ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

Χρ. Παπαδημητρίου: Η Έννοια της Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών και οι τρόποι καταγγελίας της
Σύνταξης: Η Άδεια για Άσκηση του εκλογικού Δικαιώματος
Η 28η Οκτωβρίου 2009 – Ημέρα Τετάρτη