ΝΟΜΟΣ 3801/2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3801/09

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης

ΦΕΚ 163/Α/4.9.2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του παρόντος νόμου υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, που κατέχει οργανική θέση, με εξαίρεση το προσωπικό μερικής απασχόλησης.

Άρθρο 2
Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων

…………………………………………………..

Άρθρο 3
Χρόνος προαγωγής

…………………………………………………..

Άρθρο 4
Σύστημα προαγωγών – Πίνακες προακτέων

…………………………………………………..

Άρθρο 5
Εφαρμογή διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και του π.δ. 410/1988 στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

1. Οι διατάξεις των άρθρων 88-95 και 97-98 του Υ.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό του παρόντος Κεφαλαίου. Για το προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 90 έως και 97, 99 και 102 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143 Α’). Όπου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται παραπομπή σε ρυθμίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα, προκειμένου για τους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου νοούνται οι αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

2. Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 410/1988 “Κώδικας Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.” υπάγεται όλο το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ανεξαρτήτως ειδικότητας.

3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του π.δ. 410/1988 και του άρθρου 88 του Κεφαλαίου ΣΤ’ δεν θίγονται από τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου.

4. Στην παρ. 1 του άρθρου 49 του π.δ. 410/1988 προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:

“Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συμπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολική υπηρεσία στο Δημόσιο, παρατείνεται η παραμονή του στην Υπηρεσία, έως τη συμπλήρωση της υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας.”

Άρθρο 6
Επιλογή και ειδικότητες του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.

…………………………………………………..

Άρθρο 7
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

…………………………………………………..

Άρθρο 8
Αναρρωτική άδεια προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. με προσωρινή αναπηρική σύνταξη

…………………………………………………..

Άρθρο 9
Πειθαρχικό δίκαιο

…………………………………………………..

Άρθρο 10
Μεταφορά προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.

…………………………………………………..

Άρθρο 11
Μετάταξη από ειδικότητα σε ειδικότητα

…………………………………………………..

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσονται με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα τους στους βαθμούς της εκπαιδευτικής τους βαθμίδας σύμφωνα με:

α) την κλίμακα βαθμών,

β) τον αντίστοιχο εισαγωγικό βαθμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, και

γ) το χρόνο εξέλιξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.

2. Για την κατάταξη σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, ο οποίος έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίζεται ως πραγματική υπηρεσία με βάση ειδικές διατάξεις. Ο χρόνος στράτευσης πριν από το διορισμό ή την πρόσληψη δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

3. Το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, το οποίο υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός οργανικών θέσεων, κατατάσσεται αυτοδικαίως σε κενές οργανικές θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας, ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας με αυτήν που ανήκει, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Για την κατάταξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου.

4. Εάν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, συνιστώνται με την πράξη κατάταξης οι αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες και καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτών που τις κατέχουν. Στο κατατασσόμενο, με τις διατάξεις του παρόντος νόμου προσωπικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 410/1988, όπως κάθε φορά ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 13
Κατάργηση των αναρτήσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

…………………………………………………..

Άρθρο 14
Ρυθμίσεις Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

…………………………………………………..

Άρθρο 15
Λειτουργικά ζητήματα Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

…………………………………………………..

Άρθρο 16
Μοριοδότηση στις προσλήψεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος και επιδότηση κατοικίας

…………………………………………………..

Άρθρο 17
Τμηματική χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

…………………………………………………..

Άρθρο 18
Ειδικές περιπτώσεις γονικής άδειας

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 2528/2007 και της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 3584/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η άδεια λοχείας αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.”

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και της παρ. 1 του άρθρου 57 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (ν. 3584/2007) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.”

Άρθρο 19
Ειδικά θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων

…………………………………………………..

Άρθρο 20
Ειδικά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΚΕΠ

…………………………………………………..

Άρθρο 21
Λειτουργικά ζητήματα υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών

…………………………………………………..

Άρθρο 22
Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)

…………………………………………………..

Άρθρο 23
Συμπλήρωση του καταλόγου των μη δημοσιευτέων πράξεων

…………………………………………………..

