ΝΟΜΟΣ 3655/2008

ΝΟΜΟΣ 3655/2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠΑΡΙΘ. 3655/2008

Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις

ΦΕΚ 58/Α/3.4.2008

ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ – ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)

Άρθρο 1
Ένταξη στον κλάδο σύνταξης

Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΣΠ – ΗΣΑΠ), το Ταμείο Συντάξεων του Προσωπικού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ – ΕΤΕ) και το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΣΠ – ΤΕ), καθώς και οι κλάδοι σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας “Η ΕΘΝΙΚΗ” (ΤΑΠΑΕ – Ε), του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ – ΟΤΕ) και του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ – ΕΤΒΑ) εντάσσονται στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις ένταξης

1. Από της εντάξεως των Ταμείων και κλάδων του άρθρου 1 όσοι προσλαμβάνονται σε εταιρίες και πιστωτικά ιδρύματα των οποίων το προσωπικό ασφαλιζόταν στα ανωτέρω Ταμεία και κλάδους σύνταξης, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του.

Οι ασφαλισμένοι των ανωτέρω Ταμείων και κλάδων σύνταξης, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και εξακολουθούν να διέπονται, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, από τις διατάξεις της νομοθεσίας των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, όπως ισχύουν με τις γενικές διατάξεις νόμων και τις διατάξεις του νόμου αυτού.

Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περ. ι’ της παρ. 11α του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160 Α’) καταργείται από 1.1.2013.

2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων φορέων και κλάδων, συνεχίζονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

3. Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη, για τους μέχρι την ημερομηνία ένταξης ασφαλισμένους των ως άνω Ταμείων και κλάδων, μειώνονται ισόποσα και σταδιακά, κάθε τρία (3) χρόνια και μέσα σε μία δεκαετία, αρχής γενομένης από 1.1.2013, μέχρι να εξισωθούν πλήρως με τα αντίστοιχα ισχύοντα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ειδικά οι εισφορές ασφαλισμένων του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠΑΕ “Η ΕΘΝΙΚΗ” μειώνονται αμέσως από την ίδια ως άνω ημερομηνία, και καθορίζονται σε ποσοστό 6,67%, του δε εργοδότη σταδιακά, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παραπάνω.

4. Πόροι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ είναι και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των Ταμείων και κλάδων που εντάσσονται.

Πέραν των ανωτέρω, οι εργοδότριες Τράπεζες, Τράπεζα της Ελλάδος και Εθνική καταβάλλουν ετησίως και για δεκαπέντε χρόνια στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ποσό ίσο με το ύψος του ελλείμματος του ΤΣΠ – ΤΕ και του ΤΣΠ – ΕΤΕ, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί την 31.12.1992 και το οποίο για την Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών εκατομμυρίων ευρώ (23.000.000,00 e) για δε την Εθνική Τράπεζα στο ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (25.500.000,00 e). Η απόδοση του ποσού κάθε έτους θα γίνεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου αρχής γενομένης από το 2009.

5. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από τα εντασσόμενα Ταμεία και κλάδους, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία ένταξης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αν η κινητή και ακίνητη περιουσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τους οποίους προέρχονται οι εντασσόμενοι κλάδοι δεν είναι κατανεμημένη κατά κλάδους, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών, που προβλέπεται για κάθε κλάδο πριν την ένταξή του στο διάδοχο φορέα.

7. Οι μετοχές του ΤΑΠ – ΟΤΕ επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΤΑΠ – ΟΤΕ ΑΕ (ΕΔΕΚΤ – ΟΤΕ ΑΕ) του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α’) περιέρχονται αυτοδικαίως στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από της εντάξεως του κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ – ΟΤΕ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως καθολικού διαδόχου.

Η μεταβίβαση των μετοχών της προηγούμενης παραγράφου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 3029/2002 εφαρμόζονται από της εντάξεως του ΤΑΠ – ΟΤΕ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Η περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου του καταστατικού της εταιρίας ΕΔΕΚΤ – ΟΤΕ ΑΕ του άρθρου 12 του ν. 2768/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

“β. Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών, η σύνταξη μελετών χρηματοοικονομικής φύσεως για τη διαχείριση και τις επενδύσεις, καθώς και η ανάληψη της διαχείρισης και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 1 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α’).”

8. Εντός εξαμήνου από την ένταξη, συντάσσεται ειδική οικονομική μελέτη, για κάθε εντασσόμενο κλάδο και Ταμείο, που προκηρύσσεται και ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Αν διαπιστωθούν ελλείμματα, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψή τους. Κατά τα λοιπά για τη χρηματοδότηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3029/2002.

9. Για τα λοιπά θέματα, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 5 του ν. 3029/2002.

10. Χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης πλην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης του εντασσόμενου κλάδου κατά τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Στην περίπτωση που ο φορέας αυτός είναι το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ο ανωτέρω διανυθείς χρόνος λογίζεται ως ενιαίος. Το αυτό ισχύει και για τους ασφαλισμένους των κλάδων σύνταξης των Ταμείων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3029/2002.

11. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 140 και 141, των παραγράφων 2, 6 και 8 του άρθρου 143, των παραγράφων 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 144 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 145 του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή και στους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κλάδων σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας, του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Συντάξεων και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Άρθρο 3
Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ – ΔΕΗ)

1. Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου ο κλάδος σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού – ΔΕΗ (ΟΑΠ – ΔΕΗ) εντάσσεται ως Αυτοτελής Τομέας στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και αποκαλείται εφεξής Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού – Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΤΑΠ – ΔΕΗ). Ασφαλιστέα στον Τομέα πρόσωπα είναι τα ασφαλιζόμενα στον εντασσόμενο κλάδο σύνταξης ΟΑΠ – ΔΕΗ.

2. Ο ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου κλάδου, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές του διατάξεις, μεταφέρονται δε σε αυτόν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου κλάδου.

3. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος στον εντασσόμενο κλάδο, λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε συνολικά στην ασφάλιση του Τομέα.

Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη μεταβολή ασφαλιστικού φορέα, ο Τομέας θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης.

Στις περιπτώσεις που ασφαλισμένοι του Τομέα έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή στα εντασσόμενα σε αυτό Ταμεία ή κλάδους σύνταξης, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Οι μέχρι την ένταξη συνταξιούχοι του εντασσόμενου κλάδου καθίστανται συνταξιούχοι του Τομέα, ο οποίος στο εξής βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξής τους.

Για τα λοιπά θέματα, που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 5 του ν. 3029/2002.

4. Πόροι του Τομέα είναι οι προβλεπόμενες από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικές εισφορές, τα έσοδα από κοινωνικούς πόρους, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτού.

5. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία του, περιέρχονται στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού – Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, ο οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχό του, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων.

6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του εντασσόμενου κλάδου, συνεχίζονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού – Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Άρθρο 4
Ένταξη στον κλάδο ασθένειας

1. Ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α’), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού, ως προς τις παροχές σε είδος.

Τα λειτουργούντα κατά την ημερομηνία ένταξης πολυιατρεία και ιατρεία του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ μεταφέρονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με τη διάρθρωση και το υπηρετούν προσωπικό και συνεχίζουν να εξυπηρετούν για μια πενταετία τους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου.

2. Στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ συνιστάται, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, Λογαριασμός με την ονομασία “Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων”, με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων του Ιδρύματος.

Σκοπός του Λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, κυοφορίας και λοχείας, αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα κηδείας και δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις) στους ασφαλισμένους του εντασσόμενου κλάδου, στους εφεξής εισερχόμενους στο επάγγελμα ξενοδοχοϋπαλλήλους, καθώς και στα μέλη οικογένειας αυτών. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας του ΤΑΞΥ, το οποίο παραμένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ο δε Λογαριασμός θα εξυπηρετείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Πόροι του Λογαριασμού είναι τα έσοδα του εντασσόμενου κλάδου από εισφορές για παροχές σε χρήμα, ήτοι:

α) ποσοστό 1,20% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων, από το οποίο 0,80% σε βάρος των εργοδοτών και 0,40% σε βάρος των ασφαλισμένων,

β) ποσοστό 0,40% επί των αποδοχών των ασφαλισμένων ως συμμετοχή του Κράτους στην ασφάλιση των από 1.1.1993 και μετά ασφαλισμένων, καθώς και έσοδα από επιχορηγήσεις, προσόδους περιουσίας, αποδόσεις, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά του.

Η είσπραξη των εισφορών του Λογαριασμού θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Στον Ειδικό Λογαριασμό μεταφέρεται το ένα πέμπτο (1/5) από το αποθεματικό της κινητής περιουσίας του εντασσόμενου κλάδου ασθένειας ΤΑΞΥ και αποτελεί έσοδο του Τομέα αυτού.

Η συμμετοχή του Ειδικού Λογαριασμού στις δαπάνες διοίκησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Τα της λογιστικής οργάνωσης, διαχείρισης, κατάρτισης ισοζυγίων, προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, διενέργειας προμηθειών και επενδύσεων του Ειδικού Λογαριασμού διέπονται από τις εκάστοτε για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ισχύουσες διατάξεις.

3. Από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠ ΕΑΠΙ) εντάσσεται στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Από την ίδια ημερομηνία οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου κλάδου καθίστανται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και διέπονται από τη νομοθεσία του κλάδου ασθένειας αυτού.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται το ύψος της εισφοράς, η βάση υπολογισμού αυτής, το ύψος παροχών για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος.

4. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας των εντασσόμενων κλάδων, οι πόροι, που προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν υπέρ αυτών, περιέρχονται αυτοδίκαια στον αντίστοιχο κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ο οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχο αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή τρίτου με εξαίρεση τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιπτώσεις α’ και β’.

5. Αν η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΤΑΞΥ και του ΤΑΠΕΑΠΙ δεν είναι κατανεμημένη μεταξύ των κλάδων τους, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών, που προβλέπεται υπέρ εκάστου κλάδου πριν την ένταξή του στο διάδοχο φορέα.

6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων κλάδων, συνεχίζονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις, που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Άρθρο 5
Διοικητική οργάνωση

1. Στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, Νομαρχία Αθηνών, συνιστώνται τέσσερα (4) Υποκαταστήματα (επιπέδου Τοπικών Υποκαταστημάτων), τα οποία υπάγονται στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Αθήνας, με αρμοδιότητα την αντιμετώπιση των θεμάτων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των εντασσομένων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ φορέων και κλάδων, ως εξής:

…………………………………………………..

Άρθρο 6
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ)

Άρθρο 7
Ένταξη του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ

1. Ο κλάδος κύριας ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1654/1986 (ΦΕΚ 177 Α’), λειτουργεί ως αυτοτελής κλάδος, εντάσσεται από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, ως αυτοτελής Τομέας, στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και αποκαλείται εφεξής Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.

2. Ο ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου κλάδου, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές του διατάξεις και μεταφέρονται σε αυτόν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου κλάδου.

3. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στον εντασσόμενο κλάδο, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος, λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε συνολικά στον Τομέα.

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη μεταβολή ασφαλιστικού φορέα, ο Τομέας θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης.

5. Πόροι του Τομέα είναι οι προβλεπόμενες, από τις γεικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλιστικές εισφορές, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτού, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά του.

6. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού του εντασσόμενου κλάδου, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της ένταξης στον ΟΑΕΕ, ο οποίος αποτελεί καθολικό διάδοχό του, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων.

7. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αν η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΤΑΝΠΥ δεν είναι κατανεμημένη μεταξύ των κλάδων του, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών, που προβλέπεται υπέρ εκάστου κλάδου πριν την ένταξή του στο διάδοχο φορέα.

8. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του εντασσόμενου κλάδου, συνεχίζονται από τον ΟΑΕΕ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του ΟΑΕΕ.

Άρθρο 8
Ένταξη του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ

1. Το Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων, που αποτελεί Τμήμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ. 688/1948 (ΦΕΚ 133 Α’), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ.

2. Από την ίδια ημερομηνία, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων μεταφέρονται στον ΟΑΕΕ, θεωρούνται ασφαλισμένοι του και διέπονται από τη νομοθεσία του Οργανισμού και τις διατάξεις του παρόντος. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο εντασσόμενο Ταμείο και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος σε αυτό, μέχρι την ημερομηνία ένταξης λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος.

3. Κάθε ασφαλισμένος του εντασσόμενου Ταμείου, που μεταφέρεται στον ΟΑΕΕ κατατάσσεται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του Οργανισμού. Για τη μετάταξή του στις επόμενες ασφαλιστικές κατηγορίες, καθώς και για την επιλογή ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (ΦΕΚ 316 Α’), όπως ισχύουν κάθε φορά.

4. Από την ημερομηνία ένταξης, ο ΟΑΕΕ συνεχίζει να καταβάλει τις συντάξεις που κατέβαλε το εντασσόμενο Ταμείο στους συνταξιούχους του, οι οποίοι θεωρούνται εφεξής συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ.

5. Το ποσό της σύνταξης των ασφαλισμένων, οι οποίοι θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την ημερομηνία ένταξης, αποτελείται από δύο τμήματα.

α) Το τμήμα της σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του εντασσόμενου Ταμείου, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του οι οποίες αφορούν τον τρόπο καθορισμού των μηνιαίων παροχών και παραμένουν σε ισχύ.

β) Το τμήμα της σύνταξης για το χρόνο που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 258/2005, όπως κάθε φορά ισχύει.

Το άθροισμα των δύο παραπάνω τμημάτων σύνταξης, αποτελεί το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον συνταξιούχο από τον ΟΑΕΕ.

6. Οι συντάξεις όσων ήταν ήδη συνταξιούχοι κατά το χρόνο ένταξης του Ταμείου, καθώς και οι μηνιαίες παροχές επί των οποίων υπολογίζεται το τμήμα σύνταξης για χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε αυτό, αυξάνονται εφεξής με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Οργανισμού.

7. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης με χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, πλην του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, μικρότερο της 15ετίας για τις περιπτώσεις λόγω γήρατος και της 5ετίας και τις προϋποθέσεις των άρθρων 21 και 23 του π.δ. 258/2005 για τις περιπτώσεις λόγω θανάτου και αναπηρίας, δεν καταβάλλονται τα κατώτατα όρια που χορηγεί ο Οργανισμός.

8. Οι ήδη συνταξιούχοι του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων από την ημερομηνία ένταξης του Ταμείου στον ΟΑΕΕ, διέπονται από τη νομοθεσία περί υγειονομικής περίθαλψης που ισχύει για τους λοιπούς συνταξιούχους του Οργανισμού.

Η προβλεπόμενη στην περίπτωση αυτή εισφορά, υπολογίζεται επί του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης και σε καμία περίπτωση επί ποσού κατώτερου του 25πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της 10ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του εντασσόμενου Ταμείου, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α’), το άρθρο 15 του ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α’), το άρθρο 18 του ν. 2079/1992 (ΦΕΚ 142 Α’) και το άρθρο 69 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α’), όπου εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1405/1983.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ο υπολογισμός της τμηματικής σύνταξης των πιο πάνω ασφαλισμένων, ενεργείται με δύο τρόπους, ο πρώτος τρόπος ενεργείται με τη νομοθεσία του εντασσόμενου Ταμείου και ο δεύτερος με τη νομοθεσία του ΟΑΕΕ. Το άθροισμα των ποσών μαζί με το ποσό της σύνταξης που χορηγεί ο άλλος Οργανισμός, αποτελεί το οριστικό ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης.

Το τμήμα του ποσού της σύνταξης που αναλογεί στον συμμετέχοντα δύναται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου, να καταβληθεί ταυτόχρονα με αυτό του απονέμοντα, μειωμένο κατά 3% για κάθε χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 2084/1992, ορίων ηλικίας.

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 4202/1961, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1405/1983, εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

Αν ο απονέμων οργανισμός είναι προηγούμενος του τελευταίου, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης πραγματοποιείται βάσει των αποδοχών του ασφαλισμένου που λαμβάνονται υπόψη για την απονομή της σύνταξης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, αναπροσαρμοσμένες με το μέσο δείκτη τιμών καταναλωτή.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί επιβαρύνονται στη δαπάνη της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α’).

