ΝΟΜΟΣ 3756/2009

ΝΟΜΟΣ  3756/2009

Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις

ΦΕΚ 53/Α/31.3.2009

…………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 17
Θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

1. Ως έναρξη ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α’) ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2008.

2. Στο άρθρο 4 του ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231 Α’) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

“Κατασχέσεις, που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών σε βάρος οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, αίρονται ή περιορίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη.”

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 959, του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 965 και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3714/2008, αντίστοιχα, εφαρμόζονται αναλόγως και στους πλειστηριασμούς οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), εφόσον το σχετικό πρόγραμμα πλειστηριασμού εκδίδεται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Άρθρο 18
Ρύθμιση του ΕΚΑΣ

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’) “Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Κ.Φ.Ε.” προστίθεται περίπτωση ιγ’ ως εξής:

“ιγ. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) που καταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2453/1997.”

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

Άρθρο 19
Έκπτωση δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα

1. Το δεύτερο μέχρι και το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως ακολούθως:

“Όταν οι πιο πάνω αποζημιώσεις ή δικαιώματα καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οργανισμούς ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου αυτού, εκπίπτουν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) Η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από έγγραφη σύμβαση και από αντίστοιχο τιμολόγιο του αντισυμβαλλομένου.

ββ) Να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 13 ή της οικείας διμερούς σύμβασης περί αποφυγής της διπλής φορολογίας.

γγ) Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου, αρκεί η πίστωση στο όνομα του αλλοδαπού δικαιούχου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κλεισίματος ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα.

δδ) Σε περίπτωση που τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από εμπορικές επιχειρήσεις και αφορούν σε σήματα, μεθόδους εμπορίας ή διανομής και άλλα συναφή δικαιώματα, αυτά να μην έχουν ενσωματωθεί στην τιμή πώλησης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τον κλάδο εμπορίας των μικτών επιχειρήσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής.”

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. καταργείται.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

4. Στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., μετά το ενδέκατο εδάφιο προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής:

“Η αξία των κινητών πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ συνολικά ανά έτος, των κατοικιών και των κάθε είδους εγκαταστάσεων που δωρίζουν οι επιχειρήσεις από 1.1.2008 έως 31.12.2009 στο Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της από 29.8.2007 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289 Α’).

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για δωρεές που πραγματοποιούνται προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και μόνιμους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά το έτος 2007.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των κινητών πραγμάτων, των κατοικιών και των κάθε είδους εγκαταστάσεων που δωρίζονται, τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.”

…………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

1. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976, όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%.

2. Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 Α’), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο.

3. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2009 έως 31.12.2009 δεν θα επιβαρύνονται με την εισφορά του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178 Α’) τα υπόλοιπα δανείων, καθώς και τα χορηγούμενα δάνεια ή πιστώσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα προς τα τουριστικά καταλύματα της χώρας.

…………………………………………………..

Άρθρο 27
Ρύθμιση χρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Οι πάσης φύσεως οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α’) και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν, ύψους ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (1.711.000.000), που αφορούν στη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) μέχρι και το έτος 2008, δύναται να εξοφληθούν με την έκδοση ομολόγων σε οκτώ (8) ετήσιες ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και οι υπόλοιπες επτά (7) την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους, αρχής γενομένης από την 31η Ιανουαρίου 2010. Προς τούτο υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών και των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ). Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος των ομολόγων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι έκδοσης αυτών.

…………………………………………………..

Άρθρο 43
Μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες επαγγελματίες κατά τα επεισόδια Δεκεμβρίου 2008

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α’/16.2.2009) αντικαθίσταται ως εξής:

“Η καταβολή των ενισχύσεων αυτών γίνεται βάσει υπεύθυνων δηλώσεων του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α’), όπως ισχύει, των δικαιούχων και βεβαιώσεων της Πυροσβεστικής ή της Τοπικής Αστυνομικής Αρχής ή του οικείου Δήμου ή του οικείου Επιμελητηρίου ύστερα από σχετική αίτησή τους.”

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 73 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 A’/16.2.2009) παρατείνεται έως την 30ή Απριλίου 2009.

3. Οι πληγείσες επιχειρήσεις από τα επεισόδια της 13.3.2009 στο κέντρο της Αθήνας δύνανται να αποζημιωθούν για την αποκατάσταση των ζημιών επί των προθηκών και υαλοπινάκων των καταστημάτων, έπειτα από προσκόμιση βεβαίωσης του Επιμελητηρίου και των σχετικών τιμολογίων στο κεντρικό κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.

…………………………………………………..

Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009

Δείτε ακόμα

ΝΟΜΟΣ 4238/2014 Π.Ε.Δ.Υ. αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238/2014

ΝΟΜΟΣ 4223/2013 Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013