλήρωση ειδικών περιπτώσεων (4/5 ασφάλισης στα ΒΑΕ ή 100 ΗΕ για καθένα από τα τελευταία ημερολογιακά έτη κ.λπ.).

Εφαρμόζεται για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα από 1.1.2011 και μετά (ν. 3863/10).

4. Ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας

Όπως στην επιδοτούμενη ασθένεια έτσι και ο χρόνος αυτός της επιδοτούμενης ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες αναγνωρίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χωρίς να απαιτείται εξαγορά. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα και για την επιδοτούμενη ασθένεια.

5. Ο χρόνος κύησης και λοχείας

Ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας (17 εβδομάδες) συνυπολογίζονται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης. Δεν απαιτείται εξαγορά.

Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό της σύνταξης.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 1469/84, ο χρόνος επιδότησης από τον ΟΑΕΔ λόγω κυοφορίας και λοχείας μετά την 3.8.1984 αναγνωρίζεται σαν χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακεφαλαιώνεται και λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.

Για τις ασφαλισμένες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εξής με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτήν την ημερομηνία και μετά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, θα λαμβάνεται ο ανακεφαλαιωμένος χρόνος επιδότησης από τον ΟΑΕΔ λόγω κύησης και λοχείας από 3.8.1984, αλλά θα λαμβάνεται και σαν πλασματικός μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος -όπως και οι χρόνοι ανεργίας και ασθένειας- και ο χρόνος απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας, που αφορά προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που η ασφαλισμένη δεν επιδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ μετά την 3.8.84, πλην όμως απουσίασε από την εργασία της λόγω κύησης και λοχείας, ο χρόνος αυτός θα ληφθεί υπόψη σαν πλασματικός μόνο για θεμελίωση σε σύνταξη λόγω γήρατος.

Δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, για τον προσδιορισμό του θα λαμβάνονται υπόψη τα ασφαλιστικά βιβλιάρια που αφορούν τα έτη γέννησης των τέκνων της ασφαλισμένης, από τα οποία θα προκύπτει το διάστημα απουσίας από την εργασία της καθώς και σχετική βεβαίωση από το τμήμα παροχών ασθενείας.

6. Ο χρόνος σπουδών

Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης μεταδευτεροβαθμίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης ή διπλώματος Σχολής Ξεναγών, καθώς και ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε μέσες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές ή σε μονάδες της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης από την έναρξη ισχύος του ν. 576/77 και μετά ή στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο. Ο χρόνος αυτός είναι ίσος με τον κατά το χρόνο αποφοίτησης επίσημο χρόνο σπουδών της οικείας σχολής (ακέραια χρόνια).

Ως χρόνος σπουδών σε ΤΕΙ αναγνωρίζεται και η εξάμηνη άσκηση των σπουδαστών, η οποία είναι προαπαιτούμενη για την περάτωση των σπουδών και την απόκτηση του αντίστοιχου πτυχίου.

Εξαγοράζεται με την καταβολή ποσοστού 26% (20 για κύρια – 6 για επικουρική) επί του 25πλασίου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι εισφορές καταβάλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της αναγνωριστικής απόφασης. Εάν οι εισφορές εξαγοράς καταβληθούν εφάπαξ, εντός τριμήνου παρέχεται μείωση 15%.

Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για προσαύξηση της σύνταξης.

Εάν κατά το χρόνο φοίτησης χώρησε ασφάλιση σε οποιονδήποτε ΦΚΑ τότε ο χρόνος σπουδών δεν αναγνωρίζεται.

7. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας

Ο χρόνος της χωρίς αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας και μέχρι 2 χρόνια αναγνωρίζεται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου του οικείου φορέα και των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Το ποσό της εξαγοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Η αίτηση υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο χορήγησης της εκπαιδευτικής άδειας και συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ο λόγος χορήγησης και η διάρκεια της άδειας. Λαμβάνεται υπόψη ο πραγματικός χαρακτήρας αυτής σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και όχι ο τυπικός χαρακτηρισμός της από τον εργοδότη. Ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα για την αναγνώριση.

Οι εισφορές καταβάλλονται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από της κοινοποίησης της απόφασης, με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις.

