ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Οι παροχές σε «είδος» ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και ο υπολογισμός τους υπό το καθεστώς ισχύος του Ν.4172/2013Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔΕπιδόματα εορτών ή Δώρα Χριστουγέννων