10. Για την κάλυψη της δαπάνης, ποσοστό 50% της εισφοράς προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο αποδίδεται στον ΟΑΕΕ για δέκα (10) έτη.

Η πιο πάνω εισφορά δεν μπορεί να υπολείπεται του 50% του ποσού που εισπράχθηκε το έτος 2007, προσαυξημένο κατ’ έτος με το δείκτη τιμών καταναλωτή.

Η απόδοση του ποσού κάθε έτους θα γίνεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου, αρχής γενομένης από το 2009.

11. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Ταμείου Προνοίας Ξενοδόχων, συνεχίζονται από τον ΟΑΕΕ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΟΑΕΕ.

12. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από οικονομική μελέτη, γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι δυνατή η τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων παροχών, καθώς και η ένταξη σε κατηγορίες των ήδη συνταξιούχων του εντασσόμενου Ταμείου.

Άρθρο 9
Ένταξη των αναβατών και προπονητών του ΤΑΠΕΑΠΙ στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ

1. Οι κατά κύρια ασφάλιση ασφαλισμένοι του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) αναβάτες και προπονητές, εντάσσονται από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, στον κλάδο κυρίας σύνταξης του ΟΑΕΕ και από την ημερομηνία αυτή καθίστανται ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ.

2. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στο ΤΑΠΕΑΠΙ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία ως συντάξιμος, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

3. Κατ’ εξαίρεση, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του ΤΑΠΕΑΠΙ εξακολουθούν να διέπονται ως προς τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της παρεχόμενης σύνταξης, από τις ισχύουσες διατάξεις του Καταστατικού του, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου υπαγωγής τους στην ασφάλισή του, μη εφαρμοζομένων των αντίστοιχων διατάξεων του ΟΑΕΕ όπως ισχύουν. Κατά τα λοιπά η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών διέπεται από τη νομοθεσία του ΟΑΕΕ.

4. Οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΕΑΠΙ της προηγούμενης παραγράφου, γίνονται συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, ο οποίος βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους, χωρίς περιορισμούς ως προς το καταβαλλόμενο ποσό. Οι συντάξεις αυτές αυξάνονται σύμφωνα με τις χορηγούμενες ετήσιες αυξήσεις συντάξεων του ΟΑΕΕ.

5. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από οικονομική μελέτη καθορίζονται το ενεργητικό και παθητικό, η περιουσία, οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΕΑΠΙ και αναλογούν στα ανωτέρω πρόσωπα, που θα περιέλθουν στον ΟΑΕΕ ως καθολικό διάδοχο του ΤΑΠΕΑΠΙ λόγω της ένταξης των προσώπων αυτών, καθώς και ο τρόπος μεταβίβασής τους.

6. Εκκρεμείς δίκες μεταξύ του ΤΑΠΕΑΠΙ και των ασφαλισμένων του που υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, συνεχίζονται από τον ΟΑΕΕ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΟΑΕΕ.

Άρθρο 10
Διοικητική οργάνωση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων

1. Για τη λειτουργία του εντασσόμενου στον ΟΑΕΕ κλάδου κυρίας ασφάλισης του ΤΑΝΠΥ, συνιστάται στον ΟΑΕΕ, πέραν των Περιφερειακών Διευθύνσεων του άρθρου 21 του π.δ. 154/2006 (ΦΕΚ 167 Α’) “Οργανισμός ΟΑΕΕ” και μία (1) Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, με έδρα τον Πειραιά, η οποία διαρθρώνεται ως εξής:

α) Τμήμα Εσόδων – Μητρώου

β) Τμήμα Απονομής Συντάξεων

γ) Τμήμα Λογιστηρίου

δ) Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πληροφορικής

ε) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.

Άρθρο 11
Ένταξη στον κλάδο υγείας

1. Οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, καθώς και τα μέλη οικογένειας αυτών για παροχές ασθένειας υπάγονται στον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού.

2. Στην ασφάλιση του κλάδου υγείας του ΟΑΕΕ υπάγονται υποχρεωτικά και διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού του, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, και παύουν από την ημερομηνία αυτή να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Παροχών Ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Άρθρο 12
Σύσταση και σκοπός του κλάδου επικουρικής ασφάλισης

1. Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α’), όπως ισχύει, συνιστάται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, κλάδος επικουρικής ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

2. Σκοπός του κλάδου επικουρικής ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών είναι η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο του παρόντος Κεφαλαίου ασφαλιζόμενα πρόσωπα, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 13
Διοίκηση – Διαχείριση του κλάδου

…………………………………………………..

Άρθρο 14
Ασφαλιζόμενα πρόσωπα

1. Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ, καθώς και του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και έχουν ηλικία έως 60 ετών.

2. Τα ανωτέρω πρόσωπα κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται, δύνανται όμως, με αίτησή τους, να υπαχθούν σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία της επιλογής τους, όπως αυτές ορίζονται στο ίδιο άρθρο του προεδρικού διατάγματος, από την πρώτη του επόμενου έτους της υποβολής της σχετικής αίτησης.

3. Τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου ασκούν το δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση άπαξ και δεν δύνανται να επανέλθουν εφόσον διακόψουν αυτήν ή απωλέσουν το δικαίωμά τους.

Άρθρο 15
Πόροι του κλάδου

…………………………………………………..

Άρθρο 16
Χρόνος ασφάλισης

1. Χρόνος ασφάλισης είναι:

α) Ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του κλάδου επικουρικής ασφάλισης και εφεξής.

β) Οι χρόνοι ασφάλισης οι οποίοι αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά.

2. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, συνυπολογίζεται στον κλάδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 17
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

1. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και αναπηρίας είναι αυτές που ορίζονται κατά περίπτωση από τα άρθρα 24, 25 και 26 του ν. 2084/992, όπως ισχύουν και εφόσον οι ασφαλισμένοι δικαιούνται για την αυτή αιτία κύρια σύνταξη.

2. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, καθώς και τα δικαιούμενα πρόσωπα είναι αυτές που ορίζονται από τα άρθρα 27 του ν. 2084/1992, 62 του ν. 2676/1999 και 4 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210 Α’), όπως ισχύουν.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος απαιτείται η πραγματοποίηση πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην ασφάλιση του κλάδου, από την έναρξη λειτουργίας του. Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται προοδευτικά σε δεκαπέντε (15) με την προσθήκη ενός (1) έτους για κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το έτος που ακολουθεί το έτος συμπλήρωσης της πενταετίας.

Άρθρο 18
Καθορισμός ποσού σύνταξης

Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά. Για τις συντάξεις λόγω θανάτου έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις των άρθρων 62 του ν. 2676/1999 και 4 του ν. 3385/2005, όπως ισχύουν.

Άρθρο 19
Ρύθμιση λοιπών θεμάτων

1. Για την είσπραξη των εισφορών του κλάδου έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και για τα θέματα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ) δύναται να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται οι διατάξεις που αφορούν τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης, καθώς και να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του κλάδου αυτού.

Άρθρο 20
Ένταξη στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης

1. Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ, εντάσσονται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών, που έχει συσταθεί με το ν.δ. 135/1946 (ΦΕΚ 299 Α’) και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, που έχει συσταθεί με τον α.ν. 1606/1939 (ΦΕΚ 50 Α’). Οι Τομείς αυτοί αποκαλούνται, αντίστοιχα: Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ).

2. Οι ανωτέρω Τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

3. Στους ανωτέρω Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

4. Πόροι του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ είναι και οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των αντίστοιχων Ταμείων που εντάσσονται σε αυτόν ως αυτοτελείς Τομείς, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τη δραστηριότητά τους.

5. Όλοι οι ανωτέρω πόροι, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από τα εντασσόμενα Ταμεία, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία ένταξης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ, στους αντίστοιχους αυτοτελείς Τομείς, ως καθολικούς διαδόχους των εντασσόμενων Ταμείων, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων.

6. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης που λειτουργούν στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ.

7. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικό Τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ ή άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

8. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ για την παροχή επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα του κλάδου.

9. Οι καταβαλλόμενες από τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ συντάξεις αυξάνονται, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εντός των ορίων της καθοριζόμενης εισοδηματικής πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 2084/1992.

10. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι ασφαλισμένοι των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης, το ποσοστό εισφοράς επί του ποσού των κατηγοριών αυτών, η μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

11. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Ταμείων, συνεχίζονται από τον ΟΑΕΕ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων του ΟΑΕΕ.

Άρθρο 21
Διοικητική οργάνωση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ

…………………………………………………..

Άρθρο 22
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 23
Σύσταση και σύνθεση Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του ΟΑΕΕ

…………………………………………………..

Άρθρο 24
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)

Άρθρο 25
Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), αποκαλούμενο στις επόμενες διατάξεις “Ενιαίο Ταμείο”, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι ενιαίες υπηρεσίες του Ταμείου στεγάζονται στο κτίριο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών επί της οδού Χαλκοκονδύλη 56. Έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος.

2. Το Ενιαίο Ταμείο συγκροτούν τέσσερις (4) κλάδοι: α) κλάδος κύριας ασφάλισης, β) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, γ) κλάδος πρόνοιας και δ) κλάδος υγείας.

3. Σε κάθε κλάδο του Ενιαίου Ταμείου εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, τα παρακάτω Ταμεία και κλάδοι, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Ειδικότερα:

Α) Στον κλάδο κύριας ασφάλισης εντάσσονται: α) ο κλάδος κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ως Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), β) ο κλάδος κύριας σύνταξης του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), ως Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και γ) το Ταμείο Νομικών, ως Τομέας Ασφάλισης Νομικών (TAN).

Β) Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται: α) ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ), ως Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και γ) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΚΕΑΔ) του Ταμείου Νομικών, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ).

Γ) Στον κλάδο πρόνοιας εντάσσονται: α) ο κλάδος εφάπαξ παροχών του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ), ως Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών, γ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ), ως Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (ΤΠΔΑ), δ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιώς (ΤΠΔΠ), ως Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιά (ΤΠΔΠ), ε) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ), ως Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠΔΘ), στ) το Ταμείο Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (ΤΠΔΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (ΤΠΔΕ), ζ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ), ως Τομέας Πρόνοιας Συμβολαιογράφων, η) το Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΠΕΔΕ) και θ) ο κλάδος ειδικών παροχών ΤΣΜΕΔΕ ως Τομέας Ειδικών Παροχών Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Δ) Στον κλάδο υγείας εντάσσονται: α) ο κλάδος υγείας τεχνικών ΤΣΜΕΔΕ, ως Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) ο κλάδος ασθένειας ΤΣΑΥ, ως Τομέας Υγείας Υγειονομικών, γ) ο κλάδος ασθένειας Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, ως Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, δ) ο κλάδος ασθένειας Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς, ως Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, ε) ο κλάδος ασθένειας Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, ως Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, στ) το Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών, ως Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ) και ζ) ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων, ως Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων.

4. Οι ανωτέρω Τομείς του Ενιαίου Ταμείου διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

5. Ειδικά στον κλάδο υγείας με τους παρόχους υγείας, ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκαταστάσεως και αποθεραπείας, φαρμακοποιούς ή φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους, το Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου συνάπτει υποχρεωτικά συμβάσεις οι οποίες θα είναι ενιαίες για τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του κλάδου υγείας αυτού. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι συμβάσεις συνάπτονται εντός τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου. Οι ήδη συναφθείσες συμβάσεις αναθεωρούνται και συνάπτονται νέες σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μέχρι τότε οι συναφθείσες συμβάσεις με τα εντασσόμενα Ταμεία εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του νέου φορέα.

6. Στους Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

7. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο έναρξης-λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου για την παροχή κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος και παροχών υγείας εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα του κάθε κλάδου.

Άρθρο 26
Σκοπός του ΕΤΑΑ

Σκοπός του Ενιαίου Ταμείου είναι:

α) η παροχή μηνιαίας κύριας σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους,

β) η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους,

γ) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους και

δ) η χορήγηση παροχών υγείας από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου υγείας στους ασφαλισμένους, καθώς και στα μέλη οικογένειάς τους.

Άρθρο 27
Πόροι και περιουσία του ΕΤΑΑ

…………………………………………………..

Άρθρο 28
Χρόνος ασφάλισης

1. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία και κλάδους, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και προσμετρήθηκε, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων του κάθε κλάδου του Ενιαίου Ταμείου.

2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του Ενιαίου Ταμείου ή άλλο φορέα κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας αντίστοιχα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 29
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 30
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 31
Αρμοδιότητες των Διοικουσών Επιτροπών

…………………………………………………..

Άρθρο 32
Διοικητική οργάνωση του ΕΤΑΑ

…………………………………………………..

Άρθρο 33
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών του ΕΤΑΑ

…………………………………………………..

Άρθρο 34
Υπηρεσιακές μονάδες των επί μέρους Τομέων

…………………………………………………..

Άρθρο 35
Προϊστάμενοι υπηρεσιών

…………………………………………………..

Άρθρο 36
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

Άρθρο 37
Σύσταση Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 38
Τελικές διατάξεις

1. Το Ενιαίο Ταμείο διαμέσου των Τομέων του, αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, συνεχίζονται από το Ενιαίο Ταμείο χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων του Ενιαίου Ταμείου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εγκρίνεται Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας σε είδος και σε χρήμα, με τον οποίο καθορίζεται η έκταση, το ύψος των παροχών αυτών, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου συνιστώνται πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων κρίσης αναπηρίας και υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων ενιαίες για όλους τους Τομείς ή για ομάδες Τομέων του Ενιαίου Ταμείου.

5. Στους Τομείς ΤΣΑΥ και TAN του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, είναι δυνατή, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου, η σύσταση Ειδικών Λογαριασμών, με σκοπό την προσαύξηση του ποσού της κύριας σύνταξης.

Το ύψος των εισφορών και παροχών καθορίζεται μετά από αναλογιστική μελέτη, με όμοια απόφαση.

Στους Ειδικούς Λογαριασμούς μπορούν να ασφαλίζονται οι ασφαλισμένοι των αντίστοιχων Τομέων, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ)

Άρθρο 39
Σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ)

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ), το οποίο, εφεξής αποκαλείται “Ταμείο”, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου, ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

2. Το Ταμείο συγκροτούν πέντε (5) κλάδοι: α) κλάδος κύριας ασφάλισης, β) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, γ) κλάδος πρόνοιας, δ) κλάδος υγείας και ε) κλάδος ανεργίας και δώρου.

3. Σε κάθε κλάδο του Ταμείου εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, οι παρακάτω Φορείς και κλάδοι, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Ειδικά, τα πλεονάσματα της διαχείρισης του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, μεταφέρονται στο τέλος κάθε χρήσης στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα:

Α) Στον κλάδο κύριας ασφάλισης εντάσσονται: α) Ο Γενικός Λογαριασμός του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ), ως Τομέας Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ), β) ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του ΤΣΠΕΑΘ, ως Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, γ) ο κλάδος κύριας ασφάλισης του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ), ως Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ), δ) ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του ΤΑΙΣΥΤ, ως Τομέας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, ε) ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του ΤΑΙΣΥΤ, ως Τομέας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης, στ) ο Κλάδος Κύριας Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων (ΤΣΕΥΠΑ), ως Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠΑ), ζ) ο Κλάδος Κύριας Σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ), ως Τομέας Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΤΣΕΥΠΘ) και η) ο Κλάδος Συντάξεων Τεχνικών Τύπου και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας του Ταμείου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ) ως Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΑΤΤΑΘ).

Β) Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται: α) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και β) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών του ΤΑΤΤΑ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Γ) Στον κλάδο πρόνοιας εντάσσονται: α) ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΑΙΣΥΤ, ως Τομέας Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, β) ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΣΕΥΠ, ως Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και γ) ο Κλάδος Πρόνοιας του ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης, ως Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.

Δ) Στον κλάδο υγείας εντάσσονται: α) ο Κλάδος Ασθένειας του ΤΑΙΣΥΤ, ως Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, β) ο Ειδικός Λογαριασμός Υγιεινής και Περίθαλψης του ΤΣΕΥΠ, ως Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και γ) ο Κλάδος Ασθένειας Τεχνικών Τύπου Αθηνών, ως Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.

