ΝΟΜΟΣ 3667/2008

ΝΟΜΟΣ 3667/2008


Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις
ΦΕΚ 114/Α/18.6.2008

Άρθρο 1
Παράταση ειδικών επιδοτήσεων
1. Η ειδική επιδότηση ανεργίας, που προβλέφθηκε με την παρ. 1 του έκτου άρθρου του ν. 2388/1996 (ΦΕΚ 50 Α’) και παρατάθηκε στη συνέχεια με τους ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172 Α’), 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α’), 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α’) και 3144/2003 (ΦΕΚ 111 Α’), παρατείνεται για πέντε (5) έτη αφότου έληξε. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπουν την ειδική επιδότηση για κάθε κατηγορία εργαζομένων.
2. Η ειδική επιδότηση ανεργίας, που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3144/2003 παρατείνεται για δύο (2) έτη από τη λήξη της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπουν την ειδική αυτή επιδότηση για κάθε κατηγορία εργαζομένων.
3. Η ειδική επιδότηση ανεργίας, που παρατάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3385/2005 παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη της. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπουν την ειδική αυτή επιδότηση για κάθε κατηγορία εργαζομένων.

Άρθρο 2
Ρυθμίσεις θεμάτων εργαζομένων της εταιρείας “ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.”
1. Το άρθρο 10 του ν. 3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 3518/ 2006 (ΦΕΚ 272 Α’), αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ν. 3408/2005, ως ακολούθως:
“Άρθρο 10
Για τους μισθωτούς της εταιρείας “ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.”, των οποίων η σύμβαση καταγγέλλεται ύστερα από αίτησή τους ή μονομερώς από τον εργοδότη ή λύεται λόγω διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου ή πτώχευσης της εταιρείας, εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α’), με εξαίρεση το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τις παραγράφους 2, 11, 12 περίπτωση α’ και 13 του ίδιου άρθρου. Ειδικά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2941/2001 εφαρμόζεται αναλογικά ως ακολούθως: “δικαίωμα ένταξης έχουν και όσοι μισθωτοί απομακρύνθηκαν από την εταιρεία “ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.” από 1.1.2004 ύστερα από καταγγελία της σύμβασής τους.”
Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος της ειδικής επιδότησης ανεργίας μισθωτών της εταιρείας “ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.” καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. και καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
2. Οι μισθωτοί του προτελευταίου εδαφίου της παραπάνω παραγράφου οφείλουν να αναγγελθούν στον Ο.Α.Ε.Δ. εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμού Εργατικής Εστίας
1. Στο άρθρο 1 του ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246 Α’/2.9.1977), όπως ισχύει, μετά την περίπτωση γ’ προστίθεται περίπτωση δ’, ως ακολούθως:
“δ) Την υλοποίηση “πράξεων” της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α’), υπό την ιδιότητά του, ως “Δικαιούχου” της παρ. 5 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 2013”, καθώς και άλλων προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από άλλους πόρους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, αξιολόγηση και έλεγχο των κατά τα ως άνω “πράξεων” και προγραμμάτων που θα υλοποιούνται από τον Ο.Ε.Ε., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.”
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 678/1977 (ΦΕΚ 246 Α’/2.9.1977), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ι’, ως ακολούθως:
“ι. Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και από άλλους πόρους.”
3. Στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας συνιστάται, εκτός από τις Διευθύνσεις που προβλέπονται στο π.δ. 2/1977 (ΦΕΚ 5 Α’/11.1.1977), όπως ισχύει, και “Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους πόρους”, η οποία απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:
Α. Τμήμα Προγραμματισμού και Παρακολούθησης, με αρμοδιότητες την επεξεργασία και εισήγηση σχεδίων υπουργικών αποφάσεων, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα αναγόμενα ιδίως στους όρους και προϋποθέσεις για την επιλογή, παρακολούθηση, εκτέλεση, αξιολόγηση και έλεγχο των “ενεργειών” και προγραμμάτων που θα υλοποιούνται από τον Ο.Ε.Ε. και την εφαρμογή των ανωτέρω ενεργειών εξαιρουμένων των ελέγχων.
Β. Τμήμα Ελέγχου, με αρμοδιότητες την πραγματοποίηση ελέγχων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και την εισήγηση λήψεως μέτρων για βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και τον έλεγχο των λειτουργιών των Τμημάτων της Διεύθυνσης, σε σχέση με θέματα που θέτουν η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του οικείου Ε.Π., η Αρχή Πληρωμής, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γ. Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητες τις προβλεπόμενες από τις κείμενες περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις, καθώς και από τις διατάξεις του ν. 3614/2007.
Της ως άνω Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε., των κλάδων ΠΕ1 Διοικητικού ή ΤΕ4 Διοικητικού.