Άρθρο 24
Επιστημονική ή τεχνική υποστήριξη της ΑΔΕΔΥ και παροχή πιστοποιημένης επιμόρφωσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών επιτρέπεται, για την επιστημονική ή τεχνική υποστήριξη της ΑΔΕΔΥ, ύστερα από αίτημά της, η διάθεση μέχρι τριών (3) τακτικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 216/1974 (ΦΕΚ 3667 Α’), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α’) και τις διατάξεις του εδαφίου α’ του άρθρου 3 του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α’). Για την απόσπαση και διάθεση των υπαλλήλων σύμφωνα με τη διάταξη αυτή απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης. Στους υπαλλήλους που διατίθενται κατά τα ανωτέρω καταβάλλονται οι κάθε είδους αποδοχές και επιδόματα που λαμβάνουν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών, στις οποίες ανήκουν οργανικά, εκτός από τα επιδόματα της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003, καθώς και ειδικών, ανθυγιεινών και επικίνδυνων συνθηκών εργασίας. Η δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά οι υπάλληλοι. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και για το προσωπικό που καλύπτει ανάγκες επιστημονικής ή τεχνικής υποστήριξης της ΑΔΕΔΥ από 1.1.2000.

2. Στους αναφερόμενους στο άρθρο 85 παρ. 1 εδ. α’ περ. 14 του ν. 3528/2007 φορείς παροχής πιστοποιημένης επιμόρφωσης υπάγονται και οι φορείς παροχής επιμόρφωσης της ΑΔΕΔΥ “Κοινωνικό Πολύκεντρο” και “Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης”. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 4 του ν. 3613/2007 έχουν εφαρμογή και στους φορείς της παρούσας παραγράφου. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 15.5.2009.

Άρθρο 25
Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων Υγείας και Πρόνοιας των Περιφερειών της Χώρας

…………………………………………………..

Άρθρο 26
Αποσπάσεις προσωπικού στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης

…………………………………………………..

Άρθρο 27
Σύσταση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού στις Περιφέρειες της Χώρας

…………………………………………………..

Άρθρο 28
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1164/1981 “Περί συστάσεως εν Μυτιλήνη νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμίαν “Μουσείον – Βιβλιοθήκη Ευστρατίου Θρασ. Ελευθερίδη – Τεριάντ και περί του Οργανισμού αυτού”

…………………………………………………..

Άρθρο 29
Τροποποίηση ληξιαρχικών διατάξεων, σχετικών με το σύμφωνο συμβίωσης

1. Στο άρθρο 5 του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α’) περί ληξιαρχικών πράξεων προστίθεται δεύτερο εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

“Σύμφωνο συμβίωσης που έχει καταρτισθεί σε συμβολαιογράφο δύναται να δηλωθεί στον Ληξίαρχο του τόπου της κοινής κατοικίας των συμβαλλομένων που αναγράφεται σε αυτό και σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναγράφεται κοινή κατοικία αυτών στον Ληξίαρχο του τόπου κατοικίας του ενός μόνο εκ των συμβαλλομένων, ο οποίος προβαίνει στη δήλωση.”

2. α. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Για τη βεβαίωση της αστικής κατάστασης του φυσικού προσώπου σε κάθε Ληξιαρχείο τηρούνται βιβλία γεννήσεων, γάμων, συμφώνων συμβίωσης ετερόφυλων προσώπων, θανάτων και εκθέσεων.”

β. Η παρ. 3 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Στα ληξιαρχικά βιβλία καταχωρίζονται οι πράξεις που έχουν σαν αντικείμενο τη βεβαίωση γεννήσεως, γάμου ή θανάτου του φυσικού προσώπου, την ισχύ της συμφωνίας των προσώπων που κατάρτισαν σύμφωνο συμβίωσης, τη μεταβολή του περιεχομένου ή τη διόρθωση τέτοιας ληξιαρχικής πράξης.”

γ. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του ως άνω νόμου προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως:

“Δυνατότητα δήλωσης του συμφώνου συμβίωσης, καθώς και καταχώρισης της λύσης τούτου παρέχεται σε οποιονδήποτε εκ των συμβληθέντων. Στο περιθώριο της οικείας πράξης καταχωρίζεται και η, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, λύση της συμφωνίας των συμβληθέντων, καθώς και η συνδρομή αυτοδίκαιης λύσης του συμφώνου συμβίωσης.”

3. Στο άρθρο 42 του ως άνω νόμου προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

“6. Σύμφωνο συμβίωσης που έχει καταρτισθεί ενώπιον Έλληνα προξένου ανάμεσα σε ετερόφυλα πρόσωπα εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έχει την ελληνική ιθαγένεια, δύναται να καταχωρισθεί στο ληξιαρχικό βιβλίο συμφώνου συμβίωσης που τηρείται στην ίδια προξενική αρχή.”

4. Το άρθρο 43 του ως άνω νόμου αντικαθίσταται ως εξής:

“Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους 1, 2 και 6 του προηγούμενου άρθρου συντασσόμενες ληξιαρχικές πράξεις καταχωρίζονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο μετά από προηγούμενο έλεγχο αυτών από τον Ειδικό Ληξίαρχο.”

