ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ευθύνη του εργαζομένου και βαθμός επιμέλειας

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 652 ΑΚ ο εργαζόμενος οφείλει να εκτελέσει με επιμέλεια την εργασία που ανέλαβε και ευθύνεται για τη ζημία που προξενείται στον εργοδότη από δόλο ή αμέλειά του. Ο βαθμός της επιμέλειας για την οποία ευθύνεται ο εργαζόμενος κρίνεται με βάση τη σύμβαση, ενόψει της …

Περισσότερα

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας – Πότε ανάκληση αυτής

Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου είναι μονομερής αναιτιώδης δικαιοπραξία που θεωρείται έγκυρη όταν γίνει εγγράφως και καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση. Η καταγγελία αναπτύσσει την άμεση διαπλαστική της ενέργεια, σε περίπτωση που ασκείται από τον εργοδότη, από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση ο παραλήπτης της – εργαζόμενος, κατά το …

Περισσότερα