ΝΟΜΟΣ 3790/2009

ΝΟΜΟΣ 3790/2009

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 1
Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

1. Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) είναι η μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και διέπεται από αυτές και από τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα, στο μέτρο που δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος, έχει δε ως αποκλειστικό σκοπό την κτήση κυριότητας πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία που χαρακτηρίζονται ως ιδιωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211 Α’). Η Ε.Ι.Π.Α. δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλες Ε.Ι.Π.Α. ή σε άλλα ελληνικά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.

2. Το καταστατικό, με το οποίο συνιστάται η Ε.Ι.Π.Α., καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο από έναν τουλάχιστον ιδρυτή και πρέπει να περιέχει διατάξεις για την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, τη διάρκεια της Ε.Ι.Π.Α., το εταιρικό κεφάλαιο και τα εταιρικά μερίδια, τη διαχείριση και τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας. Το καταστατικό καταχωρίζεται στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 επ. του παρόντος άρθρου.

3. Η Ε.Ι.Π.Α. αποκτά νομική προσωπικότητα από την καταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής.

4. Η επωνυμία της Ε.Ι.Π.Α. πρέπει να περιλαμβάνει τις λέξεις “Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής” ή τα αρχικά γράμματα των λέξεων αυτών “Ε.Ι.Π.Α.”, καθώς και διακριτικό με το οποίο θα αποκλείεται η πρόκληση σύγχυσης με άλλη εταιρεία. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση.

Το κεφάλαιο της Ε.Ι.Π.Α. καλύπτεται από τους ιδρυτές και καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας στο σύνολό του σε μετρητά ή σε είδος.

5. Τα πρόσωπα που ασκούν τη διαχείριση της Ε.Ι.Π.Α. εκπροσωπούν την εταιρεία και ενεργούν στο όνομα της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας. Οι διαχειριστές της Ε.Ι.Π.Α. δεν υπάγονται σε κοινωνική ασφάλιση από μόνη τη διαχειριστική τους ιδιότητα. Η διαχείριση που έχει ανατεθεί σε έναν ή περισσότερους εταίρους ή μη μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

6. Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση μπορεί να οριστεί για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Οι Ε.Ι.Π.Α. τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας.

7. Οι εταίροι δεν δικαιούνται μέρισμα και δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τις δημιουργούμενες υποχρεώσεις και τα χρέη της εταιρείας. Πόρο της εταιρείας δύναται να αποτελούν οι κατά έτος εισφορές σε μετρητά των εταίρων. Η πτώχευση της εταιρείας δεν συνεπάγεται και την πτώχευση των εταίρων της εταιρείας.

8. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.) τηρείται ειδικό μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι Ε.Ι.Π.Α. (Ειδικό Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής) και το οποίο αποτελείται από:

α) το βιβλίο μητρώου Ε.Ι.Π.Α.,

β) το φάκελο κάθε Ε.Ι.Π.Α.,

γ) τη μερίδα κάθε Ε.Ι.Π.Α. και

δ) το ευρετήριο των Ε.Ι.Π.Α.

9. Για οποιαδήποτε καταχώριση στο Μητρώο υποβάλλεται αίτηση και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου. Για την καταχώρηση του καταστατικού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προκαταβάλλεται πάγιο τέλος υπέρ του Δημοσίου διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και εκατό (100) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ. Για τις καταχωρήσεις αποφάσεων των οργάνων της Ε.Ι.Π.Α. προκαταβάλλεται τέλος υπέρ Δημοσίου εβδομήντα (70) ευρώ και τριάντα (30) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ για κάθε καταχώρηση.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Μητρώου Ε.Ι.Π.Α. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται ο ακριβής τύπος του βιβλίου μητρώου, των φακέλων, των μερίδων, του ευρετηρίου, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την τήρηση του Μητρώου των Ε.Ι.Π.Α.

11. Μετατροπή Ε.Ι.Π.Α. σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής δεν επιτρέπεται.

12. Η εισαγωγή και η αγορά ιδιωτικού σκάφους αναψυχής από Ε.Ι.Π.Α. δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας ή εισαγωγικού τέλους που τυχόν του αναλογεί, ο οποίος δεν επιτρέπεται να συμψηφισθεί ή να επιστραφεί.