Άρθρο 4
Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων
Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες, ο τρόπος, ο χρόνος εφαρμογής και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε τα έντυπα που αφορούν το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τους εποπτευόμενους από αυτό Οργανισμούς και Φορείς να υποβάλλονται με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, με την επιφύλαξη πάντα των διατάξεων του νόμου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 5
Παράταση προθεσμίας άσκησης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
Η προθεσμία των πέντε (5) ετών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3144/2003, πέραν της οποίας δεν επιτρέπεται σε ιατρό που δεν κατέχει την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας να προσφέρει υπηρεσίες ως ιατρός εργασίας και εντός της οποίας οι ιατροί των περιπτώσεων α’ και β’ της ιδίας παραγράφου, έτσι όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3227/2004, πρέπει να αποκτήσουν τον τίτλο ειδικότητας ιατρικής της εργασίας, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 8 Μαΐου 2010.

Άρθρο 6
Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων από Ο.Α.Ε.Δ.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των προβλεπόμενων από το άρθρο 1 του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α’) Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που υποβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., ως φορέα κοινωνικής προστασίας για την ασφάλιση προσώπων στα οποία καταβάλλει παροχές, όπως συμπληρωματικές παροχές μητρότητας, επίδομα στρατεύσεως, ειδικές επιδοτήσεις και παροχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7 του ως άνω νόμου.
Κυρώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. για την παραπάνω αιτία, από 1.1.2003 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αίρονται αυτοδικαίως.

Άρθρο 7
Λειτουργία Ι.Ε.Κ. από Ο.Α.Ε.Δ.
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η εταιρεία με την επωνυμία “Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.” παύει να ασκεί την αρμοδιότητα για τη σύσταση και την ευθύνη της λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ. και η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται αποκλειστικά από τον Ο.Α.Ε.Δ.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
“Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ρυθμίζονται οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται με τη λειτουργία των εταιριών της παραγράφου 1.”

Άρθρο 8
Προαιρετική Ασφάλιση στο ΤΑ.Π.Π.Ε.Λ.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
“Ειδικά οι μισθωτοί οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΑ.Π.Π.Ε.Λ.), το οποίο με το άρθρο 104 κεφ. Ι του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α’) εντάχθηκε στο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), δύνανται, με αίτησή τους, να ζητήσουν τη διακοπή της ασφάλισής τους στο ΤΑ.Π.Π.Ε.Λ., από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης, απόλυσης ή παραίτησής τους, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 12 του παρόντος άρθρου.”