8. Η απόκτηση παιδιών

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 3655/08 (ΕΑΕΔ 2008 σελ. 439) στις ασφαλισμένες μητέρες αλλά και πατέρες των ΦΚΑ του Υπ. Εργασίας αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί και μέχρι τρία (3) ο οποίος ανέρχεται:

1 έτος ή 300 ΗΑ για το 1ο παιδί.

2 έτη ή 600 ΗΑ για το 2ο παιδί και

2 έτη ή 600 ΗΑ για το 3ο παιδί και ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών.

Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε ένα φορέα, τον οποίο επιλέγει η ασφαλισμένη μητέρα, ή πατέρας.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

α) μητέρων χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων (5500 ΗΑ).

β) γονέων αναπήρων τέκνων (7500 ΗΑ).

γ) συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με βάση τα ΒΑΕ (4500 ΗΑ – 3600 ΒΑΕ).

δ) συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή θανάτου.

Τα παιδιά πρέπει να είναι ζώντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Αυτοτελές δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου παιδιών στον ασφαλισμένο πατέρα και όχι εκχώρηση δικαιώματος αναγνώρισης από την ασφαλισμένη μητέρα, όπως προβλεπόταν, σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς.

Το δικαίωμα αναγνώρισης μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο από τον ένα γονέα αλλά και από τους δύο και για το ίδιο παιδί.

Δεν τίθεται πλέον περιορισμός του δικαιώματος άσκησης σε σχέση με την ημερομηνία γέννησης ή υιοθεσίας του παιδιού, κατά συνέπεια η αναγνώριση μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης ή υιοθεσίας των παιδιών.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης από 1.1.2011 και μετά με την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3600 ΗΑ.

Γίνεται με εξαγορά και καταβολή εισφορών 20% επί του 25πλασίου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ όπως ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης και καταβάλλεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης με έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις.

Ο πλασματικός χρόνος για παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 1.1.2000 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσαύξηση μειωμένης σύνταξης, για τις περιπτώσεις που το δικαίωμα θεμελιώνεται μέχρι την 31.12.2010 (Εγκ. ΙΚΑ Σ40/99/3.4.12).

Το αίτημα για αναγνώριση δεν απαιτείται να συνυποβάλλεται με συνταξιοδοτικό αίτημα, αλλά μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων.

Ο πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται για τα παιδιά δεν μπορεί να συνυπολογισθεί για τη συμπλήρωση των ημερών εργασίας που απαιτείται να έχουν διανυθεί σε Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα (δηλαδή των 3600 ΗΕ ή των 1000 ΗΕ) προκειμένου να είναι δυνατή η συνταξιοδότηση κατά τον ΚΒΑΕ.

Είναι δυνατή όμως η αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών για τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού ημερών εργασίας, δηλαδή των 4500 ΗΕ για τη συνταξιοδότηση με τις διατάξεις των Βαρέων εφόσον πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις (3600 και 1000 ΒΑΕ).

9. Ο χρόνος της απεργίας (νόμιμης)

Ο χρόνος της απεργίας (νόμιμης) αναγνωρίζεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης. Εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Το ποσό της εξαγοράς βαρύνει τον ασφαλισμένο.

Η αίτηση υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο της απεργίας και συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της απεργίας.

Ως προς το νόμιμο ή όχι αυτής βεβαιώνεται από το συνδικαλιστικό σωματείο που κήρυξε την απεργία.

Οι εισφορές καταβάλλονται είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από της κοινοποίησης της απόφασης, με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις.

10. Ο χρόνος κενού ασφάλισης (ανεργία μη επιδοτούμενη)

Θεωρείται ως πλασματικός χρόνος ασφάλισης και αναγνωρίζεται με εξαγορά ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε ΦΚΑ ή το Δημόσιο και ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης μεταξύ περιόδων ασφάλισης.

Αναγνωρίζονται, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, με την καταβολή για κάθε μήνα, ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με ποσοστό 20%-6% (κύρια – επικουρική) επί του 25πλασίου του ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στο Δημόσιο δεν προβλέπεται η αναγνώριση του χρόνου αυτού. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να αναγνωρισθεί σε δύο φορείς.

