ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πότε είναι επιτρεπτή αναίρεση προσβαλλόμενης απόφασης

Πότε είναι επιτρεπτή αναίρεση προσβαλλόμενης απόφασης Κατά το άρθρο 559 αριθ. 11 περ. γ. Κ.Πολ.Δ. αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν. Για να θεμελιωθεί ο αναιρετικός αυτός λόγος πρέπει τα αποδεικτικά μέσα που δεν ελήφθησαν υπόψη να …

Περισσότερα