Άρθρο 9
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Σε όσους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 του ν. 3552/2007 παρέχεται προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματα που προβλέπονται από το ανωτέρω άρθρο, υποβάλλοντας σχετική αίτηση προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Άρθρο 10
Πρακτική άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών μαθητών και σπουδαστών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπου αυτή προβλέπεται να πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, β) οι λεπτομέρειες υλοποίησης, καθώς και οι φορείς που πραγματοποιούν την τακτική καταγραφή αναγκών τόσο σε αριθμό διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις που έχουν συναφή δραστηριότητα με τη θεωρητική κατάρτιση των σπουδαστών, όσο και σε αριθμό εκπαιδευομένων – καταρτιζομένων, ανά περιφέρεια, που υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης και γ) το ποσοστό ασκουμένων σε σχέση με το τακτικό προσωπικό της επιχείρησης, η διάρκεια άσκησης, το ύψος της αμοιβής, η διαδικασία αναγγελίας στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε όποιον παραβιάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης, καθώς και τις λεπτομέρειες υλοποίησης, όπως αυτές ορίζονται με τους κανονισμούς πρακτικής άσκησης που εκδίδονται κατόπιν της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 16 του ν. 2639/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διοικητικές κυρώσεις.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται κατά τρόπο ανάλογο με το περιεχόμενο της προηγούμενης παραγράφου τα ζητήματα που αφορούν στην πρακτική άσκηση μαθητών γενικής εκπαίδευσης και φοιτητών και σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης.

Άρθρο 11
1. Το άρθρο 42 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 παρ. 2 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’), 25 παρ. 3 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258 Α’) και 55 παρ. 5 του ν. 3585/2007 (ΦΕΚ 148 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 και εφεξής, από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι 10% συνολικά καλύπτεται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό:
α. πολύτεκνοι και τέκνα τους,
β. τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου,
γ. τέκνα αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως αγωνιστών της εθνικής αντίστασης,
δ. τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικού προσωπικού που έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας,
ε. ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης. Για το ποσοστό ανικανότητας αποφαίνεται η Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή.
2. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 και εφεξής, από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι 4% συνολικά καλύπτεται από γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.
3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των προηγούμενων παραγράφων δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Εάν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.
4. Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2, γίνεται για μία μόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη σχολή.”
2. Το άρθρο 1 του ν. 380/1976 (ΦΕΚ 178 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:
“Από το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 και εφεξής, καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, εισάγονται υποχρεωτικώς, κατά τη μεταξύ των σειρά επιτυχίας, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
α. Μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψήφιοι εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου ως και τέκνων πολυτέκνων.
β. Μέχρι ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) υποψήφιοι εκ τέκνων οικογενειών με τρία παιδιά.
Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ανωτέρω περιπτώσεων, αυτές συμπληρώνονται από υποψήφιους της γενικής σειράς.”
3. α. Στο τέλος της παραγράφου Α2 του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α’), προστίθεται εδάφιο ως εξής: “Εάν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από υποψήφιους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.”
β. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου A3 του ως άνω άρθρου, προστίθεται η φράση: “με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου”.
4. α. Στο εδάφιο α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3320/2005 στο τέλος της φράσης “Τα ακαδημαϊκά έτη 2005 – 2006, 2006 – 2007 και 2007 – 2008” προστίθεται η φράση: “και εφεξής”.
β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3320/2005 προστίθεται η φράση: “και εφεξής”.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.2.2008.

Άρθρο 12
Η περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1915/1990, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2091/1992 και στη συνέχεια με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2224/1994, αντικαθίσταται ως εξής:
“α) Λειτουργικές δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως στέγαση, θέρμανση, ύδρευση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, αγορά και συντήρηση εξοπλισμού και επίπλωση γραφείων, έξοδα αμοιβών δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού και δαπάνες αποζημίωσης αυτού λόγω συνταξιοδότησης γήρατος. Το ποσό που καταβάλλεται για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού ποσού της αποζημίωσης και υπολογίζεται με βάση του πίνακες αποδοχών της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του έτους συνταξιοδότησης. Η δαπάνη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται μόνο για το προσωπικό για τη μισθοδοσία του οποίου επιχορηγούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις.”

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Ο νόμος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις διατάξεις του.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008

Δείτε ακόμα

ΝΟΜΟΣ 4238/2014 Π.Ε.Δ.Υ. αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238/2014

ΝΟΜΟΣ 4223/2013 Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013