ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Εκ Περιτροπής Εργασία και Ασφάλιση
Ειδικό Βιβλίο Κυκλοφορίας Ταξί
Ανώτατα Όρια Υπερωριακής Απασχόλησης Β΄ Εξάμηνο 2012
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, Απαλλαγή, ΠΟΛ 1160/16.7.2012
ΑΠΔ Νέα Ποσοστά Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών Εκπρόθεσμης Υποβολής