Ε) Στον κλάδο ανεργίας και δώρου εντάσσονται: α) ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας του ΤΣΠΕΑΘ, ως Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, β) ο Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας του ΤΑΤΤΑ, ως Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης και γ) ο Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών που λειτουργεί στο ΤΣΕΥΠ Αθηνών, ως Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών.

4. Οι ανωτέρω Τομείς και Λογαριασμοί του Ταμείου, πλην των Τομέων του κλάδου υγείας, διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Κλάδων και Λογαριασμών, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και των Λογαριασμών, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

5. Οι Τομείς Υγείας διέπονται από τα προβλεπόμενα στον κανονισμό παροχών του εντασσόμενου Ειδικού Λογαριασμού Υγιεινής και Περίθαλψης του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων (Φ.40055/10210/1401/18.10.2007, (ΦΕΚ 2044 Β’), ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει.

6. Με τους παρόχους υγείας, ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκαταστάσεως και αποθεραπείας, φαρμακοποιούς ή φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους, το Δ.Σ. του Ταμείου συνάπτει υποχρεωτικά συμβάσεις οι οποίες θα είναι ενιαίες για τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του κλάδου υγείας αυτού. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι συμβάσεις συνάπτονται εντός τριών μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου. Οι ήδη συναφθείσες συμβάσεις αναθεωρούνται και συνάπτονται νέες σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μέχρι τότε οι συναφθείσες συμβάσεις με τα εντασσόμενα Ταμεία εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του νέου φορέα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ συνιστάται ενιαία πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή για την παραπομπή σε αυτή θεμάτων κρίσης αναπηρίας και υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων όλων των Τομέων του Ταμείου.

8. Στους Τομείς και Λογαριασμούς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Κλάδων και Λογαριασμών, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

9. Αιτήσεις για παροχή κύριας, επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος, παροχών υγείας, επιδομάτων ανεργίας, δώρων εορτών και επιδόματος αδείας εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα ή Λογαριασμό του κάθε κλάδου.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Ταμείου.

Άρθρο 40
Σκοπός του Ταμείου

Σκοπός του Ταμείου είναι:

α) η παροχή μηνιαίας κύριας σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης, στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους,

β) η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης, στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους,

γ) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου πρόνοιας, στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους,

δ) η χορήγηση παροχών υγείας από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου υγείας, στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογένειάς τους,

ε) η καταβολή επιδομάτων ανεργίας, δώρων εορτών και επιδόματος αδείας από τους αντίστοιχους Λογαριασμούς του κλάδου ανεργίας και δώρου, στους ασφαλισμένους τους.

Άρθρο 41
Πόροι και περιουσία του Ταμείου

…………………………………………………..

Άρθρο 42
Χρόνος ασφάλισης

1. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους εντασσόμενους Κλάδους και Λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Κύριας, Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που λειτουργούν στο Ταμείο.

2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του Ταμείου ή άλλο φορέα κυρίας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας ή ανεργίας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 43
Αύξηση παροχών

Οι καταβαλλόμενες από το Ταμείο συντάξεις και εφάπαξ βοηθήματα κατά Τομέα αυξάνονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εντός των ορίων της καθοριζόμενης εισοδηματικής πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 2084/1992.

Το ύψος των καταβαλλόμενων δώρων εορτών από το Λογαριασμό Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, στα πλαίσια του Κανονισμού Χορήγησης Δώρου Εορτών στους Εφημεριδοπώλες.

Άρθρο 44
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 45
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 46
Διοικητική οργάνωση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

…………………………………………………..

Άρθρο 47
Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

…………………………………………………..

Άρθρο 48
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

…………………………………………………..

Άρθρο 49
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

Άρθρο 50
Σύσταση Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 51
Τελικές διατάξεις

1. Το Ταμείο, διαμέσου των Τομέων και Λογαριασμών του, αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Κλάδων και Λογαριασμών και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, συνεχίζονται από το Ταμείο χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων και Λογαριασμών του Ταμείου.

3. Τα ποσά των δύο πρώτων κλιμακίων του εδαφίου γ’ της παρ. 3 του άρθρου 44 του π.δ. 284/1974 (ΦΕΚ 101 Α’), όπως ισχύουν, καθορίζονται από 1.7.2008, σε 1.800,00 και 360,00 ευρώ αντίστοιχα. Από 1ης Ιανουαρίου κάθε επόμενου έτους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους που αφορά την αναπροσαρμογή, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ συνιστάται Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ – ΡΤ) με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, σκοπός του οποίου είναι η παροχή μηνιαίας κύριας σύνταξης στους ασφαλισμένους του και τα μέλη οικογένειάς τους.

Στην ασφάλιση του Τομέα αυτού υπάγονται, μετά από εκπόνηση σχετικής μελέτης, οι τεχνικοί ραδιοφώνου και τηλεόρασης, που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και απασχολούνται, με μία από τις ειδικότητες που αναφέρονται στις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, κατά κύριο επάγγελμα και με σχέση εξαρτημένης εργασίας στους μη κρατικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, που λειτουργούν νόμιμα σε όλη τη χώρα.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή της ανωτέρω μελέτης, η οποία εκπονείται από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, καθώς και λοιπών πόρων, ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με βάση τον οποίο θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα από τον εργαζόμενο, ο χρόνος έναρξης της ασφάλισης στον ανωτέρω Τομέα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ασφάλιση της συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων. Η αναλογιστική μελέτη θα εκπονηθεί με βάση δεδομένα που αντιστοιχούν στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που καταβάλλει το ΤΣΠΕΑΘ. Με όμοια απόφαση, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και γνωμοδότηση του Κλιμακίου του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, θα εκδοθεί το Καταστατικό του Τομέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΕΤΕΑΜ)

Άρθρο 52
Ένταξη στο ΕΤΕΑΜ

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ), που έχει συσταθεί με το κ.δ. της 3/3-13.4.1943 (ΦΕΚ 84 Α’), το Ταμείο Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ), που έχει συσταθεί με τον α.ν. 2276/1940 (ΦΕΚ 117 Α’) ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του και ο κλάδος επικουρικής σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ), που έχει συσταθεί με τον α.ν. 895/1937 (ΦΕΚ 394 Α’), εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), που έχει συσταθεί με το ν. 3029/2002 από την πρώτη του μεθεπόμενου μηνός μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 53
Όροι και προϋποθέσεις ένταξης

1. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στα ανωτέρω Ταμεία και κλάδο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία ως συντάξιμος, με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας τους, είναι χρόνος ασφάλισης στο ΕΤΕΑΜ.

Το προσωπικό που υπηρετεί στα ανωτέρω Ταμεία και κλάδο και έχει υπαχθεί στην ασφάλιση αυτών προαιρετικά, βάσει ειδικών διατάξεων, συνεχίζει κανονικά την ασφάλισή του στο ΕΤΕΑΜ.

Διατάξεις για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης μέχρι τη συμπλήρωση των απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς και διατάξεις για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης με καταβολή πρόσθετης εισφοράς για τη συνταξιοδότηση με ειδικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις που αφορούν τα ανωτέρω Ταμεία και κλάδο, εξακολουθούν να ισχύουν.

Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων των ανωτέρω Ταμείων και κλάδου διέπεται, από την ένταξη και μετά, από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ. Η πρόσθετη εισφορά που προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Μεταφορών και Επικοινωνιών 118/486/23.5.1989 (ΦΕΚ 235 Β’) για ασφαλισμένους του ΤΕΑΗΕ, εξακολουθεί να καταβάλλεται.

Για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων των ανωτέρω Ταμείων και Κλάδου απαιτούνται οι πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του ΕΤΕΑΜ, όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.

Οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδου που θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δύναται να επιλέξουν ως προς τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξής τους την εφαρμογή των Καταστατικών διατάξεων των ανωτέρω Ταμείων και κλάδου.

2. Οι συνταξιούχοι των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδου μέχρι την ημερομηνία της ένταξης γίνονται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ, το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους. Ως προς τα καταβαλλόμενα από το ΕΤΕΑΜ ποσά συντάξεων στα πρόσωπα αυτά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α’), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 και κατά τα λοιπά διέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του ΕΤΕΑΜ.

3. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στα ανωτέρω Ταμεία και κλάδο μέχρι την ημερομηνία της ένταξης και εκκρεμούν, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας τους, όπως ίσχυε μέχρι την ημερομηνία αυτή. Για τις συντάξεις του εβδόμου εδαφίου της παρ. 1 και του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, έχει ανάλογη εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

4. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδου, το σύνολο του προερχόμενου εξ αυτών ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ημερομηνία της ένταξης στο ΕΤΕΑΜ, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου προσώπου.

5. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αν η κινητή και ακίνητη περιουσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τους οποίους προέρχονται οι εντασσόμενοι κλάδοι δεν είναι κατανεμημένη κατά κλάδους, κατανέμεται κατά την αναλογία του ποσοστού εισφορών, που προβλέπεται υπέρ εκάστου κλάδου πριν την ένταξή του στο διάδοχο φορέα.

6. Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ υποχρεούται να αποδώσει στο ΕΤΕΑΜ και στον Τομέα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑΜ το οφειλόμενο μέχρι 31.12.2007 ποσό, το οποίο ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια επτά εκατομμύρια ευρώ (2.507.000.000 e). Το ποσό αυτό εξοφλείται σε δεκαπέντε (15) ισόποσες ετήσιες δόσεις και η απόδοσή τους θα γίνεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου αρχής γενομένη από το 2008.

7. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδου, συνεχίζονται από το ΕΤΕΑΜ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του ΕΤΕΑΜ.

Άρθρο 54
Διοικητική οργάνωση του ΕΤΕΑΜ

…………………………………………………..

Άρθρο 55
Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

…………………………………………………..

Άρθρο 56
Αρμοδιότητες της Διευθύνσεων

…………………………………………………..

Άρθρο 57
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΕΑΙΤ)

Άρθρο 58
Σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικου Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΙΤ ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

2. Στο ΤΕΑΙΤ, από την έναρξη λειτουργίας του, εντάσσονται ως Τομείς με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος: α) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ), β) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ), γ) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), δ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ), ε) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ), στ) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ), ζ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων (ΤΕΑΥΕΤ), η) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ) και θ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ).

3. Οι ανωτέρω Τομείς διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, οι οποίες καθίστανται καταστατικές διατάξεις τους, καθώς και από τις διατάξεις της ισχύουσας γενικής νομοθεσίας.

4. Στους Τομείς αυτούς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

Άρθρο 59
Σκοπός του ΤΕΑΙΤ

Σκοπός του ΤΕΑΙΤ είναι η καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους και στα μέλη οικογενείας τους σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και της γενικής νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 60
Πόροι και περιουσία του ΤΕΑΙΤ

…………………………………………………..

Άρθρο 61
Χρόνος ασφάλισης – Απονομή συντάξεων

1. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία και Κλάδους, ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία ως συντάξιμος, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης που λειτουργούν στο ΤΕΑΙΤ.

2. Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΙΤ κατά Τομέα δικαιούνται σύνταξης, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισής τους και για την αυτή αιτία και έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσειο ηλικίας και χρόνου ασφάλισης που προβλέπει η νομοθεσία αυτού.

Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΙΤ για την απονομή επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα.

3. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς Τομείς του ΤΕΑΙΤ, ή άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

4. Συντάξεις που απονέμονται από τα εντασσόμενα Ταμεία και Κλάδους, καταβάλλονται από τον αντίστοιχο Τομέα του ΤΕΑΙΤ, ο οποίος βαρύνεται με την κάλυψη της δαπάνης.

Άρθρο 62
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 64
Διοικητική οργάνωση του ΤΕΑΙΤ

…………………………………………………..

Άρθρο 65
Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

…………………………………………………..

Άρθρο 66
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

…………………………………………………..

Άρθρο 67
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

Άρθρο 68
Σύσταση Προσωρινού Α’ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 69
Τελικές διατάξεις

1. Το ΤΕΑΙΤ, διαμέσου των Τομέων του, αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, συνεχίζονται από το ΤΕΑΙΤ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων του ΤΕΑΙΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Άρθρο 70
Σύσταση Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

2. Το ΤΑΥΤΕΚΩ συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, β) κλάδος πρόνοιας και γ) κλάδος υγείας.

3. Σε κάθε κλάδο του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, Ταμεία και κλάδοι ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος.

Ειδικότερα:

Α) Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται: α) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού – ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ – ΕΥΔΑΠ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού – ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ – ΕΥΔΑΠ), β) ο Ειδικός Λογαριασμός Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ του ΤΑΠ – ΟΤΕ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΤΕΑΠ – ΕΛΤΑ), γ) ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΟΤΕ του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΕΑΠ – ΟΤΕ), δ) ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού – ΔΕΗ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού – ΔΕΗ (ΤΕΑΠ – ΔΕΗ), ε) ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού (ΤΕΑΠ – ΕΡΤΤ) και στ) ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού – ΕΤΒΑ, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού – ΕΤΒΑ (ΤΕΑΠ – ΕΤΒΑ).

Β) Στον κλάδο πρόνοιας εντάσσονται: α) ο κλάδος πρόνοιας προσωπικού ΟΤΕ του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ, β) ο κλάδος πρόνοιας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού – ΔΕΗ, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού – ΔΕΗ, γ) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΠ – ΟΣΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ, δ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού, ε) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης (ΤΑΠΕΤΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης και στ) το Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Ιονικής – Λαϊκής Τραπέζης (ΤΑΠΙΛΤ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής – Λαϊκής Τραπέζης.

Γ) Στον κλάδο υγείας εντάσσονται: α) ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ – ΟΤΕ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ – ΟΤΕ), β) το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΑΠ – ΗΣΑΠ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ (ΤΑΠ – ΗΣΑΠ), γ) το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ – ΗΛΠΑΠ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ – ΗΛΠΑΠ), δ) ο κλάδος ασθένειας του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ – ΔΕΗ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ – ΔΕΗ), ε) ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ – ΕΤΒΑ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΠ – ΕΤΒΑ), στ) ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΕΤΕ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΕ (ΤΑΠΕΤΕ), ζ) το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ) και η) ο Κλάδος Ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας “ΕΘΝΙΚΗ” (ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ), ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας “Η ΕΘΝΙΚΗ” (ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ).

4. Οι ανωτέρω Τομείς του Ταμείου διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

5. Ειδικά στον κλάδο υγείας με τους παρόχους υγείας, ήτοι θεραπευτήρια, ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκαταστάσεως και αποθεραπείας, φαρμακοποιούς ή φαρμακευτικούς συλλόγους, ιατρούς ή ιατρικούς συλλόγους, το Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου συνάπτει υποχρεωτικά συμβάσεις, οι οποίες θα είναι ενιαίες για τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του κλάδου υγείας αυτού. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι συμβάσεις συνάπτονται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου. Οι ήδη συναφθείσες συμβάσεις αναθεωρούνται και συνάπτονται νέες σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μέχρι τότε οι συναφθείσες συμβάσεις με τα εντασσόμενα Ταμεία εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του νέου φορέα.

6. Στους Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

7. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΤΑΥΤΕΚΩ για την παροχή επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος και χορήγηση παροχών υγείας εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα του κάθε κλάδου.

Άρθρο 71
Σκοπός του ΤΑΥΤΕΚΩ

Σκοπός του ΤΑΥΤΕΚΩ είναι:

α) η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους,

β) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους και

γ) η χορήγηση παροχών υγείας από τους αντίστοιχους Τομείς στους ασφαλισμένους, καθώς και στα μέλη οικογένειάς τους.

Άρθρο 72
Πόροι και περιουσία του ΤΑΥΤΕΚΩ

…………………………………………………..

Άρθρο 73
Χρόνος ασφάλισης

1. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί στα εντασσόμενα Ταμεία και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που λειτουργούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του ΤΑΥΤΕΚΩ ή άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 74
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 75
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 76
Διοικητική οργάνωση του ΤΑΥΤΕΚΩ

…………………………………………………..

Άρθρο 77
Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων

…………………………………………………..

Άρθρο 78
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των ενιαίων υπηρεσιών

…………………………………………………..

Άρθρο 79
Υπηρεσιακές μονάδες των επί μέρους Τομέων

1. Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ και μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του ΤΑΥΤΕΚΩ, εξακολουθούν να διατηρούνται σε ισχύ εκείνες οι υπηρεσίες των εντασσόμενων κλάδων του ΟΑΠ – ΔΕΗ, που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με θέματα ασφάλισης, εσόδων και παροχών για τη λειτουργία των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Ασθένειας, καταργούμενων των ανάλογων αρμοδιοτήτων του Κλάδου Κύριας Σύνταξης.

Επίσης, οι υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες διοικητικού και οικονομικού περιεχομένου και δεν περιγράφονται στις ενιαίες υπηρεσιακές μονάδες του Ταμείου, διατηρούνται σε ισχύ.

Αρμοδιότητες των διατηρούμενων υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσίες με αρμοδιότητες ανάλογες με εκείνες που ασκούνται από τις ενιαίες υπηρεσιακές μονάδες καταργούνται.

2. α. Για τη λειτουργία των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ, συνιστάται Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών, η οποία στεγάζεται στο κτίριο του ΟΑΠ – ΔΕΗ επί της οδού Μυλλέρου 13 ή Πατησίων 54 και διαρθρώνεται ως εξής:

α) Τμήμα Εσόδων

β) Α’ Τμήμα Παροχών

γ) Β’ Τμήμα Παροχών

δ) Τμήμα Λογιστηρίου

ε) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.

Το Α’ Τμήμα Παροχών εξυπηρετεί ασφαλισμένους και συνταξιούχους των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ.

Το Β’ Τμήμα Παροχών εξυπηρετεί ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ.

β. Για τη λειτουργία του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ συνιστώνται οι παρακάτω υπηρεσίες:

1) Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών,

2) Διεύθυνση Υγειονομικής Περίθαλψης,

οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο του ΤΑΠ – ΟΤΕ επί της οδού Μενάνδρου 64.

Η Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών διαρθρώνεται ως εξής:

α) Τμήμα Εσόδων

β) Τμήμα Παροχών Υγείας

γ) Τμήμα Λογιστηρίου

δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.

Η Διεύθυνση Υγειονομικής Περίθαλψης διαρθρώνεται ως εξής:

α) Τμήμα Ιατρικής και Οδοντιατρικής Περίθαλψης

β) Τμήμα Φαρμακευτικής Περίθαλψης

γ) Τμήμα Βοηθητικών Υγειονομικών Υπηρεσιών.

3. Για τη λειτουργία των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ, Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ, Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας, Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας, Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας και Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας “Η ΕΘΝΙΚΗ”, συνιστάται Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών, η οποία στεγάζεται στο κτίριο που στεγάζεται το ΤΑΠΕΤΕ επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 8 και διαρθρώνεται ως εξής:

α) Τμήμα Εσόδων

β) Τμήμα Παροχών

γ) Α’ Τμήμα Παροχών Υγείας

δ) Β’ Τμήμα Παροχών Υγείας

ε) Τμήμα Λογιστηρίου

στ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.

Το Τμήμα Παροχών εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ, Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας και Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας.

Το Α’ Τμήμα Παροχών Υγείας εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας.

Το Β’ Τμήμα Παροχών Υγείας εξυπηρετεί ασφαλισμένους και συνταξιούχους των Τομέων Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ και Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας “Η ΕΘΝΙΚΗ”.

4. Για τη λειτουργία του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές, συνιστάται Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών, η οποία στεγάζεται στο κτίριο του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 6-10 και διαρθρώνεται ως εξής:

α) Τμήμα Εσόδων

β) Τμήμα Παροχών Υγείας

γ) Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακής Υπηρεσίας

δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.

5. Για τη λειτουργία των Τομέων Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ και Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ, συνιστάται Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών, η οποία στεγάζεται στο κτίριο του ΟΑΠ – ΔΕΗ επί της οδού Μυλλέρου 13 ή Πατησίων 54 και διαρθρώνεται ως εξής:

α) Τμήμα Εσόδων

β) Τμήμα Παροχών Υγείας

γ) Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακής Υπηρεσίας

δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.

6. Για τη λειτουργία των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ, Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού, Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού και Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ, συνιστάται Διεύθυνση Ασφάλισης – Παροχών, η οποία στεγάζεται στο κτίριο του ΟΑΠ – ΔΕΗ επί της οδού Μυλλέρου 13 ή Πατησίων 54 και διαρθρώνεται ως εξής:

α) Τμήμα Εσόδων

β) Τμήμα Παροχών

γ) Τμήμα Λογιστηρίου

δ) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου.

7. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Εσόδων όλων των Διευθύνσεων Ασφαλιστής – Παροχών των επί μέρους Τομέων είναι οι εξής:

α) Η μερίμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζομένου.

β) Η είσπραξη των εσόδων κάθε Τομέα. Λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών.

γ) Η συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές μετά από σχετικό έλεγχο.

δ) Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.

ε) Ο χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.

στ) Η ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.

8. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Παροχών όλων των Διευθύνσεων Ασφάλισης – Παροχών των επί μέρους Τομέων είναι οι εξής:

α) Η έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

β) Η πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.

γ) Η τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.

δ) Η κατάρτιση των ατομικών καταστάσεων πληρωμής των συνταξιούχων και βοηθηματούχων και παρακολούθηση των μεταβολών τους.

ε) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.

στ) Η μέριμνα για την αποστολή στους πιστωτικούς οργανισμούς των μεταβολών για την εκτέλεση των αποφάσεων απονομής παροχών.

9. Τα Τμήματα Παροχών Υγείας όλων των Διευθύνσεων Ασφάλισης – Παροχών των επί μέρους Τομέων ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τη διαδικασία χορήγησης παροχών υγείας, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων κλάδων και Ταμείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

10. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υγειονομικής Περίθαλψης του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Ιατρικής και Οδοντιατρικής Περίθαλψης

αα) Η παροχή στους ασφαλισμένους ιατροφαρμακευτικής και οδοντιατρικής περίθαλψης στα εσωτερικά ιατρεία.

αβ) Η εισήγηση επί του προγράμματος εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων και των αδειών αυτών.

β) Τμήμα Φαρμακευτικής Περίθαλψης

βα) Η επιμέλεια της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών φαρμακευτικής περίθαλψης, ο έλεγχος και η τιμολόγηση αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ββ) Η εισήγηση για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού.

γ) Τμήμα Βοηθητικών Υγειονομικών Υπηρεσιών

γα) Η επιμέλεια για τον εφοδιασμό των ιατρείων με τα απαραίτητα υλικά, η εισήγηση για την προμήθεια ειδών ιματισμού και ιατρικών εργαλείων.

γβ) Η μέριμνα για τον έλεγχο των Ιδρυμάτων και Οίκων Ευγηρίας, στα οποία περιθάλπτονται ασφαλισμένοι του Τομέα και εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας αυτών.

γγ) Η παρακολούθηση της καταλληλότητας των κατασκηνώσεων, όπου φιλοξενούνται παιδιά των ασφαλισμένων του Τομέα.

γδ) Η μέριμνα για τη λειτουργία του φυσικοθεραπευτηρίου.

γε) Η εισήγηση για το πρόγραμμα εργασίας και αδειών των αδερφών νοσοκόμων – επισκεπτριών – κοινωνικών λειτουργών – φυσιοθεραπευτών.

11. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων Λογιστηρίου όλων των Διευθύνσεων Ασφάλισης – Παροχών των επί μέρους Τομέων είναι οι εξής:

α) Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και εξόδων λειτουργίας κάθε Τομέα και αποστολή του στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου.

β) Η τήρηση λογιστικών βιβλίων κάθε Τομέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ) Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου ισολογισμού – απολογισμού κάθε Τομέα και αποστολή τους στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ταμείου.

δ) Η έκδοση σχετικών εντολών και ενταλμάτων πληρωμής.

ε) Η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων.

στ) Η μέριμνα για την απόδοση του ποσού εκ του ποσοστού συμμετοχής κάθε Τομέα στις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου.

ζ) Η εκκαθάριση των αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών διατάξεων.

η) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν λειτουργικά έξοδα κάθε Τομέα και έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής.

θ) Η επιμέλεια για την προμήθεια ειδών και υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία της Διεύθυνσης.

12. Οι αρμοδιότητες των Αυτοτελών Γραφείων Διοικητικής Υποστήριξης και Αρχείου όλων των Διευθύνσεων Ασφάλισης – Παροχών των επί μέρους Τομέων είναι οι εξής:

α) Η διακίνηση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. Τήρηση πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης.

β) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας.

γ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και βεβαίωση της ακρίβειας αυτών.

δ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 80
Προϊστάμενοι υπηρεσιών

…………………………………………………..

Άρθρο 81
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

Άρθρο 82
Σύσταση Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 83
Τελικές διατάξεις

1. Το ΤΑΥΤΕΚΩ, διαμέσου των Τομέων του, αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, συνεχίζονται από το ΤΑΥΤΕΚΩ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εγκρίνεται Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας σε είδος και σε χρήμα, με τον οποίο καθορίζεται η έκταση, το υψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου συνιστώνται πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων κρίσης αναπηρίας και υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων ενιαίες για όλους του Τομείς ή για ομάδες Τομέων του Ταμείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ)

Άρθρο 84
Ένταξη στο ΤΕΑΔΥ

1. Στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) εντάσσονται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος: α) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ), β) ο Ειδικός Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ – ΕΤΕΑΜ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και γ) ο Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), ως Τομέας Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ).

2. Οι ανωτέρω Τομείς του ΤΕΑΔΥ διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις του αντίστοιχου εντασσόμενου Ταμείου, Ειδικού Τομέα και Κλάδου, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Ειδικά για τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Στην ασφάλιση του Τομέα αυτού υπάγονται από την ημερομηνία διορισμού τους και οι διοριζόμενοι μετά την 5.1.1999 τακτικοί υπάλληλοι στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι των συνιστώμενων μετά τη δημοσίευση του ν. 2676/1999 ασφαλιστικών οργανισμών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη των υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής, που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΤΕΑΔΥ από την έναρξη ισχύος του ν. 2676/1999, μεταφέρονται στον εν λόγω Τομέα. Χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε ή αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος στο ΤΕΑΔΥ λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

β) Τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α’) έχουν ανάλογη εφαρμογή από 1.1.2006 και στους Οργανισμούς Κοινωνικής Προστασίας (ΟΑΕΔ, ΟΕΕ, ΟΕΚ), καθώς και τα Κεφάλαια Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ Ξηράς και Λιμένων), το προσωπικό των οποίων υπάγεται στην ασφάλιση του εν λόγω Τομέα.

γ) Τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 έχουν εφαρμογή για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους.

3. Στους ανωτέρω Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου Ταμείου, Ειδικού Τομέα και Κλάδου, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους. Ειδικά ο Τομέας ΤΑΔΚΥ βαρύνεται με την καταβολή της σύνταξης στους ήδη συνταξιούχους υπαλλήλους του καταργούμενου Ταμείου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑΔΥ και του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δύναται να ανατίθεται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων, καθώς και η διεκπεραίωση και εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών επί θεμάτων παροχών των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Άρθρο 85
Πόροι και περιουσία του ΤΕΑΔΥ

…………………………………………………..

Άρθρο 86
Χρόνος ασφάλισης

1. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο εντασσόμενο Ταμείο, Ειδικό Τομέα και Κλάδο, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης που λειτουργούν στο ΤΕΑΔΥ.

2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς Τομείς του Ταμείου ή άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

3. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στο ΤΕΑΔΥ για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, καθώς και για την παροχή επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα του ΤΕΑΔΥ.

Άρθρο 87
Ένταξη στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ)

1. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταμείου Νομικών (ΤΕΑΠ – Ταμείου Νομικών), που έχει συσταθεί με το ν. 1713/1951 (ΦΕΚ 93 Α’) και ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών (ΚΕΑΠ – ΤΠΔΑ), που έχει συσταθεί με το ν. 627/1977 (ΦΕΚ 180 Α’), εντάσσονται στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης του ΤΕΑΔΥ από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος.

2. Οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης καθίστανται ασφαλισμένοι του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και διέπονται, από την ένταξη και μετά, από τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα αυτού, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

3. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στους ανωτέρω Κλάδους, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας τους, καθώς και της γενικότερης νομοθεσίας, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Οι μέχρι την ημερομηνία ένταξης ασφαλισμένοι των εντασσόμενων Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης εξακολουθούν να διέπονται, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους, από τις καταστατικές τους διατάξεις, όπως ισχύουν μετά το ν. 2084/1992 και τις λοιπές γενικής ισχύος διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Κατά τα λοιπά η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Τομέα.

5. Οι συνταξιούχοι των εντασσόμενων Κλάδων μέχρι την ημερομηνία της ένταξης καθίστανται συνταξιούχοι του εν λόγω Τομέα, ο οποίος βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους και διέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του.

6. Οι συντάξεις των συνταξιούχων των εντασσόμενων Κλάδων ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του Τομέα. Σε περίπτωση που τα ποσά συντάξεων που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι αυτοί είναι μεγαλύτερα από αυτά που χορηγεί ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεχίζουν να καταβάλλονται τα μεγαλύτερα ποσά. Το επιπλέον ποσό που τυχόν καταβάλλεται διατηρείται ως προσωπική διαφορά και δεν μεταβιβάζεται, ούτε συμψηφίζεται με μεταγενέστερες αυξήσεις των συντάξεων.

7. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στους ανωτέρω Κλάδους μέχρι την ημερομηνία της ένταξης στον Τομέα και εκκρεμούν, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας, μέχρι την ημερομηνία αυτή, νομοθεσίας τους. Για τα ποσά των συντάξεων αυτών έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

8. Οι πόροι που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία υπέρ των εντασσόμενων κλάδων, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από αυτούς, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται από την ημερομηνία της ένταξης στον εν λόγω Τομέα, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων προσώπων.

9. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων κλάδων, συνεχίζονται από το ΤΕΑΔΥ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης του ΤΕΑΔΥ.

Άρθρο 88
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 89
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 90
Διοικητική οργάνωση των εντασσόμενων Τομέων στο ΤΕΑΔΥ

…………………………………………………..

Άρθρο 91
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

Άρθρο 92
Σύσταση Προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 93
Τελικές διατάξεις

1. Το ΤΕΑΔΥ, διαμέσου των Τομέων του, αποτελεί καθολικό διάδοχο του εντασσόμενου Ταμείου, Ειδικού Τομέα και Κλάδου και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του εντασσόμενου Ταμείου, ειδικού τομέα και κλάδου, συνεχίζονται από το ΤΕΑΔΥ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων του ΤΕΑΔΥ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΔΥ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταρτίζεται το προβλεπόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 2676/1999 Καταστατικό του ΤΕΑΔΥ. Με ίδια απόφαση τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το ΤΕΑΔΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΑΠΑΣΑ)

Άρθρο 94
Σύσταση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

2. Το ΤΕΑΠΑΣΑ συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, β) κλάδος πρόνοιας και γ) κλάδος υγείας.

3. Σε κάθε κλάδο του ΤΕΑΠΑΣΑ εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, φορείς επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος. Ειδικότερα:

Α) Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται: α) το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ), β) το Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ) και γ) το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΑΥΠΣ), ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ).

Β) Στον κλάδο πρόνοιας εντάσσονται: α) το Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (ΤΑΑΣ), ως Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών, β) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και γ) το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΕΤΥΠΣ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

Γ) Στον κλάδο υγείας εντάσσεται ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ), ως Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ).

4. Οι ανωτέρω Τομείς των κλάδων και ο ΚΥΥΑΠ διέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και του ΚΥΥΑΠ, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.

5. Στους ανωτέρω Τομείς και τον ΚΥΥΑΠ μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων Ταμείων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

6. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ για την παροχή επικουρικής σύνταξης, εφάπαξ βοηθήματος και υγείας εξετάζονται από τις υπηρεσίες του αντίστοιχου Τομέα του κάθε Κλάδου και του ΚΥΥΑΠ.

