ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης
Ν.4162/2013 Εθν. Λογ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών
Ανώτατο όριο υπερωριών Β’ Εξαμ. 2013
Ηλεκτρονική  Υποβολή Έντυπων ΣΕΠΕ
Ν.4174/2013 Φορολογικές διαδικασίες κ.α.
Η 28η Οκτωβρίου 2013 – Ημέρα Δευτέρα