Άρθρο 2
Ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

1. Επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία “ειδικός φόρος ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής”, ο οποίος βαρύνει όλα τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 2743/1999, τα οποία ευρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, είναι νηολογημένα σε ελληνικό ή αλλοδαπό νηολόγιο και είναι εφοδιασμένα με δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.ΠΑ.) ή δελτίο Κίνησης θαλαμηγού (TRANSIT LOG BOOK) ή άλλο ανάλογο έγγραφο ή με άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Ο ειδικός φόρος επιβάλλεται επί των ιδιωτικών πλοίων ή επαγγελματικών πλοίων αναψυχής μόνον εφόσον παραμένουν στην Ελληνική Επικράτεια για συνολικό χρονικό διάστημα άνω των σαράντα (40) ημερών στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής του νόμου, το ως άνω διάστημα των σαράντα (40) ημερών θα πρέπει να συμπληρωθεί από 1.1.2009 έως 30.9.2009.

2. Ο ειδικός φόρος είναι ετήσιος και αδιαίρετος. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του πλοίου το οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας αυτού στρογγγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

3. Ειδικός φόρος επιβάλλεται σε μηχανοκίνητα σκάφη που υπερβαίνουν τα 10 μέτρα και υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:

α) για τα πρώτα 13 μέτρα, τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο,

β) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 14 έως 17 μέτρα), πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ ανά μέτρο,

γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 18 έως 21 μέτρα), οκτακόσια (800) ευρώ ανά μέτρο,

δ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 22 έως 25 μέτρα), χίλια πενήντα (1.050) ευρώ ανά μέτρο,

ε) για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ ανά μέτρο.

Για τα μηχανοκίνητα σκάφη κάτω των 10 μέτρων καταβάλλεται ειδικό τέλος καταγραφής ύψους ενός (1) ευρώ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Οι υπόχρεοι κύριοι επαγγελματικών σκαφών υποχρεούνται στην καταβολή του ημίσεως του ειδικού φόρου που προσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας.

Ειδικώς κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τα παραπάνω πρόσωπα καταβάλλουν το σύνολο του ειδικού φόρου και στη συνέχεια επιστρέφεται σε αυτά το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού αυτού, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου.

Ειδικά τα επαγγελματικά σκάφη τα οποία από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς 21 προσώπων και άνω, επιπλέον του πληρώματος, υποχρεούνται να καταβάλλουν το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού φόρου.

4. Ειδικός φόρος επιβάλλεται σε ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής που υπερβαίνουν τα 15 μέτρα και υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:

(α) για τα πρώτα 20 μέτρα, διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο,

(β) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 21 έως 25 μέτρα), τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο,

(γ) για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, εξακόσια (600) ευρώ ανά μέτρο.

Για τα ιστιοφόρα σκάφη κάτω των 15 μέτρων καταβάλλεται ειδικό τέλος καταγραφής ύψους ενός (1) ευρώ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

Για τους κυρίους επαγγελματικών σκαφών εφαρμόζεται αναλόγως το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου.

5. Υπόχρεος σε καταβολή του ειδικού φόρου είναι ο κύριος του πλοίου αναψυχής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται. Προκειμένου για ιδιωτικά πλοία αναψυχής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του φόρου ο κάτοχος ή χρήστης σύμφωνα με το ΔΕ.Κ.Π.Α. ή το δελτίο κίνησης θαλαμηγού και σε περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή διαχειριστής. Προκειμένου για επαγγελματικό πλοίο αναψυχής που ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο, ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του φόρου και ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή διαχειριστής.

6. Ο ειδικός φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, μέχρι την 15η Οκτωβρίου κάθε έτους και αφορά το επόμενο ημερολογιακό έτος. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, ο χρόνος καταβολής θα προσδιοριστεί με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 10.

Η βεβαίωση και καταβολή του ειδικού φόρου γίνεται με ειδική δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε καταβολή του ειδικού φόρου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία του εισοδήματος του υπόχρεου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία. Όταν ο υπόχρεος φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι κάτοικος αλλοδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το λιμάνι ελλιμενισμού του πλοίου.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή παράλειψης καταβολής του ειδικού φόρου επιβάλλεται από την αρμόδια κατά τα προηγούμενα εδάφια Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Επί ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων του ιδιωτικού ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως μήκος, κατηγορία (ιδιωτικό – επαγγελματικό), είδος (μηχανοκίνητο-ιστιοφόρο – παραδοσιακό), σημαία (ελληνική – ξένη), ταυτότητα κυρίου ή κατόχου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου και ΑΦΜ, επιβάλλεται από την αρμόδια, κατά τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρούσας παραγράφου, Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ειδικού φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’).

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου στα υπόχρεα πλοία από τις Λιμενικές Αρχές διαπιστωθεί η μη καταβολή του ειδικού φόρου, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του.

Δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλου από πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού φόρου αν αυτός δεν έχει καταβληθεί για το τρέχον έτος. Οι λιμενικές αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην καταβολή του ειδικού φόρου μόνο εφόσον προσκομίζεται αποδεικτικό καταβολής του. Σε περίπτωση μη καταβολής του ειδικού φόρου, δεν χορηγείται άδεια απόπλου μέχρι να προσκομισθεί στη λιμενική αρχή του λιμένα κατάπλου το αποδεικτικό καταβολής.

7. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος.

Ο πρόσθετος φόρος που επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος δεν υπόκειται σε περιορισμό κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς ή το δικαστικό συμβιβασμό.

8. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ή την υποβολή αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα προσδιορισθούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και θα προβλεφθούν οι όροι υπαγωγής και η διαδικασία επιστροφής του πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού φόρου. Με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών δύναται να συσταθεί επιτροπή προς μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη θέσπιση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

10. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, ο τρόπος απόδειξης της καταβολής του φόρου, ο χρόνος καταβολής κατά το πρώτο έτος εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 3
Επιβολή έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής

1. Στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική ή ξένη σημαία, όπως αυτά ορίζονται με το άρθρο 1 του ν. 2743/1999, τα οποία είναι νηολογημένα στην Ελλάδα ή ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονταν εντός της ελληνικής επικράτειας την 31η Μαρτίου 2009 και είναι εφοδιασμένα με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.) ή Δελτίο Κίνησης Θαλαμηγού (TRANSIT LOG BOOK) αόριστης ισχύος ή άλλο ανάλογο έγγραφο ή άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ανεξάρτητα αν ανήκουν σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Η εισφορά του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλεται:

α) σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής τα οποία τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είναι νηολογημένα στους λιμένες των νομών Έβρου, Λέσβου, Χίου, Λήμνου, Σάμου και Δωδεκανήσου,

β) σε μηχανοκίνητα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής που έχουν μήκος έως και 10 μέτρα και σε ιστιοφόρα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής που έχουν μήκος έως και 15 μέτρα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2743/1999,

γ) σε πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, όταν είναι ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας για συνολικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ημέρες στο διάστημα από 1.1.2009 έως 15.11.2009,

δ) σε επαγγελματικά σκάφη τα οποία από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς 21 προσώπων και άνω, επιπλέον του πληρώματος.

3. Η εισφορά για μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:

α) για τα πρώτα 13 μέτρα τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο,

β) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 14 έως 17 μέτρα), πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ ανά μέτρο,

γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 18 έως 21 μέτρα), οκτακόσια (800) ευρώ ανά μέτρο,

δ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι από 22 έως 25 μέτρα), χίλια πενήντα (1.050) ευρώ ανά μέτρο,

ε) για τα μέτρα από το 26ο και πάνω, χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ ανά μέτρο.

Το εκατό τοις εκατό (100%) της εισφοράς του παρόντος άρθρου θα επιστρέφεται στους υπόχρεους κυρίους επαγγελματικών σκαφών, οι οποίοι θα πληρούν τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

4. Η εισφορά για ιστιοφόρα σκάφη αναψυχής υπολογίζεται ανάλογα με το μήκος του πλοίου ως εξής:

α) για τα πρώτα 20 μέτρα, διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο,

β) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 21 έως 25 μέτρα), τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο,

γ) για τα μέτρα από το 26ο μέτρο και πάνω, εξακόσια (600) ευρώ ανά μέτρο.

