ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ν. 3769/09 – Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 12311/08/3.6.08 κοινής υπ. απόφασης “Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρ. 14 του Ν. 3386/05, για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών – Απόφ. 17590/09

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ν. 3746/09 – Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, ενσωμάτωση των οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντιασφαλίσεις κ.λπ. διατάξεις (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα

Ν. 3755/09 – Κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της Ανώνυμης Εταιρείας “Οργανισμός Λιμένων Πειραιώς Α.Ε.” και ρύθμιση συναφών θεμάτων (περ.)

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Περισσότερα