11. Ο χρόνος μαθητείας

Ο χρόνος μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, αναγνωρίζεται, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Η αναγνώριση του χρόνου μαθητείας δεν μπορεί να υπερβεί τα 2 έτη.

Ως χρόνος μαθητείας θεωρείται:

α) ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Τα γνωστά προγράμματα Stage στα οποία το Δημόσιο απασχολούσε χιλιάδες νέους χωρίς ασφάλιση.

β) Ο χρόνος απασχόλησης σχολικών φυλάκων.

γ) Ο χρόνος απασχόλησης στη ΜΟΜΑ.

Το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται με ποσοστό 20% και 6%, για κύρια και επικουρική σύνταξη αντίστοιχα, επί του 25πλασίου ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Οι εισφορές καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου, από την κοινοποίηση της απόφασης, με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις.

12. Ο χρόνος από την απόκτηση πτυχίου μέχρι την άσκηση επαγγέλματος

Αναγνωρίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος στους ασφαλισμένους στον τομέα Σύνταξης Μηχανικών – εργοληπτών Δ.Ε. του ΕΤΑΑ.

Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται και στην ειδική προσαύξηση του τομέα Σύνταξης με την καταβολή ποσού εξαγοράς υπολογιζόμενου με το εκάστοτε ισχύον ασφάλιστρο άνω 5ετίας για την Ειδική προσαύξηση επί του 25πλασίου του Ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Σύνταξης Υγειονομικών του ΕΤΑΑ που έχουν υπαχθεί και στην κατηγορία Μονοσυνταξιούχων, εφόσον αναγνωρίσουν χρόνους ασφάλισης της κατηγορίας αυτής, υποχρεούνται να αναγνωρίσουν το αντίστοιχο διάστημα και στην κατηγορία Μονοσυνταξιούχων, με καταβολή της ισχύουσας κάθε φορά εισφοράς.

Για την αναγνώριση του χρόνου που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών – Εργοληπτών, την Ειδική προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΑΑ καταβάλλεται μηνιαία εισφορά σε ποσοστό 20% για τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών-Εργοληπτών στο εκάστοτε ισχύον ασφάλιστρο άνω 5ετίας για την ειδική προσαύξηση και σε ποσοστό 6% για τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ επί του 25πλασίου του ημερομισθίου της ΕΓΣΣΕ όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται τόσο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης όσο και για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Οι εισφορές καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου, από την κοινοποίηση της απόφασης, με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις.

13. Ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης

Αναγνωρίζεται ο χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εκτίθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 (27.6.1997) για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.

Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 1358/83 (εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας) όπως ισχύει με τη διαφορά ότι δεν υπολογίζονται οι μειώσεις που προβλέπονται (30%-50%) για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2011 και εφεξής.

Αρμόδιος για την αναγνώριση φορέας είναι ο φορέας κύριας ασφάλισης στον οποίο έχει ασφαλισθεί ο ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από ένα φορείς, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει το φορέα στον οποίο επιθυμεί να κάνει την αναγνώριση.

Η αναγνώριση γίνεται με καταβολή του συνόλου των εισφορών από τον ενδιαφερόμενο και υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές του ελάμβανε κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης, κατά τον οποίο είχε πλήρη απασχόλησης, οι οποίες δεν μπορεί να είναι ανώτερες από τον τεκμαρτό μισθό της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, ούτε κατώτερες από το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδικεύτου εργάτη, επί το ποσοστό 20% του κλάδου σύνταξης του ΙΚΑ, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι εισφορές καταβάλλονται είτε εφάπαξ, εντός τριμήνου, από την κοινοποίηση της απόφασης, με έκπτωση 15% είτε σε διμηνιαίες δόσεις.

Το δικαίωμα για την αναγνώριση του χρόνου αυτού είναι απρόθεσμο, δεδομένου ότι δεν τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία στο νόμο, εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στο φορέα. Απαιτείται και εδώ η συμπλήρωση 3600 ΗΑ. Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να κατοχυρώσει, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

 

Δείτε ακόμα

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία …

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά …