Καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, Απόφ.122120 ΕΞ 2020/27.10.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018” (Β’ 2443).

Αποφ. 122120 ΕΞ 2020/27.10.2020 Υφυπουργού Οικονομικών

ΦΕΚ 4780/Β/29.10.2020

Αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση του άρθρου 8 της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2443), όπως ισχύει, ως εξής:

“Άρθρο 8
Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης

Ως καταληκτική ημερομηνία για τη διαδικασία καταχώρισης όλων των υπόχρεων προσώπων ορίζεται η 31.12.2020″.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 67343/ΕΞ2019/19.6.2019 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 73900/ ΕΞ2019/2.7.2019 απόφαση.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

Δείτε ακόμα

Παράταση προθεσμιών καταβολής οφειλών στις ΔΟΥ και λοιπές ρυθμίσεις, Αποφ.Υπ.Οικονομικών Α 1236/27.10.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, Εγκ. ΑΑΔΕ Ε.2162/13.10.2020

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .