ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Καταληκτική ημερομηνία καταχώρησης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, Απόφ.122120 ΕΞ 2020/27.10.2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ2019/19.6.2019 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018” (Β’ 2443). Αποφ. 122120 ΕΞ 2020/27.10.2020 Υφυπουργού Οικονομικών ΦΕΚ 4780/Β/29.10.2020 Αποφασίζουμε: Την αντικατάσταση του άρθρου 8 της …

Περισσότερα