5. Ληξιαρχικές πράξεις συμφώνων συμβίωσης, οι οποίες έχουν συνταχθεί έως την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, αποδεικνύουν την ισχύ της συμφωνίας των συμβαλλόμενων, ανεξαρτήτως εάν τηρήθηκαν οι ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων.

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180 Α’) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

“Σύμφωνο συμβίωσης δεν συνεπάγεται δημιουργία κοινής οικογενειακής μερίδας των συμβιούντων προσώπων. Η απόκτηση, όμως, τέκνου των συμβιούντων αποτελεί λόγο εξόδου αυτών από την πατρική οικογενειακή μερίδα. Σε περίπτωση κοινής δημοτικότητας των γονέων κατά το χρόνο της δήλωσης γέννησης του πρώτου τέκνου τους οι γονείς υποχρεούνται να προβούν με αμετάκλητη κοινή δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής πράξης στον προσδιορισμό της οικογενειακής μερίδας ενός εκ των συμβιούντων στην οποία θα εγγράφει το τέκνο. Η δήλωση αυτή θα προσδιορίζει και την οικογενειακή μερίδα στην οποία θα εγγράφονται τα τέκνα που θα γεννηθούν μεταγενέστερα εάν οι γονείς εξακολουθούν να έχουν κοινή δημοτικότητα.”

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 497/1991 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

“Προκειμένου περί ανηλίκων τέκνων που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος συμφώνου συμβίωσης και υφίστατο πριν τη μεταδημότευση ενός εκ των γονέων κοινή δημοτικότητα αυτών, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η ανωτέρω δήλωση, τα ανήλικα τέκνα που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα που μεταδημοτεύει ακολουθούν τη νέα δημοτικότητα, αν όμως δεν ευρίσκονται εγγεγραμμένα σε αυτή διατηρούν τη δημοτικότητά τους.”

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

“Τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της ισχύος συμφώνου συμβίωσης είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του. Πρόσωπα που κατάρτισαν και δήλωσαν ενώπιον του αρμόδιου ληξιάρχου σύμφωνο συμβίωσης, υποχρεούνται εντός της προθεσμίας προς δήλωση της γέννησης του πρώτου τέκνου τους να προσδιορίσουν με αμετάκλητη δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της ληξιαρχικής πράξης γέννησης τη δημοτικότητά του. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτικότητα των τέκνων που θα γεννηθούν μεταγενέστερα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει ή ανωτέρω δήλωση το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα.”

Άρθρο 30
Αναγνώριση της Μήλου ως Ιεράς Νήσου

…………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 31
Πιλοτικές εφαρμογές απλούστευσης διαδικασιών και μείωσης διοικητικών επιβαρύνσεων

1. Για τις ανάγκες πιλοτικών εφαρμογών προγραμμάτων απλούστευσης διαδικασιών και μείωσης διοικητικών βαρών για επιχειρήσεις σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να καθορίζονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις οποίες θα γίνει η πιλοτική εφαρμογή, τυχόν νέες διαδικασίες για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένης κάθε φορά αρμοδιότητας που ισχύει για το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής, καθώς και η χρονική διάρκεια αυτής.

2. Με την ίδια ή όμοια απόφαση και μόνο για το διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής μπορεί να ορίζεται συγκεκριμένη υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή ομάδα υπαλλήλων της ή και υπαλλήλων άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών ή φορέων του Δημοσίου, που καθίσταται αρμόδια για τη διεκπεραίωση της νέας διαδικασίας σε όλες της τις φάσεις ή σε μέρος αυτής, ως την έκδοση της τελικής πράξης, ανεξάρτητα από την ως τότε αρμοδιότητα άλλων μονάδων της νομαρχίας ή άλλων υπηρεσιών ή φορέων του Δημοσίου που συμμετέχουν σε ενδιάμεσα στάδια ή συμπράττουν στη διαδικασία έκδοσης της τελικής πράξης.

Άρθρο 32
Μίσθωση ακινήτων εθνικών κληροδοτημάτων από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

…………………………………………………..

Άρθρο 33
Μετατάξεις Ι.Δ.Α.Χ. των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Οι διατάξεις του άρθρου 109 του π.δ. 30/1996, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Άρθρο 34
Νομιμοποίηση δαπανών – Άρση καταλογισμών

1. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν μετά την 1.7.2005 από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους, τις Κοινότητες και τους Συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον αυτές αφορούν άσκηση αρμοδιοτήτων που δεν προβλέπονται ρητώς από την κείμενη νομοθεσία ή αν, παρά τη ρητή πρόβλεψή τους, συνέτρεξαν πλημμέλειες κατά τη διαδικασία ανάληψης της δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού τους, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

α) να αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, μισθώματα και χρηματοδοτήσεις, που παρασχέθηκαν σε νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις των φορέων ή σε φορείς της περιοχής τους,

β) να έχουν καταβληθεί οι οικείες δαπάνες ως την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος,

γ) να έχει βεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και τα οικεία όργανα η εκτέλεση των έργων, εργασιών, προμηθειών και η απασχόληση των εργασθέντων και

δ) να μην έχουν ακυρωθεί από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας οι σχετικές πράξεις.

2. Καταλογισμοί, οι οποίοι έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου, σε βάρος των αιρετών εκπροσώπων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, εφόσον δεν έχουν εκτελεσθεί ως τη δημοσίευση του παρόντος, δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.

Άρθρο 35
Θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα Δήμων και Κοινοτήτων

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3463/2006 προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

“Ο Δήμαρχος που παραιτείται μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να καταλάβει θέση δημοτικού συμβούλου και, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης δημοτικός σύμβουλος. Τη βούλησή του αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, συνυποβάλλοντας τη δήλωση παραίτησής του από το αξίωμα. Η θέση του δημοτικού συμβούλου καταλαμβάνεται από την ημερομηνία που γίνεται αποδεκτή η παραίτησή του από το αξίωμα του Δημάρχου.”

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 94 του ν. 3463/2006 αναριθμείται σε παράγραφος 7, προστίθεται δε παράγραφος 6 που έχει ως ακολούθως:

“6. Το μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη ή να ιδρύσει νέα, δεν μπορεί να εκλεγεί ή να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς και να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα 2/3 των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.”

3. Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 139 του ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α’), προστίθεται περίπτωση 9αiii ως εξής:

“iii. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο, προκειμένου για τα αιρετά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τα οποία λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών και είναι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α.”

4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 248 του ν. 3463/2006, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

“Εφόσον ο απολογισμός του συνδέσμου υπερβαίνει τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00 e), ο αντιπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής αυτού μπορεί να εισπράττει έξοδα παράστασης αντίστοιχα προς εκείνα του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.”

Άρθρο 36
Λειτουργικά ζητήματα Ο.Τ.Α.

1. Στην περίπτωση δ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α’), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

“Ποσοστό μέχρι 12% του 1/3 των ανωτέρω εσόδων, που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων και προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.”

2. Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α’) καταργείται.

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 176 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

“Επίσης επιτρέπεται η λήψη δανείου με ασφάλεια την εκχώρηση εσόδων από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σ.Α.Τ.Α.), υπό την προϋπόθεση ότι το δάνειο συνάπτεται για την εξυπηρέτηση ή εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών ή δράσεων, που προβλέπονται από τη Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.) ή την εξειδικευμένη επιχορήγηση.”

4. Στην παρ. 11 του άρθρου 18 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) η φράση “που λύθηκαν μέχρι 8.6.2006” αντικαθίσταται από την ορθή, “που λύθηκαν και μετά την 8.6.2006”.

5. Στη β’ περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 225 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 και μετά τη φράση “επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου,” προστίθεται η φράση “Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.),”.

6. Επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε ειδικές περιπτώσεις, από μονίμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους και εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν, ύστερα από έγκριση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, στην οποία αιτιολογείται η συνδρομή συγκεκριμένης ειδικής περίπτωσης.

7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 281 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

“Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους.”

Άρθρο 37
Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης και θεώρησης ενταλμάτων πληρωμών Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της έφεσης ενώπιον των Τμημάτων του, καθώς και κατά την εκδίκαση του ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης ενώπιον της Ολομέλειάς του, σε υποθέσεις από καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος των αιρετών οργάνων Δήμων και Κοινοτήτων ή σε βάρος υπαλλήλων της οικονομικής διαχείρισης τούτων, καθώς και σε βάρος υπαλλήλων δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδρυμάτων αυτών, από Υπουργούς ή από μονομελή ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης ή από όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναφέρονται σε χρονικό διάστημα μέχρι 1.7.2005, μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του βαρυνομένου με τον καταλογισμό, που υποβάλλεται με το δικόγραφο του ένδικου μέσου ή των προσθέτων λόγων αυτού, να μειώσει το ποσό του καταλογισμού ως το ένα δέκατο του καταλογισθέντος ποσού, καθώς και να απαλλάξει τον υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος κεφαλαίου και αν ακόμη υφίσταται ελαφρά αμέλεια αυτού. Για την πιο πάνω μείωση ή απαλλαγή το Δικαστήριο συνεκτιμά το βαθμό της υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την προσωπική και οικογενειακή οικονομική του κατάσταση, τη βαρύτητα της δημοσιονομικής παράβασης, τις συνθήκες τέλεσής της και το επελθόν από αυτή αποτέλεσμα. Το Δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει, επίσης, τον καταλογισθέντα από το συνολικό ποσό του καταλογισμού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέντος συγγνωστή πλάνη για το δημιουργηθέν έλλειμμα. Εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσας καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες αφορούν αποδοχές και αποζημιώσεις εν γένει υπαλλήλων δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων αυτών, καθώς και έξοδα παράστασης αιρετών οργάνων δήμων και κοινοτήτων.

2.α. Κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού από τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θεωρείται για πληρωμή χρηματικό ένταλμα, όταν αυτό αφορά σε δαπάνη που δεν προβλέπεται μεν από το νόμο, αλλά είναι λειτουργική για τον οικείο Ο.Τ.Α., σχετίζεται δε, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών ή συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή τούτων για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α., εφόσον ανταποκρίνεται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής της.

β. Λειτουργικές δαπάνες κατά την έννοια της προηγούμενης περίπτωσης είναι ιδίως:

αα) Η περιοδική ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και διατακτικών προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών κατά τις εορτές Χριστουγέννων, νέου έτους και Πάσχα.

ββ) Η προσωρινή στέγαση άπορων δημοτών και η προσωρινή λειτουργία ημερήσιων συσσιτίων για άπορους δημότες. Άποροι δημότες για τη λήψη των ως άνω παροχών είναι εκείνοι που περιλαμβάνονται σε κατάσταση την οποία συντάσσει η Δημαρχιακή Επιτροπή, του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, η οποία μπορεί να λάβει πληροφορίες για τους άπορους δημότες από τους εφημέριους των Ιερών Ναών του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.

γγ) Η παροχή βραβείων πάσης φύσεως σε αριστούχους δημότες μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές.

δδ) Η παροχή αναμνηστικών ειδών σε συμμετέχοντες σε πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων των Ο.Τ.Α.

3. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν και τις καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ του άρθρου αυτού, καθώς και τις καταλογιστικές πράξεις που εκκρεμούν για εκδίκαση ενώπιον των Τμημάτων ή της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εκδικάσθηκαν αλλά δεν έγινε η διάσκεψη του Δικαστηρίου μέχρι την ισχύ του άρθρου αυτού.

Άρθρο 38
Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και Τ.Ε.Δ.Κ.

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’), μετά τη λέξη “Τμήματα”, προστίθενται οι λέξεις “Αυτοτελή Τμήματα”.

2. Στο άρθρο 161 του ν. 3584/2007 προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

“6. Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ή του Συνδέσμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

β. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

γ. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

στ. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή.

ζ. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

η. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου.”

3. Στις παραγράφους 1α’ περ. 14, 2α’ περ. 14 και 3α’ περ. 14 του άρθρου 9 του ν. 3731/2008 και από την έναρξη ισχύος τούτου η φράση “άρθρου 15” αντικαθίσταται από τη φράση “άρθρου 16”.

4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3731/2008, μετά τη λέξη “Διευθυντή” προστίθεται η λέξη “Υποδιευθυντή”.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ., επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είναι οριοθετημένος κάθε φορά, στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) και στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη, το οποίο μπορεί να παραταθεί για δύο, ακόμη, έτη και αντίστροφα. Η απόφαση για την απόσπαση εκδίδεται κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου που αποσπάται. Η σχετική δαπάνη μισθοδοσίας των αποσπώμενων βαρύνει την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ή την οικεία Τ.Ε.Δ.Κ., αντιστοίχως.

6. Για τις αποδοχές των ειδικών συνεργατών των Τ.Ε.Δ.Κ. τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης αυτών, καθώς και την αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τους ειδικούς συνεργάτες των Δήμων.

Άρθρο 39
Έξοδα παράστασης αιρετών

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 136 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:

“Τα έξοδα παράστασης που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των Δήμων και Κοινοτήτων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%), σε σχέση με τα καθοριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.”

Άρθρο 40
Ρυθμίσεις θεμάτων Χ.Υ.Τ.Α., ΦΟ.Δ.Σ.Α. και Δ.Ε.Υ.Α.

1. Η προθεσμία της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α’), που προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α’) παρατείνεται ως την 31.12.2010.

2. Στους υφιστάμενους και εν λειτουργία Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Κεντρικής Εύβοιας στο Δήμο Χαλκίδας, του Νομού Κιλκίς στο Δήμο Κιλκίς και του Νομού Πιερίας στο Δήμο Κατερίνης η διάθεση των απορριμμάτων, κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1 περίπτωση α’ του άρθρου 2 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195 Α’) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 21 του ν. 3731/2008, εξακολουθεί να γίνεται και μετά την ανωτέρω τροποποίηση από τις αντίστοιχες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας, Κιλκίς και Κατερίνης μέχρι τη χρονική ολοκλήρωση της λειτουργίας τους.

3. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του ν. 3536/2007, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του ν. 3688/2008, προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

“Το ίδιο ισχύει και για τον Ο.Τ.Α. που αποτελεί μόνος του το ΦΟ.Δ.Σ.Α. της διαχειριστικής περιοχής.”

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α’), εφαρμόζονται και για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ.

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α’) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

“Η Επιχείρηση του παρόντος νόμου, καθώς και όσες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης έχουν συσταθεί κατ’ εφαρμογή ειδικών νόμων, καταρτίζουν κανονισμούς εργασίας κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του ν.δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210 Α’), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω Κανονισμοί κυρώνονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α’).”

6. α. Προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), που έχουν συσταθεί κατ’ εφαρμογή του ν. 1069/1980 ή σχετικών ειδικών νόμων, οι οποίες λύθηκαν ή λύονται, εφόσον υπηρέτησε σε αυτές, επί μία, τουλάχιστον, διετία, πριν από τη λύση τους με την ανωτέρω σχέση εργασίας, είναι δυνατόν να ενταχθεί ή να μεταφερθεί, αντιστοίχως, στον οικείο Δήμο ή σε νομικά πρόσωπα αυτού.

β. Η ένταξη ή η μεταφορά γίνεται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και συντελείται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας. Σε περίπτωση ανυπαρξίας τούτων, συνιστώνται, με την ίδια πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

γ. Το ύψος της αμοιβής του εντασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού διέπεται, από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που ισχύουν, εκάστοτε, για το προσωπικό των Ο.Τ.Α., λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους, η οποία διανύθηκε στην οικεία Δ.Ε.Υ.Α.

δ.i. Η σχετική αίτηση ένταξης για το προσωπικό των Δ.Ε.Υ.Α. οι οποίες έχουν λυθεί υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

ii. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λαμβάνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της, κατά το προηγούμενο εδάφιο, σχετικής αίτησης ή από την ολοκλήρωση της διαδικασίας λύσεως της Δ.Ε.Υ.Α.

ε. Οι πράξεις του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου εκδίδονται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

στ. Οι ρυθμίσεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που παραχωρείται, κατά χρήση, από Δ.Ε.Υ.Α. το δίκτυο Ύδρευσης ή Αποχέτευσής της στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

7. Στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου υπάγεται και το τακτικό διαβαθμισμένο προσωπικό Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων φορέων, που έχει μεταταγεί σε Δ.Ε.Υ.Α. κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7 παρ. 5 του ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α’) και 27 παρ. 9 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α’).

Άρθρο 41
Ρυθμίσεις θεμάτων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ.

1. Στο τέλος του άρθρου 226 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

“Για τη λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων απαιτείται περαιτέρω η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.”

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 234 του ν. 3463/2006 προστίθενται εδάφια τελευταία ως εξής:

“Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι γενικοί όροι λειτουργίας των ανωτέρω νομικών προσώπων. Κάθε νομικό πρόσωπο καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.”

3. Στο τέλος του άρθρου 239 του ν. 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

“4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τα οποία απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Με όμοια απόφαση, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας, τυχόν τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλληλότητας, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.”

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι γενικοί όροι λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών των Δήμων και των Κοινοτήτων, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Κάθε παιδικός και βρεφονηπιακός σταθμός των Δήμων και των Κοινοτήτων καταρτίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.

5. Στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων και των Κοινοτήτων εφαρμόζεται παιδαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε, της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.

6.α. Ως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων και των Κοινοτήτων, και πάντως όχι πέραν της 31.12.2011, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υπέχει η συστατική τους πράξη.

β. Ως τη σύνταξη των νέων κανονισμών λειτουργίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, τα νομικά αυτά πρόσωπα των Δήμων και Κοινοτήτων εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς λειτουργίας τους.

Άρθρο 42
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων

1. Οι δεδουλευμένες αποδοχές, περιλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσωπικού των επιχειρήσεων, που έχουν συστήσει ή διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. και το οποίο απολύεται η μεταφέρεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α’), καταβάλλονται από τους οικείους δήμους και κοινότητες, εφόσον το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αποφασίσει αιτιολογημένα, ότι υφίστανται οι απαιτούμενοι για το σκοπό αυτόν πόροι.

2. Στη διάταξη του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει, υπάγεται και το προσωπικό των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., του οποίου οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με το π.δ. 164/2004, έστω και αν δεν είχαν ολοκληρωθεί έως την 31.12.2005 οι διαδικασίες σύστασης των θέσεων και κατάταξής τους.

3. Στις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 7 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α’), όπως ισχύουν, υπάγονται και οι δικηγόροι, εφόσον είχαν προσληφθεί με σχέση έμμισθης εντολής μέχρι 31.12.2005. Οι προθεσμίες της παρ. 2 περίπτωσης β’ του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 αρχίζουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4. Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας που έχει προσληφθεί σε Δήμο ή Κοινότητα πριν από την ισχύ του π.δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19 Α’) μπορεί, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και ύστερα από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, να μεταταγεί σε κενή θέση άλλου κλάδου του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας, εφόσον κατέχει τα προσόντα της θέσης στην οποία αιτείται μετάταξη. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή θέση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητας, συνιστάται προσωρινή προσωποπαγής θέση με την πράξη μετάταξης. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό που κατέχει και ο χρόνος που έχει διανυθεί στον κλάδο του ένστολου προσωπικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, για όλες τις συνέπειες, στον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται. Η μετάταξη ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Το προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 224 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 9β του άρθρου 18 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

“Σε περίπτωση απόσπασης δημοτικών αστυνομικών για συνυπηρέτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 73, δεν ισχύει η δέσμευση της οκταετίας.”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 43
Διευκόλυνση της πρόσβασης κατόχων άδειας διαμονής στην απασχόληση

1. Σε υπηκόους τρίτων χωρών, στους οποίους έχει χορηγηθεί ή χορηγείται αυτοτελής άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α’), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του π.δ. 131/2006 (ΦΕΚ 143 Α’), σχετικά με το δικαίωμα για οικογενειακή επανένωση, παρέχεται πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου, χωρίς να απαιτείται ειδική έγκριση.

2. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της αυτοτελούς άδειας διαμονής κατείχε προηγουμένως άδεια διαμονής, η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή είχε λάβει έγκριση για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και εφόσον η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Η ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγούμενου εδαφίου για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα δεν θεωρείται ως αρχική χορήγηση άδειας διαμονής.

Άρθρο 44
Επί μέρους ζητήματα αδειών διαμονής

1. Στο τέλος του άρθρου 94 του ν. 3386/2005 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

“Στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών, μετά την ενηλικίωση του ημεδαπού τέκνου, χορηγείται παράταση της άδειας διαμονής, για μια ακόμη πενταετία, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου ΙΑ’.”

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Στους υπηκόους τρίτων χωρών της παραγράφου 1 του παρόντος χορηγείται άδεια διαμονής για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους, εφόσον:

α. Έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με την εταιρία, από την οποία προκύπτει ότι η αμοιβή τους είναι ίση, τουλάχιστον, με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη ή, εφόσον πρόκειται για μέλη διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους, προσκομίσουν αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και, σε περίπτωση μη δημοσίευσης, αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητά τους ως μελών διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστών ή νόμιμων εκπροσώπων και βεβαίωση της εταιρίας από την οποία να προκύπτει το ύψος των αποδοχών τους.

β. Είναι ασφαλισμένοι για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος. Η ισχύς της παραγράφου 11 του άρθρου 8 του ν. 2166/1993 δεν θίγεται.

Η άδεια διαμονής, με την επιφύλαξη ειδικών σχετικών ρυθμίσεων, ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών προσκομίσουν δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει:

i. Η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

ii. Η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Για τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων θα προσκομίζεται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτουν εισοδήματα αντίστοιχα με τις δηλωθείσες αποδοχές τους.”

3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συνοδεύονται και από τα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του παρόντος μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος, εφόσον ο συντηρών αποδεικνύει ότι διαθέτει προσωπικό εισόδημα σταθερό και επαρκές που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500) ευρώ ετησίως προσαυξημένο κατά 15% για κάθε μέλος της οικογένειάς του.”

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη και η απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον δεν έχουν άδεια διαμονής για εργασία ή άδεια διαμονής και έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή άδεια διαμονής που παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 11 του νόμου αυτού ότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της.”

5. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 86 του ν. 3386/2005 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

“Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν άδεια διαμονής, παρέχουν όμως εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες ή έργο ή ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούμενη, κατ’ αντιστοιχία, άδεια διαμονής ή έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργασίας, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, πρόστιμα. Σε περίπτωση υποτροπής οι άδειες διαμονής ανακαλούνται ή δεν ανανεώνονται.”

Άρθρο 45
Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών

…………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 46
Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης

…………………………………………………..

Άρθρο 47
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας προσωπικού τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

Ως τη χορήγηση των αδειών των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών, κατά τις διατάξεις του ν. 3592/2007, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3166/2003, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας του κάθε είδους απασχολούμενου προσωπικού στους νομίμως λειτουργούντες τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, όπως αυτοί ορίζονται στη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007.

Άρθρο 48
Τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης

…………………………………………………..

Άρθρο 49
Υπολογισμός δημόσιας επιχορήγησης αεροπορικής μεταφοράς εφημερίδων

…………………………………………………..

Άρθρο 50
Ραδιοφωνικοί σταθμοί πολιτικών κομμάτων

…………………………………………………..

Άρθρο 51
Μετακινήσεις στελεχών Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενική Γραμματείας Ενημέρωσης

…………………………………………………..

Άρθρο 52
Άδειες υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού

…………………………………………………..

Άρθρο 53
Κάλυψη διδάκτρων τέκνων των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας

…………………………………………………..

Άρθρο 54
Δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό

…………………………………………………..

Άρθρο 55
Καταστροφή αρχείων ΕΣΡ

…………………………………………………..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Άρθρο 56
Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής

…………………………………………………..

Άρθρο 57
Αρμοδιότητες Διευθύνσεων

…………………………………………………..

Άρθρο 58
Σύσταση και κάλυψη θέσεων

…………………………………………………..

Άρθρο 59
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3492/2006

…………………………………………………..

Άρθρο 60
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του.

Άρθρο 61

Στο άρθρο 35 του ν. 3710/2008 προστίθεται παράγραφος 3, η οποία έχει ως εξής:

“3. Επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων για τους εκπαιδευτικούς του Ο.Τ.Ε.Κ., χρονικής διάρκειας άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, λόγω της φύσης και του είδους της εργασίας τους.”

Άρθρο 62

…………………………………………………..

Άρθρο 63

1. α. Το Ειδικό Συνδυασμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης, το οποίο προβλέπεται στο από 1ης Ιουνίου 2009 Μνημόνιο πλαισίου αρχών συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Ο.Α.Ε.Δ. και της ΚΕΔΚΕ, χρηματοδοτείται, κατά το μέρος που αφορά στη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από το 98% των εσόδων του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του ν.δ. 703/1970) και το μέρος των εσόδων των τελών διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρα 9 παρ. 6α του ν. 2880/2001 και 24 παράγραφος 19 του ν. 2130/1993 αντίστοιχα). Κατά το μέρος που αφορά τον Ο.Α.Ε.Δ. το πρόγραμμα χρηματοδοτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω Μνημόνιο, τα οποία εξειδικεύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

β. Προς τούτο, και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος, τα έσοδα των οικείων λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπολοίπων, μεταφέρονται σε νέο λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος και κατανέμονται κάθε τρίμηνο, με απόφαση και χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Ο.Τ.Α., ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΚΕ και με βάση την κάλυψη των αιτούμενων θέσεων εργασίας.

γ. Στους προσλαμβανομένους, σύμφωνα με τους όρους του ανωτέρω Μνημονίου, δεν καταβάλλονται τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/50025/0022/2006 (ΦΕΚ 1489 Β’) κ.υ.α., όπως κάθε φορά ισχύει, ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή πέραν της προβλεπόμενης στο ίδιο Μνημόνιο.

2. α. Επαναφέρονται σε ισχύ, από τη δημοσίευση αυτού του νόμου και μέχρι 30.6.2010 και εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς δήμους, κοινότητες και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίες προβλέπονται από την παράγραφο 3 περιπτώσεις α’, β’, δ’, ε’ του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α’), καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α’) και τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α’), με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του άρθρου. Στο προηγούμενο εδάφιο υπάγονται οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωμένες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

β. Πρόστιμα του άρθρου 5 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α’), καθώς και οφειλές από τέλη κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α’), τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, μπορεί να ρυθμισθούν και να καταβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μειωμένα κατά 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

γ. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις υπό ρύθμιση διαφορές δεν συμψηφίζονται ούτε δημιουργούν απαίτηση επιστροφής.

3. Στα νομικά πρόσωπα της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την έννοια της περίπτωσης η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α’) περιλαμβάνεται και το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Άρθρο 64

Μεταφορά υπαλλήλων δημοτικών επιχειρήσεων σε δήμους, κοινότητες και σε κάθε μορφής νομικά πρόσωπα αυτών, που γίνεται υπό τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α’), κατόπιν αποφάσεων του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από την διαδικασία, η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσληψή τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόμιμη από την ημερομηνία λήψεως των σχετικών αποφάσεων των ανωτέρω Συμβουλίων.

Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις επί μέρους διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009

Δείτε ακόμα

ΝΟΜΟΣ 4238/2014 Π.Ε.Δ.Υ. αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238/2014

ΝΟΜΟΣ 4223/2013 Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013