ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Ενόψει επαναφοράς της ανταπεργίας (Lock Out);
Ν.4310/2014 τροποποίηση ωραρίου – συμπληρωματικοί πίνακες, βιβλίο υπερωριών, σύστημα Περσέας
Σχετικά με την ασφάλιση των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων οι οποίοι παράλληλα απασχολούνται σε εργασία υπακτέα στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