ΝΟΜΟΣ 3766/2009

ΝΟΜΟΣ 3766/2009

 “Λειτουργική Τακτοποίηση και λοιπές διατάξεις” (Τουριστικά καταλύματα, Ξεναγοί κ.λπ.).

ΦΕΚ 102/Α/1.7.2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

…………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 710/77 περί ξεναγών.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν. 710/77 (ΦΕΚ 283 Α’), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ΠΔ 309/87 (ΦΕΚ 149 Α’), αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος, άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού χορηγείται:

α) σε Έλληνες πολίτες και σε υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόχους διπλώματος Σχολής Ξεναγών του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (OTEK), oι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων δδ’ και εε’ της περίπτωσης β’,

β) σε υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόχους τίτλου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται από την αρμόδια Αρχή στο κράτος-μέλος προέλευσής τους για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού, και οι οποίοι:

αα) διαθέτουν επαρκή γνώση του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής ιστορίας και αρχαιολογίας, που αποδεικνύεται από την επιτυχή παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων στο πλαίσιο κύκλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ββ) έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικά μνημεία της Ελλάδος,

γγ) οι υποψήφιοι κρατών-μελών της ΕΕ, εκτός Ελλάδος και οι αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου “Γ” του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας,

δδ) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υπηκόους κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα,

εε) δεν έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση, παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, εθνικού νομίσματος και αρχαιοτήτων ή για αδικήματα που συνεπάγονται στέρηση, έστω και προσωρινή, των πολιτικών τους δικαιωμάτων”.

2. Στο άρθρο 2 του Ν. 710/77 (ΦΕΚ 283 Α’), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ΠΔ 309/87 (ΦΕΚ 149 Α’), προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής:

“2. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των στοιχείων αα’, ββ’ και γγ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 κρίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έναν εκπρόσωπο του ΟΤΕΚ, ένα μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) με εκπαιδευτική εμπειρία στις Σχολές Ξεναγών του ΟΤΕΚ και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών που ορίζεται από αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία της επιτροπής”.

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 710/77 αναριθμούνται σε παραγράφους 3 και 4 αντιστοίχως.

4. Το ύψος του προστίμου του στοιχείου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 710/77 είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Ν. 710/77 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Όποιος παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 χωρίς την κατά τα άρθρα 2 και 11 του παρόντος άδεια, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους και χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδων ευρώ”.

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Ν. 710/77 αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Οι διοικητικές κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης”.

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του Ν. 710/77 αντικαθίσταται ως εξής:

“5. Κατά των επιβαλλουσών τις διοικητικές κυρώσεις αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του στοιχείου δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 3270/04 (ΦΕΚ 187 Α’), όπως αυτό ισχύει”.

Δείτε ακόμα

ΝΟΜΟΣ 4238/2014 Π.Ε.Δ.Υ. αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238/2014

ΝΟΜΟΣ 4223/2013 Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013