Άρθρο 95
Σκοπός του ΤΕΑΠΑΣΑ

Σκοπός του ΤΕΑΠΑΣΑ είναι:

α) η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου επικουρικής ασφάλισης στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους,

β) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους και

γ) η χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας από τον αντίστοιχο κλάδο υγείας στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογένειάς τους.

Άρθρο 96
Πόροι του ΤΕΑΠΑΣΑ

…………………………………………………..

Άρθρο 97
Χρόνος ασφάλισης

1. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που λειτουργούν στο ΤΕΑΠΑΣΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς ομοειδείς Τομείς του ΤΕΑΠΑΣΑ ή άλλον φορέα επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 98
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 99
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 100
Διοικητική οργάνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ

…………………………………………………..

Άρθρο 101
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

…………………………………………………..

Άρθρο 102
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

Άρθρο 103
Τελικές διατάξεις

1. Το ΤΕΑΠΑΣΑ, διαμέσου των Τομέων του και του κλάδου υγείας, αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Ταμείων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Ταμείων συνεχίζονται από το ΤΕΑΠΑΣΑ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων και του κλάδου υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύνανται να τροποποιούνται οι ισχύουσες καταστατικές διατάξεις των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του κλάδου υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ και να ενοποιούνται αυτοί κατά κλάδο.

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου για ενοποίηση των Τομέων κατά κλάδο δεν επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεων, πόρων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων του ενός Τομέα στον άλλο ή κλάδου ή η κάλυψη ελλειμμάτων με οποιαδήποτε μορφή.

4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, οικονομική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και οι λοιποί εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΑΠΙΤ)

Άρθρο 104
Σύσταση Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)

1. Συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει έδρα την Αθήνα. Έναρξη λειτουργίας του ΤΑΠΙΤ ορίζεται η 1η του έκτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

2. Στο ΤΑΠΙΤ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του, ως Τομείς με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος:

α) το Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ), ως Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, β) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΑΠΠΕΛ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων, γ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΕΑΠΕΤ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων, δ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών, ε) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, στ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών, ζ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), ως Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, η) ο κλάδος πρόνοιας των Λιμενεργατών του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ), ως Τομέας Πρόνοιας Λιμενεργατών, θ) ο κλάδος πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων στα Λιμάνια (ΤΑΠΕΛ), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, ι) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (ΤΠΠΟΕΘ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου, ια) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΥΘ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης και ιβ) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΠΠΟΛΘ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.

3. Οι ανωτέρω Τομείς διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών, καθώς και τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

4. Στους ανωτέρω Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

5. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του ΤΑΠΙΤ για την παροχή εφάπαξ βοηθήματος εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα.

Άρθρο 105
Σκοπός του ΤΑΠΙΤ

Σκοπός του ΤΑΠΙΤ είναι η καταβολή εφάπαξ βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη της οικογένειάς τους σε περίπτωση θανάτου τους, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και της γενικότερης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 106
Πόροι και περιουσία του ΤΑΠΙΤ

…………………………………………………..

Άρθρο 107
Χρόνος ασφάλισης

1. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα Ταμεία και κλάδους, ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Πρόνοιας που λειτουργούν στο ΤΑΠΙΤ.

2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς Τομείς του ΤΑΠΙΤ ή άλλο φορέα πρόνοιας, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 108
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 109
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 110
Διοικητική οργάνωση του ΤΑΠΙΤ

…………………………………………………..

Άρθρο 111
Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

…………………………………………………..

Άρθρο 112
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

…………………………………………………..

Άρθρο 113
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

Άρθρο 114
Τελικές διατάξεις

1. Το ΤΑΠΙΤ, διαμέσου των Τομέων του, αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων συνεχίζονται από το ΤΑΠΙΤ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων του ΤΑΠΙΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΠΔΥ)

Άρθρο 115
Ένταξη στο ΤΠΔΥ

1. Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) εντάσσονται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος, ως Τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, α) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΠΕΒΕΒΕΚ), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, β) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ταμείου Νομικών (ΤΕΑΠ – Ταμείου Νομικών), ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών και γ) ο κλάδος πρόνοιας του Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), ως Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Οι ήδη υφιστάμενοι στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων Κλάδοι Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος μετονομάζονται σε Τομείς Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος αντίστοιχα.

2. Οι ανωτέρω Τομείς διέπονται από τις καταστατικές διατάξεις του αντίστοιχου εντασσόμενου Ταμείου και κλάδων, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και από τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

3. Στους ανωτέρω Τομείς μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων του εντασσόμενου Ταμείου και κλάδων, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

4. Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης στο ΤΠΔΥ για την παροχή εφάπαξ βοηθήματος εξετάζονται από τον αντίστοιχο Τομέα.

Άρθρο 116
Πόροι και περιουσία του ΤΠΔΥ

…………………………………………………..

Άρθρο 117
Χρόνος ασφάλισης

1. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο εντασσόμενο Ταμείο και κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίσθηκε και εξαγοράσθηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των αντίστοιχων Τομέων Πρόνοιας που λειτουργούν στο ΤΠΔΥ.

2. Στις περιπτώσεις που έχει πραγματοποιηθεί χρόνος ασφάλισης σε διαφορετικούς Τομείς του ΤΠΔΥ, ή άλλο φορέα πρόνοιας, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Άρθρο 118
Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 119
Διοικητική οργάνωση του ΤΠΔΥ

…………………………………………………..

Άρθρο 120
Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης

…………………………………………………..

Άρθρο 121
Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων

…………………………………………………..

Άρθρο 122
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

Άρθρο 123
Σύσταση Προσωρινού Β’ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου

…………………………………………………..

Άρθρο 124
Τελικές διατάξεις

1. Το ΤΠΔΥ, διαμέσου των Τομέων του, αποτελεί καθολικό διάδοχο του εντασσόμενου Ταμείου και κλάδων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών.

2. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του εντασσόμενου Ταμείου και κλάδων συνεχίζονται από το ΤΠΔΥ, χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι των αντίστοιχων Τομέων του ΤΠΔΥ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB’
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)

Άρθρο 125
Ένταξη στον ΟΠΑΔ

1. Το Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ), που προήλθε ύστερα από την ενοποίηση των παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΑΔΚΥ) σε ενιαίο φορέα με το ν. 1422/1984 (ΦΕΚ 27 Α’) εντάσσεται από την πρώτη του τέταρτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ).

2. Στον ΟΠΑΔ συνιστάται από την ίδια ημερομηνία Τομέας με την ονομασία Τομέας Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ) με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, στην ασφάλιση του οποίου υπάγονται υποχρεωτικά:

α) οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου Ταμείου,

β) οι εφεξής διοριζόμενοι με την ιδιότητα με την οποία θα ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο εντασσόμενο Ταμείο,

γ) οι συνταξιούχοι, καθώς και

δ) τα μέλη οικογένειας των παραπάνω κατηγοριών.

Στον Τομέα αυτόν μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων του εντασσόμενου Ταμείου ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.

Εκκρεμείς αιτήσεις κατά το χρόνο ένταξης του Ταμείου στον ΟΠΑΔ εξετάζονται από τον Τομέα.

3. Σκοπός του Τομέα είναι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης (παροχές σε είδος και σε χρήμα) στους ασφαλισμένους του, σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών του εντασσόμενου Ταμείου (απόφαση 434/1311/10.12.1992 ΦΕΚ 22 Β’) του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ο οποίος καθίσταται εφεξής κανονισμός παροχών του Τομέα. Οι διατάξεις του κανονισμού τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΠΑΔ.

Με όμοια απόφαση εγκρίνεται ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας σε είδος και σε χρήμα ΟΠΑΔ, με τον οποίο καθορίζεται η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Ο Τομέας καλύπτει και εξασφαλίζει στο ακέραιο τις κάθε είδους παροχές υγείας του ΤΥΔΚΥ.

4. Τη διοίκηση και διαχείριση του Τομέα ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΔ, το οποίο συνάπτει συμβάσεις με τους παρόχους υγείας, οι οποίες θα είναι ενιαίες για όλους τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ. Συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ στο εντασσόμενο Ταμείο αναθεωρούνται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ένταξής του και συνάπτονται νέες σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα. Οι μέχρι τότε συναφθείσες συμβάσεις από το εντασσόμενο Ταμείο εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του ΟΠΑΔ.

5. Οι εργασίες του Τομέα εκτελούνται από το προσωπικό του εντασσόμενου Ταμείου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Άρθρο 126
Πόροι του Τομέα

…………………………………………………..

Άρθρο 127
Διοικητική οργάνωση του Τομέα

…………………………………………………..

Άρθρο 128
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

Άρθρο 129
Οικονομική και λογιστική λειτουργία του Τομέα

…………………………………………………..

Άρθρο 130
Σύνθεση και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΔ

…………………………………………………..

Άρθρο 131
Τελικές διατάξεις

1. Ο ΟΠΑΔ, διαμέσου του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του εντασσόμενου Ταμείου, ο οποίος αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

2. Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του εντασσόμενου Ταμείου συνεχίζονται από τον ΟΠΑΔ χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΟΠΑΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 132
Υποχρεώσεις προς τους Τομείς Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ

1. Οι αναφερόμενες στην παρ. 2 της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στην παρ. 12 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α’) καταβολές αποτελούν πάγιο πόρο των Τομέων που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο και εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τη διαδικασία των παραγράφων 6 και 12 του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 και 8 και 9 του π.δ. 51/2001 (ΦΕΚ 41 Α’). Άλλοι πόροι που προβλέπονται υπέρ ΟΑΠ – ΔΕΗ κατά την ισχύουσα νομοθεσία διατηρούν την ισχύ τους και λογίζονται ως πόροι των Τομέων αυτών. Οι αυτοτελείς Τομείς Ασφάλισης του Προσωπικού Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού αποτελούν καθολικούς διαδόχους του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του ΟΑΠ – ΔΕΗ, κατά την αναλογία που αντιστοιχεί σε καθέναν από αυτούς κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Τομείς Ασφάλισης προσωπικού της ΔΕΗ καλύπτουν και εξασφαλίζουν στο ακέραιο όλες τις κάθε είδους ασφαλιστικές παροχές και υποχρεώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 της συμφωνίας που περιλαμβάνεται στην παρ. 12 του άρθρου 34 του πιο πάνω νόμου και την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2919/2001.

2. Ο Λογαριασμός του ισολογισμού του ΟΑΠ – ΔΕΗ υπό τον τίτλο “Διαχείριση Πόρων” λειτουργεί αυτοτελώς σε καθέναν Τομέα Ασφάλισης του προσωπικού της ΔΕΗ, που συνιστάται με τον παρόντα νόμο. Η κατανομή των πόρων μεταξύ των Τομέων αυτών γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που εκδίδεται εντός μηνός από της εντάξεως των Τομέων στους οικείους φορείς. Με όμοιες αποφάσεις των ιδίων Υπουργών γίνεται κατανομή των πόρων αυτών για κάθε επόμενο έτος.

3. Η περιουσία του ΟΑΠ – ΔΕΗ, του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 μετά την επικαιροποίησή της με ημερομηνία 31.12.2007, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κατανέμεται κατ’ αναλογία του ποσοστού των εισφορών των ασφαλισμένων που παρακρατείται υπέρ εκάστου και μεταφέρεται σε κάθε συνιστώμενο Τομέα. Στο εξής η περιουσία κάθε Τομέα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 34 του ν. 2773/1999.

Άρθρο 133
Θέματα προσωπικού

…………………………………………………..

Άρθρο 134
Διοικητές και Πρόεδροι Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

…………………………………………………..

Άρθρο 135
Κυβερνητικός Επίτροπος

…………………………………………………..

Άρθρο 136
Λογιστική και οικονομική λειτουργία των νέων Ασφαλιστικών Οργανισμών, των εντασσόμενων ως Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών και του ΤΥΔΚΥ

1. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού που προέρχεται από τους Φορείς ή Κλάδους ή Λογαριασμούς Ασφάλισης που καταργούνται με τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος νόμου, οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ αυτών, καθώς και η κινητή ή ακίνητη περιουσία τους περιέρχονται από τη συγχώνευση ή κατάργησή τους στους οικείους Φορείς ως καθολικούς διαδόχους αυτών.

2. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόμενων και καταργούμενων Φορέων ή Κλάδων ή Λογαριασμών στους οικείους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων.

Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, δήμου, κοινότητας ή τρίτου.

3. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, καθώς και η ακίνητη και κινητή περιουσία των εντασσόμενων Φορέων, Κλάδων και Λογαριασμών απογράφεται από τις διοικήσεις αυτών κατά την ημερομηνία κατάργησής τους, περιέρχεται αυτοδικαίως στο νέο Φορέα, ο οποίος υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των αντίστοιχων εντασσόμενων Φορέων, Κλάδων και Λογαριασμών διαμέσου των τομέων του.

4. Η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου σύσταση Φορέα πραγματοποιείται με μεταφορά, ως στοιχείων Ισολογισμού έναρξής του, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων Φορέων, Κλάδων και Λογαριασμών, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν.

Επίσης, η κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου σύσταση στο Φορέα Κλάδων Ασφάλισης, Τομέων και Λογαριασμών πραγματοποιείται με μεταφορά, ως στοιχείων Ισολογισμού έναρξης αυτών, των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων Φορέων, Κλάδων και Λογαριασμών, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν.

Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των εντασσόμενων Φορέων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή παρελθουσών χρήσεων, που εμφανίζεται στον Ισολογισμό του Τομέα ή Λογαριασμού και στο Γενικό Ισολογισμό, δύναται να συμψηφιστεί με τα προκύπτοντα στον αντίστοιχο Τομέα και Λογαριασμό πλεονάσματα της επόμενης ή των επόμενων χρήσεων.

5. Το Λογιστικό και Οικονομικό έτος των Φορέων, Κλάδων, Τομέων και Λογαριασμών των Φορέων κατά το πρώτο έτος λειτουργίας τους αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Φορέα και λήγει την 31.12.2008.

6. Τα έσοδα και έξοδα των Φορέων προσδιορίζονται για κάθε οικονομικό έτος στο Γενικό Προϋπολογισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προϋπολογισμοί των κλάδων:

α. Κύριας Ασφάλισης,

β. Επικουρικής Ασφάλισης,

γ. Υγείας,

δ. Πρόνοιας,

ε. Πρόσθετων Παροχών,

οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Ειδικοί προϋπολογισμοί είναι οι προϋπολογισμοί που καταρτίζονται από τις υπηρεσίες των Φορέων και περιλαμβάνουν τα έσοδα και έξοδα κάθε Τομέα Ασφάλισης.

7. Οι δαπάνες διοικήσεως ΦΚΑ που δεν αφορούν αμιγώς συγκεκριμένο Κλάδο επιμερίζονται ετησίως κατά ποσοστό ευρισκόμενο από το λόγο των εσόδων κάθε Κλάδου από εισφορές ασφαλισμένων προς το σύνολο των εισφορών των ασφαλισμένων του Φορέα.

Επίσης, οι δαπάνες διοικήσεως Φορέων που δεν αφορούν αμιγώς συγκεκριμένο Τομέα ή Λογαριασμό επιμερίζονται ετησίως κατά ποσοστό ευρισκόμενο από το λόγο των εσόδων κάθε Τομέα και Λογαριασμού από εισφορές ασφαλισμένων προς το σύνολο των εισφορών των ασφαλισμένων του Φορέα.

Ομοίως, οι δαπάνες διοικήσεως Κλάδου που δεν αφορούν αμιγώς συγκεκριμένο Τομέα ή Λογαριασμό επιμερίζονται ετησίως κατά ποσοστό ευρισκόμενο από το λόγο των εσόδων κάθε Τομέα και Λογαριασμού από εισφορές ασφαλισμένων προς το σύνολο των εισφορών των ασφαλισμένων του Κλάδου.

Στις δαπάνες διοικήσεως ΦΚΑ συμπεριλαμβάνεται και η μισθοδοσία όλου του προσωπικού του Φορέα.

