ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Η αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων
Κώδικας μετανάστευσης & κοινωνικής ένταξης
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
Μείωση ασφαλιστικών & εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, νέοι πίνακες εισφορών
Μείωση επιτοκίου ληξιπρόθεσμων οφειλών ΟΑΕΕ