Το εκατό τοις εκατό (100%) της εισφοράς του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στους υπόχρεους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου.

5. Για την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3 και 4, το μήκος του πλοίου προκύπτει από το έγγραφο εθνικότητας και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα.

6. Η εισφορά βαρύνει τον κύριο του πλοίου αναψυχής, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. Αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για την καταβολή της εισφοράς είναι ο κάτοχος ή χρήστης συμφώνα με το ΔΕ.Κ.Π.Α. ή το δελτίο κίνησης θαλαμηγού και σε περίπτωση που το πλοίο ανήκει σε Νομικό Πρόσωπο και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. Προκειμένου για επαγγελματικά σκάφη, υπόχρεος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον είναι ο εκμεταλλευτής αυτού.

7. Η έκτακτη εισφορά θα καταβληθεί μέχρι τη 15η Νοεμβρίου 2009. Η βεβαίωση και καταβολή του ποσού της έκτακτης εισφοράς γίνεται με ειδική δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον υπόχρεο σε καταβολή του ειδικού φόρου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία.

Όταν ο υπόχρεος Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο είναι κάτοικος αλλοδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το λιμάνι ελλιμενισμού του πλοίου. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή παράλειψης καταβολής της ειδικής εισφοράς επιβάλλεται από την αρμόδια, κατά τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας, Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της οφειλόμενης εισφοράς για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Επί ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων του ιδιωτικού ή επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, όπως μήκος, κατηγορία (ιδιωτικό – επαγγελματικό), είδος (μηχανοκίνητο-ιστιοφόρο – παραδοσιακό), σημαία (ελληνική – ξένη), ταυτότητα κυρίου ή κατόχου φυσικού ή νομικού προσώπου και ΑΦΜ, επιβάλλεται από την αρμόδια, κατά τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρούσας, Δ.Ο.Υ. πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της εισφοράς, την πληρωμή της οποίας θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας των στοιχείων, για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου στα υπόχρεα πλοία από τις Λιμενικές Αρχές διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου παρακρατούνται μέχρι την προσκόμιση νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της δήλωσης ή νομίμως επικυρωμένου αντιγράφου της βεβαίωσης αποπληρωμής.

Η προθεσμία άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη ολοκλήρου του ποσού της οφειλής.

Το καταβαλλόμενο σύμφωνα με τα πιο πάνω ποσό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών τους.

8. Αν δεν έχει υποβληθεί η δήλωση που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, δεν επιτρέπεται ο απόπλους και η διενέργεια πλου από πλοίο αναψυχής που υπόκειται στην εισφορά. Οι λιμενικές αρχές χορηγούν άδεια απόπλου σε πλοίο αναψυχής μόνο εφόσον προσκομίζεται νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της πιο πάνω δήλωσης ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης καταβολής της εισφοράς.

9. Για την εισφορά που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 66 μέχρι και 71, 74, 75, 84, 86, 87 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’), με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και του ν. 2523/1997.

10. Η διενέργεια πλου χωρίς να έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση τιμωρείται με το πρόστιμο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2743/1999, όπως ισχύει, και αρμόδιος για την επιβολή του είναι ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής που διαπιστώνει την παράβαση. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 2743/1999, όπως ισχύει, και σε περίπτωση υποτροπής, οι διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα προσδιορισθούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις και λεπτομέρειες υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και θα προβλεφθούν οι όροι υπαγωγής και η διαδικασία επιστροφής του εκατό τοις εκατό (100%) της εισφοράς. Με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών δύναται να συσταθεί επιτροπή προς μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη θέσπιση των ανωτέρω προϋποθέσεων.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της εισφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Προσδιορισμός αξίας σκάφους για τον υπολογισμό του ΦΠΑ για την αυτοπαράδοσή του

Για τα σκάφη αναψυχής τα οποία είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2743/1999 ή του ν. 3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α’) περί της σύστασης Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) και για τα οποία αίρεται ο επαγγελματικός προορισμός με οποιονδήποτε τρόπο, η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, κατά περίπτωση, προκειμένου να υπολογιστεί ο οφειλόμενος ΦΠΑ για την αυτοπαράδοσή του σκάφους μετά τον αποχαρακτηρισμό τους, προσδιορίζεται επί της αρχικής τιμής του σκάφους κατά την κατασκευή του με βάση την παλαιότητα του σκάφους και ειδικότερα κατά το πρώτο έτος μειώνεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), το δεύτερο έτος ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), τα επόμενα έτη μέχρι και το όγδοο έτος ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και με ανώτατο όριο ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). Η ειδική αυτή ρύθμιση ισχύει μέχρι τις 31.12.2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 5
Σύσταση Τμήματος στη Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων

…………………………………………………..

Άρθρο 6
Έκπτωση δωρεών από το εισόδημα

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται δύο εδάφια ως ακολούθως:

“Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται και για δωρεές υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και νομικών προσώπων, εγκατεστημένων σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες ΕΟΧ/ΕΖΕΣ. Το ποσό των δωρεών που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορεί να κατατίθεται και σε τράπεζα της χώρας στην οποία έχει την κατοικία του ο δωρεοδόχος.”

2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης αυτής.”

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και μετά.

Άρθρο 7
Έκπτωση αμοιβών ιατρών και δικηγόρων από το εισόδημα

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται περιπτώσεις θ’ και ι’ ως ακολούθως:

“θ) Το συνολικό ετήσιο ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών. Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους, λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα.

ι) Το ποσό της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος σε δικηγόρους λόγω παροχής νομικών υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που τον βαρύνουν, με εξαίρεση τις αμοιβές για την παράσταση τους κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων και των περιπτώσεων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε.”

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα, οι δαπάνες των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, θ’ και ι’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 που αφορούν στην ίδια, καθώς και οι δαπάνες της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2, που αφορούν στα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, στα χωρίς γάμο τέκνα της, στους γονείς της και στους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της εισόδημα.”

3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

“Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις αυτές προστίθενται στις δαπάνες του άλλου συζύγου τα ποσά που αφορούν τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν.”

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

“5. Όταν ο ένας από τους συζύγους δεν έχει εισόδημα φορολογούμενο ή αυτό που έχει είναι κατώτερο από τα ποσά των δαπανών της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, ολόκληρο το ποσό των δαπανών ή η διαφορά προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου. Όταν το σύνολο των δαπανών του ενός συζύγου είναι ανώτερο από το φορολογούμενο εισόδημα του, τότε η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το άθροισμα των δαπανών της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 προστίθεται στις δαπάνες του άλλου συζύγου.”

5. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“α) Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Ως έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:

αα) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε αυτά, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών,

ββ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι,

γγ) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού,

δδ) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πάσχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέκνων του φορολογουμένου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι’ αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθηση τους σχολές ή θεραπευτήρια,

εε) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7, τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών.

Επίσης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που ορίζονται στο άρθρο 7, στην περίπτωση που καταβάλλονται από γονέα που δεν συνοικεί μαζί τους, λόγω διάζευξης με τον άλλο γονέα.”

6. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, μειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των μειώσεων που αφορούν έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν.”

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.

Άρθρο 8
Αποδοχές υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

…………………………………………………..

Άρθρο 9
Συμπλήρωση του άρθρου 132 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

…………………………………………………..

Άρθρο 10
Παράταση παραγραφής

…………………………………………………..

Άρθρο 11
Παράταση προθεσμίας για μέλη Σ.Ε.Π.

…………………………………………………..

Άρθρο 12
Τρόπος απόδοσης της εισφοράς στα εισιτήρια των δημοσίων θεαμάτων

…………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Άρθρο 13
Θέματα Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

…………………………………………………..

“Άρθρο 18
Υποψήφιοι

…………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

…………………………………………………..

Άρθρο 15
Υπαγωγή του δημόσιου τομέα σε προγράμματα απασχόλησης ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

…………………………………………………..

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται ειδικότερα στις επί μέρους διατάξεις του.

Λευκάδα, 6 Αυγούστου 2009

Δείτε ακόμα

ΝΟΜΟΣ 4238/2014 Π.Ε.Δ.Υ. αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238/2014

ΝΟΜΟΣ 4223/2013 Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013