8. Οι υπηρεσίες του Φορέα καταρτίζουν: α) το Γενικό Προϋπολογισμό με ανακεφαλαίωση των στοιχείων των κλαδικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού των δαπανών διοίκησης και λειτουργίας, β) τους Κλαδικούς Προϋπολογισμούς με ανακεφαλαίωση των προϋπολογισμών των αντίστοιχων τομέων ή λογαριασμών και του τυχόν υπάρχοντος προϋπολογισμού των δαπανών διοίκησης, γ) τον προϋπολογισμό των δαπανών διοίκησης και λειτουργίας, ο οποίος περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έξοδα για τις γενικές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Φορέα ή Κλάδου και έσοδα από τη συμμετοχή των Κλάδων ή Τομέων ή Λογαριασμών στις δαπάνες αυτές και δ) τους ειδικούς προϋπολογισμούς των Τομέων και Λογαριασμών, οι οποίοι στο σκέλος των εσόδων περιλαμβάνουν έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές και προσόδους περιουσίας και στο σκέλος των εξόδων παροχές, δαπάνες περιουσίας, γενικές δαπάνες και ποσό συμμετοχής στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του γενικού προϋπολογισμού που επιμερίζονται στους Τομείς και Λογαριασμούς.

Στο Γενικό Προϋπολογισμό επισυνάπτεται εκτός από τους προβλεπόμενους ειδικούς πίνακες και πίνακας με τους κωδικούς αριθμούς των πιστώσεων των δεκτικών έκδοσης επιτροπικών ενταλμάτων.

Οι προϋπολογισμοί μετά από την έγκρισή τους από το Δ.Σ. του Φορέα υποβάλλονται στις υπηρεσίες της ΓΓΚΑ για την έκδοση υπουργικής απόφασης.

9. Οι πρώτοι προϋπολογισμοί του Φορέα, Κλάδου ή Τομέα ή Λογαριασμού θα καταρτιστούν από τις υπηρεσίες τους και θα υποβληθούν για έγκριση στο εποπτεύον Υπουργείο εντός δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Φορέα, Κλάδου ή Τομέα ή Λογαριασμού. Μέχρι την έγκριση του νέου προϋπολογισμού θα εκτελείται από τους Ειδικούς Τομείς και Λογαριασμούς ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του αντίστοιχου εντασσόμενου Φορέα, Κλάδου ή Λογαριασμού.

10. Το Δ.Σ. του Φορέα ως κύριος διατάκτης διαθέτει τις πιστώσεις των Προϋπολογισμών και δύναται να τις μεταβιβάζει με επιτροπικά εντάλματα στα όργανα έγκρισης δαπανών (δευτερεύοντες διατάκτες) των Διευθύνσεων. Η μεταβίβαση ενεργείται με επιτροπικά εντάλματα με τη μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.

11. Οι Τομείς και Λογαριασμοί καταρτίζουν ειδικούς ισολογισμούς-απολογισμούς, τηρούν πλήρη λογιστικά βιβλία, παραστατικά στοιχεία και αρχεία διαχείρισης.

12. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των Τομέων και Λογαριασμών ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα δεδομένα των βιβλίων των ειδικών Τομέων και Λογαριασμών μεταφέρονται στα βιβλία του Φορέα το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σύνταξης του Γενικού Ισολογισμού και των Κλαδικών Ισολογισμών, με δυνατότητα παράτασης έως δύο μήνες με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

13. Η αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόμενων Φορέων, Κλάδων ή Λογαριασμών ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι εντασσόμενοι Φορείς, Κλάδοι ή Λογαριασμοί υποχρεούνται να προβούν σε αναπροσαρμογή της αξίας οικοπέδων και κτιρίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες.

14. Αποσβέσεις στην αξία κάθε κτιρίου που έχουν διενεργηθεί αναπροσαρμόζονται στο σύνολό τους με βάση την αναπροσαρμοσμένη αξία, το χρόνο κτήσης και τους συντελεστές απόσβεσης.

15. Στους εντασσόμενους Φορείς, Κλάδους ή Λογαριασμούς την τελευταία ημέρα λειτουργίας τους διενεργείται ολοσχερής απόσβεση των επίπλων, σκευών και μηχανημάτων και η αξία έκαστου θα εμφανίζεται με το λογιστικό ισότιμο 0,01 e, εκτός όσων αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους.

16. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τους εντασσόμενους Φορείς, Κλάδους ή Λογαριασμούς μετά την ημερομηνία μετασχηματισμού του Ισολογισμού τους θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό του Φορέα και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτικές εγγραφές στα βιβλία του Φορέα.

17. Με αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας εκδίδονται, μετά από πρόταση του Δ.Σ. των Φορέων, εντός δύο μηνών από την ένταξη των Φορέων και Κλάδων, νέοι Κανονισμοί Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία των Κλάδων, Τομέων και Λογαριασμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Φορέων.

Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων αυτών για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας των υπό σύσταση Φορέων, Κλάδων, Τομέων και Λογαριασμών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας των οικείων Φορέων, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Ειδικά για τους εντασσόμενους φορείς και κλάδους στον ΟΑΕΕ και μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας των υπό σύσταση Κλάδων και Τομέων, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Φ. 10035/25147/4888/2006 (ΦΕΚ 1737 Β’) Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Ομοίως για τους εντασσόμενους φορείς και κλάδους στο ΤΕΑΔΥ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες διατάξεις του Φ. 144/1124/1999 Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΤΕΑΔΥ, εφόσον αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 137
Παραγραφή απαιτήσεων υπέρ και κατά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)

…………………………………………………..

Άρθρο 138
Γενικά θέματα

1. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τροποποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν τις αρμοδιότητες των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων, των Διοικουσών Επιτροπών του ΕΤΑΑ και των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ του παρόντος νόμου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι αποδοχές των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων πλήρους απασχόλησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα επιδόματα εορτών και αδείας.

3. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των κατά μήνα συνεδριάσεων και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Οι διατάξεις που ισχύουν για την τροποποίηση και συμπλήρωση των καταστατικών διατάξεων των κλάδων και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παραμένουν σε ισχύ και μετά την ένταξή τους στους νέους Φορείς στους οποίους λειτουργούν ως Τομείς ή Λογαριασμοί.

5. Οι συμβάσεις με νομικά πρόσωπα φορέων, οι οποίοι με τον παρόντα νόμο εντάσσονται σε άλλο φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του διάδοχου φορέα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του παρόντος νόμου ή αν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. του διάδοχου φορέα.

6. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν υποθέσεις διαφορετικές από εκείνες που ρυθμίζονται στις επί μέρους διατάξεις του παρόντος νόμου συνεχίζονται από το φορέα εντός του οποίου συνιστάται ή λειτουργεί η αντίστοιχη αρμόδια για τη διαχείριση των υποθέσεων αυτών υπηρεσία του νέου ή διάδοχου φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μπορεί να καθορίζεται ο φορέας που θα διαδεχθεί στις ανωτέρω δίκες τον εντασσόμενο φορέα στις περιπτώσεις όπου η διαχείριση των υποθέσεων αυτών υπάγεται στην αρμοδιότητα περισσότερων υπηρεσιών ή περισσότερων φορέων ή υφίσταται διαφωνία μεταξύ των φορέων ή υπηρεσιών.

7. Στις περιπτώσεις όπου με τον παρόντα νόμο προβλέπεται η ένταξη διαφορετικών κλάδων ενός Ταμείου σε πλείονες του ενός Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην όμως ορίζεται ως χρόνος ένταξης εκάστου διαφορετική ημερομηνία, οι πάσης φύσεως δαπάνες που αφορούν το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο εντάξεων βαρύνουν τον κλάδο ή τους κλάδους που εντάσσονται τελευταίοι.

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι αυτοτελείς κλάδοι ή Τομείς Πρόνοιας που χορηγούν εφάπαξ βοηθήματα, για τα οποία καταβάλλονται εισφορές μόνο από τους εργαζόμενους, δύνανται να μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ. με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από αίτηση που υποβάλει προς αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Ταμείου.”

9. Για τη στέγαση ΦΚΑ σε κτίριο που ανήκει σε Τομέα του Φορέα, καταβάλλεται υπέρ του Τομέα, ο οποίος έχει συσταθεί με τον παρόντα νόμο, στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκει το κτίριο αυτό, μηνιαία αποζημίωση χρήσης ίση με τα ποσά που καθορίζονται από το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3 και τα άρθρα 8-10 του π.δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30 Α’), όπως ισχύει.

10. Για τη στέγαση ΦΚΑ σε κτίριο ιδιοκτησίας άλλου ΦΚΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 1 εδάφιο τρίτο και 39 παρ. 1 του π.δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212 Α’) περί μισθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων χωρίς διαγωνισμό.

Στην περίπτωση αυτή το καταβαλλόμενο μίσθωμα καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

11. Εάν υφίστανται λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας για τη στέγαση των ΦΚΑ στα κτίρια που προσδιορίζονται στον παρόντα νόμο, το Δ.Σ. αυτών δύναται με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του να προβεί, για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, στην αγορά ή μίσθωση κτιρίου τηρώντας τις διατάξεις του π.δ. 715/1979.

12. Οι Φορείς και Κλάδοι Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι με τον παρόντα νόμο εντάσσονται σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καταργούνται από την ημερομηνία ένταξής τους.

13. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις των εντασσόμενων Φορέων και Κλάδων καταργούνται από την ημερομηνία ένταξής τους, εκτός εάν έχει προκηρυχθεί η πλήρωσή τους.

14. Με τους Οργανισμούς των νέων Φορέων επιτρέπεται να μεταφέρονται οργανικές θέσεις από υφιστάμενους κλάδους ή ειδικότητες σε άλλους κλάδους ή άλλες ειδικότητες της ίδιας ή άλλης κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Άρθρο 139
Σύσταση επιτροπών και λοιπές διατάξεις για τη μεταβατική περίοδο

…………………………………………………..

ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 140
Γονείς με ανάπηρα παιδιά

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 61 του ν. 3518/2006, προστίθενται εδάφια ως εξής:

“Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις ανωτέρω προϋποθέσεις μπορεί να ασκηθεί από τον ασφαλισμένο πατέρα, αν η ασφαλισμένη μητέρα δεν το ασκήσει ή αυτή έχει αποβιώσει. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού από τον ασφαλισμένο πατέρα, πρέπει να προηγηθεί η υποβολή, από την εν ζωή μητέρα, υπεύθυνης δήλωσης προς τον αρμόδιο φορέα ότι δεν πρόκειται αυτή να ασκήσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Αν ο γάμος λυθεί, το δικαίωμα ασκείται από το γονέα που έχει τη γονική μέριμνα των παιδιών. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο γονέας έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας του τέκνου.”

Άρθρο 141
Πλασματικός χρόνος μητέρων

1. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

“7. Στις ασφαλισμένες των Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, πλην ΟΓΑ, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί που αποκτούν από 1.1.2000 και εφεξής, ο οποίος ανέρχεται σε ένα έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.

Αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης, το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε ένα φορέα τον οποίο επιλέγει η ασφαλισμένη μητέρα.

Ο πλασματικός αυτός χρόνος συνυπολογίζεται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153 Α’), όπως ισχύουν, για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνου πλήρους σύνταξης γήρατος ή για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 37 ετών ασφάλισης, των 4.500 και 3.500 ημερών ασφάλισης, του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου για συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων ή αναπήρων παιδιών, καθώς και των ελάχιστων απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω αναφερόμενου χρόνου ασκείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος. Αν δεν, ασκηθεί από την ασφαλισμένη μητέρα, μπορεί να ασκηθεί από τον ασφαλισμένο πατέρα, για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων που ισχύουν για τους άνδρες ασφαλισμένους και με τους ίδιους πιο πάνω περιορισμούς. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωτική η υποβολή εκ μέρους της μητέρας σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς τον αρμόδιο για τη συνταξιοδότησή της οργανισμό.

Η αναγνώριση του ανωτέρω πλασματικού χρόνου γίνεται με βάση τη συνολική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου του κλάδου κύριας σύνταξης του οικείου φορέα, όπως κάθε φορά ισχύει, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το άθροισμα της μηνιαίας εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύει για τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ως βάση υπολογισμού της εισφοράς λαμβάνεται το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ καταβάλλεται η εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία με βάση την οποία ο ασφαλισμένος κατέβαλε εισφορές κατά το τελευταίο έτος ασφάλισης, όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται. Για τους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι αυτές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα άνω 5ετίας παλαιού και νέου ασφαλισμένου, όπως κάθε φορά διαμορφώνονται.

Το ποσό για την εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου βαρύνει τους αρμόδιους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.”

2. Οι εισφορές του κλάδου κύριας σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι γυναίκες ασφαλισμένες Φορέων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μειώνονται κατά 50%, κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα του τοκετού. Για τους κλάδους κύριας ασφάλισης-σύνταξης αυτοαπασχολουμένων, που προβλέπεται καταβολή μειωμένων εισφορών από άλλη αιτία, δεν επιτρέπεται η σώρευση μειώσεων αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης.

Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης χωρεί κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.

Άρθρο 142
Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 – 2005, δικαιούται να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών.

Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο από τον ΟΑΕΔ ποσό ισούται με το μισό του καθοριζόμενου ανωτέρω.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισμό.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31 Α’) και η 30874/23.4.2004 (ΦΕΚ 1023 Β’) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’
ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 143
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (ΦΕΚ 189 Α’), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δικαιούται σύνταξης, εάν κατά την υποβολή της αίτησης έχει πραγματοποιήσει δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στην πραγματική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του.

Το ανωτέρω όριο ηλικίας αυξάνεται κατά έξι (6) μήνες από 1.1.2013 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

Κατ’ εξαίρεση ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει τον αριθμό ημερών εργασίας του πρώτου εδαφίου, εκ των οποίων επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και έχει συμπληρώσει: α) το 55ο έτος της ηλικίας, δικαιούται πλήρη σύνταξη και β) το 53ο έτος της ηλικίας, δικαιούται σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους σύνταξης για κάθε μήνα που υπολείπεται από το οριζόμενο στο εδάφιο αυτό όριο ηλικίας της πλήρους σύνταξης. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας για πλήρη και μειωμένη σύνταξη αυξάνονται από 1.1.2013 κατά έξι (6) μήνες κάθε έτος, και μέχρι τη συμπλήρωση του 57ου έτους, προκειμένου για λήψη πλήρους σύνταξης και του 55ου προκειμένου για τη λήψη μειωμένης σύνταξης.

Για τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών ασφάλισης υπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας κατ’ εξαίρεση του εδαφίου β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1358/1983 (ΦΕΚ 64 Α’), όπως ισχύει. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ελάχιστου χρόνου των 7.500 ημερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.”

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

“Το προβλεπόμενο από το προηγούμενο εδάφιο όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1.2013 κατά έξι (6) μήνες κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3232/2004 προστίθεται διάταξη ως εξής:

“Για τους ασφαλισμένους του πρώτου εδαφίου, που υπήχθησαν στην ασφάλιση, από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992, το προβλεπόμενο όριο ηλικίας αυξάνεται από 1.1.2013 κατά έξι (6) μήνες κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.”

4. Το όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση με 35 έτη ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων στους Κλάδους Κύριας Ασφάλισης – Σύνταξης Αυτοαπασχολουμένων αυξάνεται από 1.1.2013 κατά έξι (6) μήνες κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.

5. Στο τέλος της παρ. 1β του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α’), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990, προστίθεται διάταξη ως εξής:

“Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης της ασφαλισμένης αυξάνεται σταδιακά κατά έξι (6) μήνες από 1.1.2013 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού.”

6. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 καταργείται.

7. Για όλες τις παραπάνω παραγράφους το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και χρόνου ασφάλισης.

8. Καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων και κλάδων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης από την υπηρεσία είτε κατ’ εφαρμογή διατάξεων περί απολύσεως Γενικών Κανονισμών Προσωπικού είτε λόγω κατάργησης θέσης ή για άλλους λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, καταργούνται. Ειδικά για τους ασφαλισμένους στον ενταχθέντα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κλάδο σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και τον εντασσόμενο κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας “Η ΕΘΝΙΚΗ” οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή από 31.12.2010.

Άρθρο 144
Συνταξιοδότηση μητέρων

1. Η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990, τροποποιείται ως εξής:

“δ) Ασφαλισμένη μητέρα με ανήλικα παιδιά ή παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, η οποία έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης 5.500 ημερών και δεν λαμβάνει σύνταξη από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης, δικαιούται πλήρη σύνταξη γήρατος με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της.

Εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις και συμπληρώνεται το 50ό έτος της ηλικίας δικαιούται σύνταξη μειωμένη κατά ποσοστό 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το απαιτούμενο πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης το ποσό αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το κάθε φορά κατώτατο όριο συντάξεων.

Για τις μητέρες ανηλίκων παιδιών το ανωτέρω προβλεπόμενο όριο ηλικίας για λήψη μειωμένης σύνταξης καταργείται σταδιακά, με την αύξηση αυτού κατά ένα (1) χρόνο, από 1.1.2010 και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης.

Το δικαίωμα σε σύνταξη θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, εφόσον τόσο η ανηλικότητα του παιδιού όσο και ο συντάξιμος χρόνος συντρέχουν αθροιστικά κατά τη συμπλήρωση του 50ού ή σε ένα από τα επόμενα έτη και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της μητέρας.

Στην περίπτωση της σταδιακής κατάργησης του ορίου ηλικίας για λήψη μειωμένης σύνταξης, το δικαίωμα σε σύνταξη θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος ορίου ηλικίας, η δε ανηλικότητα του παιδιού και η συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου αναζητείται από το 50ό, μέχρι το εκάστοτε ισχύον όριο.

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται και στους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπου από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας τους προβλέπεται η συνταξιοδότηση γυναικών με ανήλικα παιδιά.”

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και στους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.

2. Το όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά, ασφαλισμένων των Φορέων και Κλάδων που εντάσσονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1 και 3 του νόμου αυτού, οι οποίες έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992, αυξάνεται κατά ένα (1) χρόνο από 1.1.2013 και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας.

3. α. Ο συντάξιμος χρόνος που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά, ασφαλισμένων των Τομέων Σύνταξης και Ασφάλισης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, οι οποίες έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992, αυξάνεται κατά ένα (1) εξάμηνο ή 150 ημέρες από 1.1.2013 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμου χρόνου 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης. Από την ίδια ημερομηνία και για κάθε επόμενο έτος, το όριο ηλικίας της ως άνω κατηγορίας ασφαλισμένων, όπως έχει διαμορφωθεί με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. β’ της ίδιας παραγράφου, αυξάνεται κατά ένα (1) χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας.

β. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 33 του ν. 3232/2004, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων, το όριο ηλικίας για λήψη μειωμένης σύνταξης καταργείται σταδιακά, με την αύξηση αυτού κατά ένα (1) χρόνο από 1.1.2010 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου για τη λήψη πλήρους σύνταξης ορίου ηλικίας. Από 1.1.2013 και για κάθε επόμενο έτος, ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης αυξάνεται σταδιακά κατά 150 ημέρες μέχρι τη συμπλήρωση 6.000 ημερών ασφάλισης.”

γ. Ασφαλισμένες του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1992, οι οποίες είναι μητέρες με ανήλικα παιδιά, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, αν αποχωρήσουν από την εργασία τους, μετά τη συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου 20 ετών και του 55ου έτους της ηλικίας τους. Ειδικά για τις ασφαλισμένες μητέρες με παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου ασφάλισης και του 50ού έτους της ηλικίας.

4. Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μητέρων ανηλίκων παιδιών ασφαλισμένων σε Κλάδους Κύριας Ασφάλισης-Σύνταξης Αυτοαπασχολουμένων, μικρότερα του 55ου έτους, αυξάνονται κατά ένα (1) χρόνο, από 1.1.2013 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας.

5. Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα στις περιπτώσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση του εκάστοτε απαιτούμενου ορίου ηλικίας, συντάξιμου χρόνου και ανηλικότητας του παιδιού.

Επίσης το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεωρείται θεμελιωμένο με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας, εφόσον ο απαιτούμενος, κατά τη συμπλήρωση του ορίου αυτού, συντάξιμος χρόνος και η ανηλικότητα του παιδιού συνυπάρχουν κατά το 50ό ή σε ένα από τα επόμενα έτη και μέχρι τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση της μητέρας.

6. Η παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 1902/1990, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α’), τροποποιείται ως εξής:

“8. Γυναίκες ασφαλισμένες μέχρι 31.12.1992, των Φορέων και Κλάδων που εντάσσονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με τα άρθρα 1 και 3 του νόμου αυτού, οι οποίες έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και άνδρες ασφαλισμένοι ομοίως, οι οποίοι έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι και οι τελευταίοι έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 20ετούς συντάξιμου χρόνου ανεξαρτήτως ηλικίας. Προκειμένου για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που θεμελιώνονται από 1.1.2013 απαιτείται και η συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας.”

7.α. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 2084/1992 προστίθενται εδάφια, ως εξής:

“Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο για τη λήψη μειωμένης σύνταξης από μητέρες ανηλίκων παιδιών καταργείται σταδιακά, με την αύξηση αυτού κατά ένα (1) χρόνο από 1.1.2009 και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας.

Το δικαίωμα σε σύνταξη θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, εφόσον τόσο η ανηλικότητα του παιδιού όσο και ο συντάξιμος χρόνος συντρέχουν αθροιστικά κατά τη συμπλήρωση του 50ού ή σε ένα από τα επόμενα έτη μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της μητέρας.

Στην περίπτωση της σταδιακής κατάργησης του ορίου ηλικίας για λήψη μειωμένης σύνταξης, το δικαίωμα σε σύνταξη θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος ορίου ηλικίας, η δε ανηλικότητα του παιδιού και η συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου αναζητείται από το 50ό, μέχρι το εκάστοτε ισχύον όριο.”

β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2084/1992 προστίθεται διάταξη, ως εξής:

“Από 1.1.2013 το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού μειώνεται κατά δύο (2) έτη για κάθε παιδί και μέχρι του 55ου έτους.”

Άρθρο 145
Κίνητρα παραμονής στην εργασία

1. Το ποσό της σύνταξης, όσων συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον συμπληρώνουν άνω των 10.500 ημερών ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας τους, προσαυξάνεται, για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης, άνω των 10.500 και μέχρι 900 κατ’ ανώτατο όριο, κατά ποσό που αντιστοιχεί στο γινόμενο του 25πλασίου του τεκμαρτού ημερομισθίου της κλάσης κατάταξης, επί το ποσοστό που προκύπτει από τη διαφορά του ποσοστού του πίνακα β’, του άρθρου 29 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, της ίδιας κλάσης και του ποσοστού 3,3%.

Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος δικαιούται και την πριμοδότηση που προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 1902/1990, για τον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ του ποσοστού του ανωτέρω πίνακα β’ της κλάσης κατάταξης και του 3,3%, δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό πριμοδότησης της ανωτέρω διάταξης.

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2084/1992, όπως ισχύει μετά τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 και της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004, αντικαθίσταται ως εξής:

“Η μηνιαία σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των κατά το προηγούμενο άρθρο μηνιαίων συνταξίμων αποδοχών ή ασφαλιστικών κατηγοριών για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας.

Για κάθε πλήρες έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης, πέραν των 35 ετών ή των 10.500 ημερών ασφάλισης, που πραγματοποιούνται μετά το 65ο έτος της ηλικίας και μέχρι το 68ο, το ανωτέρω ποσοστό αυξάνεται σε 3,3%.”

3. Όπου από τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας για τους ασφαλισμένους των Φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση, το ποσοστό μείωσης για τις χορηγούμενες από 1.1.2009 συντάξεις διαμορφώνεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το κατά περίπτωση απαιτούμενο πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

Κάθε αντίθετη διάταξη που αναφέρεται σε ποσοστά μείωσης των συντάξεων καταργείται από την ίδια ως άνω χρονολογία, εκτός των περιπτώσεων που από καταστατικές διατάξεις προβλέπεται μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης και των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 1, της παρ. 6 του άρθρου 18, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3232/2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’
ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 146
Επικουρικές συντάξεις

Το ποσοστό της πλήρους μηνιαίας σύνταξης που θα χορηγείται από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους για χρόνο ασφάλισης 35 ετών ή 10.500 ημερών ασφάλισης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% των συντάξιμων αποδοχών. Για μικρότερο χρόνο ασφάλισης το πιο πάνω ποσοστό μειώνεται ανάλογα.

Στις περιπτώσεις Ταμείων που δεν έχουν συντάξιμες αποδοχές, τα ποσά της σύνταξης καθορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 20% της ανώτατης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους νέους ασφαλισμένους.

Μεγαλύτερα ποσοστά αναπροσαρμόζονται σταδιακά εντός μιας οκταετίας, με ισόποση ετήσια μείωση, αρχής γενομένης από 1.1.2013, στο ποσοστό αυτό.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύναται να καθορίζεται μεγαλύτερο ποσοστό του 20% εφόσον το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση κάθε Φορέα ή αυτοτελούς Τομέα, η οποία θα διαπιστώνεται με τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης.

Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 60 έως 69 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α’) που αφορούν το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων.

Άρθρο 147
Λοιπές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

1. Η προθεσμία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 και της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 παρατείνεται μέχρι 31.12.2009.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά τη λήξη της προβλεπόμενης από τις ανωτέρω διατάξεις προθεσμίας και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

2. Η πρώτη περίοδος της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε, ως εξής:

“12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1405/1983, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 1539/1985, το άρθρο 15 του ν. 1902/1990 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2079/1992, παύουν να ισχύουν για τους φορείς κύριας ασφάλισης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.”

3. Οι συνδρομές των συνταξιούχων των Ασφαλιστικών Οργανισμών προς τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές τους οργανώσεις είναι δυνατόν να παρακρατούνται από τους Οργανισμούς αυτούς, ύστερα από απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων, από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξής τους, εφόσον υποβληθούν από τις οργανώσεις αναλυτικές καταστάσεις συνοδευόμενες από ατομικές υπεύθυνες δηλώσεις (ν. 1599/1986, ΦΕΚ 75 Α’) των συνταξιούχων-μελών τους περί αποδοχής της παρακράτησης αυτής.

4. Διατάξεις Κανονισμών Εργασίας και Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που εφαρμόζονται σε εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α’), οι οποίες προβλέπουν αυτοδίκαιη και υποχρεωτική αποχώρηση με τη συμπλήρωση είτε του οριζόμενου σε αυτές χρόνου υπηρεσίας και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας είτε του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, δεν εφαρμόζονται, εφόσον υποβληθεί από τον εργαζόμενο αίτηση παραμονής στην υπηρεσία που γίνεται αποδεκτή και από τον εργοδότη. Η παραμονή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 3 ετών.

5. Ο διαχωρισμός των πόρων, της κινητής και ακίνητης περιουσίας των κλάδων πρόνοιας και ασθένειας του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από οικονομική μελέτη που συντάσσεται εντός τριών μηνών από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με βάση την τελευταία αναλογιστική μελέτη του Ταμείου, μη εφαρμοζομένων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 27 του παρόντος.

Άρθρο 148
Παροχές υγειονομικής περίθαλψης

1. Το εδάφιο α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 αντικαθίσταται ως εξής:

“Στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογένειας, που αναφέρονται στο άρθρο 33, χορηγούνται παροχές ασθένειας σε είδος από πρώτης (1ης) Μαρτίου κάθε έτους και επί ένα δωδεκάμηνο, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει πενήντα τουλάχιστον ημέρες εργασίας, οι οποίες από 1.1.2009 αυξάνονται ανά δέκα κατ’ έτος και μέχρι εκατό (100) για τους κοινούς ασφαλισμένους, και για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα μέχρι ογδόντα (80), είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, πριν από την αναγγελία της ασθένειας ή της πιθανής ημέρας τοκετού, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.”

2. Οι ασφαλισμένοι που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951, δικαιούνται των παροχών ασθένειας σε χρήμα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εφόσον πέραν των λοιπών προϋποθέσεων, που ορίζονται από διατάξεις του Κανονισμού του, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες ασφάλισης, οι οποίες από 1.1.2009 αυξάνονται ανά δέκα κατ’ έτος και μέχρι εκατόν είκοσι (120). Προκειμένου για οικοδόμους, οι ογδόντα ημέρες της παρ. βα’ του άρθρου 35 του α.ν. 1846/1951 αυξάνονται από την ίδια ως άνω ημερομηνία ανά δέκα κατ’ έτος και μέχρι εκατό (100).

3. Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και τα μέλη της οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951, για την περίοδο από 1.3.2007 μέχρι 28.2.2009 καλύπτονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, αφαιρουμένου του τελευταίου τριμήνου.

4. Οι ρητινοσυλλέκτες, και τα μέλη της οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του α.ν. 1846/1951, κάτοικοι των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες, και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 2450/24.1.1967 Α.Υ.Ε. (ΦΕΚ 70 Β’), για την περίοδο από 1.3.2007 μέχρι 28.2.2009 καλύπτονται από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον είχαν δικαίωμα παροχών σε είδος το έτος 2007.

Άρθρο 149
Σύσταση Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)

1. Ιδρύεται Κεφάλαιο με την επωνυμία “Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών” (ΑΚΑΓΕ), το οποίο εποπτεύεται από τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

2. Σκοπός του ΑΚΑΓΕ είναι η δημιουργία αποθεματικών, για την χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), από 1.1.2019 και μετά, για τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών.

3. Πόροι του ΑΚΑΓΕ από 1.1.2009 είναι:

α. Ποσοστό 10% επί των ετησίων συνολικών εσόδων από αποκρατικοποίηση Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

β. Ποσοστό 4% επί των ετησίων συνολικών εσόδων από το ΦΠΑ.

γ. Ποσοστό 10% επί του συνόλου των ετησίως εισπραττομένων ποσών από κοινωνικούς πόρους από τους Φορείς, Κλάδους ή Λογαριασμούς Κοινωνικής Ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 150 του παρόντος νόμου.

4. Η αξιοποίηση (επένδυση) των κεφαλαίων του ΑΚΑΓΕ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3586/2007.

5. Η διαχείριση του ΑΚΑΓΕ ασκείται από Ειδική Επιτροπή, η οποία είναι πενταμελής και έχει τριετή θητεία.

Η Επιτροπή συγκροτείται:

Από τον Πρόεδρο.

Από δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Από δύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία εκδίδεται εντός τετραμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης και ο Γραμματέας με τους αναπληρωτές τους.

Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται:

α) Η αποζημίωση των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης η οποία βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΒΚΑ).

β) Ο τρόπος λειτουργίας του ΑΚΑΓΕ, ο τρόπος απόδοσης των πόρων του, η διαδικασία χρηματοδότησης των φορέων και των κλάδων σύνταξης, η οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του και η λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 150
Κοινωνικοί Πόροι

1. Οι Κοινωνικοί Πόροι υπαγόμενοι στη ρύθμιση του προηγούμενου άρθρου είναι οι εξής:

1. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

α) Δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιρειών ή τροποποιήσεις αυτών: 0,5% στο ποσό του κεφαλαίου κάθε εμπορικής εταιρείας που συνίσταται εκτός Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

β) Δικαιώματα από μεταγραφές, 0,25% στην αξία του αντικειμένου για τη μεταγραφή κάθε πράξης μεταβίβασης ακίνητου ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου

γ) Δικαίωμα στις εισπραττόμενες από το Δημόσιο χρηματικές ποινές και μετατροπής ποινών εκ ποσοστού 4,5%

δ) Ποσοστό 20% στο δικαστικό ένσημο

ε) 10% επί μεταβίβασης ακινήτων

στ) Δικαιώματα σε συμβολαιογραφικές πράξεις πλην εκείνων που αφορούν μεταβιβάσεις ακίνητων από επαχθή αιτία σε ποσοστά 1,3%, 0,325%, 0,65% κατά περίπτωση, στην αξία του αντικειμένου κάθε σύμβασης

ζ) Δικαιώματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. αρ. 36 ν. 3492/2006 σε ποσοστό 4%

2. ΤΣΑΥ
Κλάδος Σύνταξης

α) Εισφορά κλινών

β) Προμήθειες 3% επί της εισφοράς υπέρ Π.Φ.Σ.

3. Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
Κλάδος Σύνταξης

α) 1 0/00 στον προϋπολογισμό πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών, εξαιρουμένων των έργων που εκτελούνται από το Δημόσιο και τους Δήμους και τις Κοινότητες

β) Από ένσημο

γ) 1 0/00 στην αξία των εισαγομένων μηχανημάτων από την αλλοδαπή για εκτέλεση έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών

δ) Ποσοστό 1% επί πιστοποιήσεων παντός Δημοσίου Έργου

4. Ταμείο Σύνταξης Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Γενικός Λογαριασμός

α) 6,8% του ποσού του εξ 21,5% του αγγελιόσημου στις διαφημίσεις ή διαφημιστικές εκπομπές που γίνονται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ΕΡΤ Α.Ε. και από τους δημοτικούς και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς

β) 5% του ποσού του εξ 21,5% του αγγελιόσημου στις διαφημίσεις που γίνονται από τους τηλεοπτικούς σταθμούς της ΕΡΤ Α.Ε. και από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

γ) Ποσοστό ίσο με 7,5% του αγγελιόσημου στις διαφημίσεις που δημοσιεύονται στο μη ημερήσιο Τύπο και στα περιοδικά, των οποίων έστω και μία δραστηριότητα πραγματοποιείται στο νομό Αττικής ή Θεσσαλονίκης ή κυκλοφορούν μέσω πρακτορείων

5. Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου
Κλάδος Σύνταξης

α) 1% επί της τιμής πωλήσεως κάθε περιοδικού και κάθε εφημερίδας εκτός των ημερησίων εφημερίδων Αθηνών-Θεσσαλονίκης

β) 60% του 8,5% του συνολικά 20% αγγελιοσήμου περιοδικού Τύπου

Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης

α) 10% εισπραττομένου αγγελιοσήμου

Κλάδος Ασθένειας

α) 20% εισπραττομένου αγγελιοσήμου

Κλάδος Πρόνοιας

α) 10% εισπραττομένου αγγελιοσήμου

Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Τηλεόρασης

α) 1% του ποσού του εξ 21,5% αγγελιοσήμου τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου

α) 0,45% του ποσού του εξ 21,5% αγγελιοσήμου ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών

6. Ταμείο Σύνταξης Εφημεριδοπωλών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών
Λογαριασμός Σύνταξης

α) 0,9% του ποσού του εξ 20% αγγελιοσήμου περιοδικού Τύπου

Λογαριασμός Πρόνοιας

α) 0,796% του ποσού του εξ 21,5% ειδικού τέλους για κάθε τιμολόγιο διαφήμισης μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών

β) 0,499 του εξ 21,5% αγγελιοσήμου για κάθε διαφήμιση που γίνεται από τηλεοπτικούς σταθμούς

Λογαριασμός Δώρου

α) 2% του ποσού του εξ 21,5% ειδικού τέλους για κάθε τιμολόγιο διαφήμισης μέσω τηλεοπτικών

7. Ταμείο Σύνταξης Εφημεριδοπωλών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης
Κλάδος Σύνταξης

α) 0,1% του ποσού του εξ 20% αγγελιοσήμου περιοδικού Τύπου

β) 0,004% του ποσού εξ 21,5% τέλους για κάθε τιμολόγιο διαφήμισης μέσω ραδιοφώνου

γ) 0,001% του εξ 21,5% αγγελιοσήμου για κάθε διαφήμιση μέσω τηλεόρασης

8. Ταμείο Ασφάλισης Τεχνιτών Τύπου Αθηνών
Κλάδος Σύνταξης & Χορήγησης Ειδικού Επιδόματος

α) 85% επί του ποσού: αα) του 3% εκ του 20% του αγγελιοσήμου ημερησίων εφημερίδων Αθηνών & αβ) του 2% του εκ 16% αγγελιοσήμου των ημερησίων εφημερίδων Θεσ/νίκης

β) 85% επί του ποσού του 1% εκ του 20% του αγγελιοσήμου του περιοδικού Τύπου

γ) 50% επί του ποσού του 1,75% εκ του 21,5% του αγγελιοσήμου των ραδιοφωνικών σταθμών

δ) 85% επί του ποσού του 4% εκ του 21,5% του αγγελιοσήμου των τηλεοπτικών σταθμών

Κλάδος Ασθένειας

α) 14% επί του ποσού:

αα) του 3% εκ του 20% του αγγελιοσήμου ημερησίων εφημερίδων Αθηνών &

αβ) του 2% του εκ 16% αγγελιοσήμου των ημερησίων εφημερίδων Θεσ/νίκης

β) 14% επί του ποσού του 1% εκ του 20% του αγγελιοσήμου του περιοδικού Τύπου

Κλάδος Ανεργίας

α) 1% επί του ποσού:

αα) του 3% εκ του 20% του αγγελιοσήμου ημερησίων εφημερίδων Αθηνών &

αβ) του 2% του εκ 16% αγγελιοσήμου των ημερησίων εφημερίδων Θεσ/νίκης

β) 1% επί του ποσού 1% εκ του 20% του αγγελιοσήμου του περιοδικού Τύπου

9. Ταμείο Πρόνοιας & Επικουρικής Ασφαλίσεως Ιπποδρομιών
Κλάδος Σύνταξης

α) 0,5% επί αμοιβαίου στοιχήματος

β) 10% επί ανεξαργύρωτων δελτίων

10. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών

α) 1 0/00 επί του κύκλου εργασιών των εταιρειών πετρελαίου

11. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Ε.Υ.Δ.Α.Π.

α) 1% για κάθε είδους προμήθεια της ΕΥΔΑΠ, εξαιρουμένων των βασικών έργων υδρεύσεως

β) 1% για κάθε λογαριασμό υδροληψίας

12. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών

α) 0,01 e για κάθε 11 παραγόμενους τόνους τσιμέντου

β) 0,01 e για κάθε 170 κιλά διατιθέμενου οινοπνεύματος

γ) 0,01 e για κάθε 170 κιλά παραγόμενης ζύμης

δ) 0,01 e για κάθε 8 τόνους παραγόμενων οξέων

13. Ταμείο Ασφαλίσεως Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων

α) Κράτηση 2% στην αξία των με εργολαβία εκτελούμενων έργων και των για δημοπράτηση προμηθευμένων υλικών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κράτηση 2% στα καταβαλλόμενα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενοίκια

14. Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως & Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ & Τουρισμού
Κλάδος Σύνταξης

α) Είσπραξη παραβόλων για χορήγηση σήματος από τον EOT

Κλάδος Πρόνοιας και Σύνταξης ισομερώς

α) 2,5% του ποσού του εξ 20% αγγελιοσήμου επί των διαφημίσεων των τηλεοπτικών σταθμών της ΕΡΤ και ιδιωτικών, 5% του ποσού του εξ 20% αγγελιοσήμου επί των διαφημίσεων των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ και ιδιωτικών

15. ΤΕΑΔΥ

α) Ποσοστό 2% από τα ετήσια έσοδα από την ιατρική εξέταση των οδηγών αυτοκινήτων, διτρόχων-τριτρόχων μετά κινητήρος και μοτοποδηλάτων

β) Από συμμετοχή του ΟΤΕ σε ποσοστό 2/5 για παροχή συντάξεων ΕΛ.Π.Φ.Π.Τ.Τ.

16. Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων

α) 5% στο αντίτιμο των εισιτηρίων ποδοσφαιρικών αγώνων, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης & χειροσφαίρισης

17. Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής

α) 5% στο αντίτιμο των εισιτηρίων ποδοσφαιρικών αγώνων που γίνονται στη χωρική αρμοδιότητα της πρώην Χωροφυλακής

β) Επιχορήγηση από τον Ειδ. Λογ/σμό

18. Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

α) Δικαίωμα 1,25% στις χρηματικές ποινές

19. Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως & Περιθάλψεως

α) 85% του 20% αγγελιοσήμου ημερησίων εφημερίδων Αθηνών, 87,5% του 16% αγγελιοσήμου ημερησίων εφημερίδων Θεσ/κης (50% του 21,5% αγγελιοσήμου ραδιοφωνικού σταθμού ΕΤ2), 23,25% αγγελιοσήμου διαφήμισης τηλεοπτικών σταθμών

β) Παράβολα νεοεκδιδόμενων εφημερίδων

γ) 3,2% του 21,5% αγγελιοσήμου σταθμών ραδιοφωνίας

20. Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου

α) 5% για συνδρομή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

β) 5% των τελών δημοσίευσης ΤΑΕ και ΕΠΕ επαρχιών

21. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών
Κλάδος Ασθένειας

α) 1% στο Κεφάλαιο που αναγράφεται στα καταστατικά εταιρειών

β) 20% στο δικαστικό ένσημο

γ) 0,27% στις χρηματικές ποινές

22. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιά
Κλάδος Ασθένειας

α) 0,13% για χρηματικές ποινές

β) 20% στο δικαστικό ένσημο

23. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
Κλάδος Ασθένειας

α) 0,13% για χρηματικές ποινές

24. Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων

α) Από διαθέσεις αστυνομικού ενσήμου

β) Από δικαιώματα Ιπποδρόμου.

Από όλα τα απομένοντα κλασμ/κά υπόλοιπα των αποδοχών επί των αμοιβαίων στοιχημάτων του Ιπποδρόμου

2. Από 1.1.2009 καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 2084/1992.

3. Η απόδοση των αναφερόμενων ποσών της παρ. 3γ του προηγούμενου άρθρου, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 2084/1992 είναι υποχρεωτική και δεν εγκρίνεται ο Προϋπολογισμός του ΦΚΑ εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η απόδοση των οφειλόμενων του προηγούμενου οικονομικού έτους. Επιπλέον σε περίπτωση μη απόδοσης επιβάλλονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 384/1992 (ΦΕΚ 210 Α’), όπως κάθε φορά ισχύουν, χρηματικά πρόστιμα. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα εν λόγω χρηματικά πρόστιμα βεβαιώνονται υπέρ του ΛΒΚΑ.

4. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ο Λογαριασμός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ), που συστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 2084/1992, καταργείται. Τα κεφάλαια του ΛΑΦΚΑ που είναι κατατεθειμένα σε λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος μεταφέρονται στο Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΒΚΑ). Επίσης από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι θεσμοθετημένοι πόροι του ΛΑΦΚΑ αποτελούν έσοδο του ΛΒΚΑ.

Τα ποσά που κατέβαλε μέχρι σήμερα ο ΛΑΦΚΑ στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και Τουρισμού (ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ) σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 17 του άρθρου 22 του ν. 3232/2004 επιστρέφονται στο ΛΒΚΑ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις.

Άρθρο 151
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής

1. Οι έλεγχοι που διεξάγονται στις επιχειρήσεις και γενικότερα στους χώρους εργασίας, τόσο από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) που συστήθηκε στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με το άρθρο 1 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α’), όσο και από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) που συστήθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α’) όπως ισχύει, δύνανται να διενεργούνται και από μικτά κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα από υπαλλήλους και των δύο παραπάνω υπηρεσιών.

Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός, συντονισμός και η συγκρότηση των παραπάνω μικτών κλιμακίων ελέγχου γίνεται με τη συνεργασία και ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής της ΕΥΠΕΑ αφ’ ενός και αφ’ ετέρου των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης και των Κέντρων Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) του ΣΕΠΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Τα ανωτέρω μικτά κλιμάκια μετά την περάτωση του από κοινού ελέγχου συντάσσουν και υποβάλλουν ξεχωριστά πορίσματα, οι μεν Επιθεωρητές της ΕΥΠΕΑ στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι δε Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ στον αρμόδιο Προϊστάμενο των Περιφερειακών Διευθύνσεων Κοινωνικής Επιθεώρησης και του ΚΕΠΕΚ. Οι εν λόγω Προϊστάμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησης των παρατηρήσεων που διατυπώνονται στα πορίσματα αυτά προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες που προβλέπονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

2. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α’) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“4. Η αναγγελία της πρόσληψης μισθωτού στον ΟΑΕΔ κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57 Α’) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 763/1970 (ΦΕΚ 283 Α’) και η γνωστοποίηση προς το ΣΕΠΕ της πρόσληψης νέου εργαζομένου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 4 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’), γίνεται με ενιαίο έντυπο που υποβάλλεται εις τριπλούν μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την πρόσληψη στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η οποία οφείλει αμελλητί να αποστείλει το ένα εκ των τριών αντιτύπων στην αντίστοιχη αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και το δεύτερο εκ των τριών αντιτύπων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Η αναγγελία μπορεί να γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικά μέσα.

Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχονται στο ενιαίο έντυπο, η διαδικασία για την υποβολή στον ΟΑΕΔ, η διαδικασία για την αποστολή του εντύπου, η διαδικασία για την αποστολή με ηλεκτρονική μορφή ή με μαγνητικά μέσα, η διαβίβαση από τον ΟΑΕΔ προς το ΣΕΠΕ και το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ο χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.”

3.α. Στο τέλος της παρ. 4 του πρώτου άρθρου του ν. 3607/2007 (ΦΕΚ 245 Α’) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Επίσης αναλαμβάνει, ως δικαιούχος, την υλοποίηση πράξεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).”

β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ του ν. 3607/2007 προστίθεται περίπτωση ως εξής:

“ι) Η συλλογή και διαβίβαση στοιχείων, στις υπηρεσίες ελέγχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν την έναρξη εργασίας ή επαγγέλματος, καθώς και τις αντίστοιχες σχετικές μεταβολές που δηλώνονται σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.”

γ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται περίπτωση ως εξής:

“στ) Συνδέεται μέσω δικτύου με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στις οποίες δηλώνεται η έναρξη εργασίας ή επαγγέλματος και οι αντίστοιχες σχετικές μεταβολές.”

Άρθρο 152
Επέκταση ειδικού σώματος ιατρών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

…………………………………………………..

Άρθρο 153
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

1. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο οποίος καθιερώθηκε με το άρθρο 64 του ν. 2084/1992 που συμπληρώθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 2556/1997, το άρθρο 39 του ν. 2676/1999 και την παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 3518/2006, από 1.6.2009, καθιερώνεται υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της Χώρας.

2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ως άνω αντίστοιχων παραστατικών.

3. Η χορήγηση του ΑΜΚΑ γίνεται από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, μέσω των ΚΕΠ, παραστατικό δε αυτού χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τα ΚΕΠ ή αποστέλλεται σε αυτόν με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν, ηλεκτρονικά μέσω δικτύου (ή τηλεματικά), την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, για κάθε καταχώριση ΑΜΚΑ που διενεργείται στα μητρώα τους ή για κάθε σχετική μεταβολή των εργασιακών και ασφαλιστικών στοιχείων των πολιτών, προκειμένου να ενημερωθεί το Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρας, καθώς και το Εθνικό Γενικό Μητρώο εργοδοτών.

4. Από 1.6.2009 τίθεται επίσης σε ισχύ η παρ. 8 του άρθρου 62 του ν. 3518/2006.

5. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορέων επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 384/1992, όπως κάθε φορά ισχύουν, πρόστιμα, υπέρ του Λογαριασμού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Επιπλέον στους Ασφαλιστικούς Φορείς δεν αποδίδεται η συμμετοχή του Κράτους για νέους ασφαλισμένους που δεν διαθέτουν ενημερωμένα μητρώα ασφαλισμένων με ΑΜΚΑ.

6. Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει τον αντίστοιχο Αριθμό Μητρώου, ο οποίος τηρείται στα μηχανογραφικά μητρώα όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή του ΟΑΕΔ, σταδιακά και με πλήρη αντικατάσταση εντός μίας πενταετίας.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης των αναφερομένων στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 154
1. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.

2. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2008