ΙΚΑ Εγκύκλιος 19


alt


ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αθήνα 26/2/2010 Αριθμ. Πρωτ. Ε40/94 ΕΞ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 19

ΘΕΜΑ : α) Τροποποίηση της διαδικασίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) β) Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2010 έως 31/12/2010.

Μετά τη δημοσίευση της υπ΄ αριθμ. Φ11321/12352/1071/19-6-2009 Απόφασης της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ τ.Β΄/1277/29-6-2009), με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 15α και 16 του «Κανονισμού Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.», σας αποστέλλουμε οδηγίες για την εφαρμογή της και σας κοινοποιούμε αναλυτικούς πίνακες με τις περιόδους υποβολής τριμηνιαίων Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού, Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) και μηνιαίων Α.Π.Δ. εργοδοτών οικοδομοτεχνικών έργων μισθολογικών περιόδων από 1/1/2010 έως 31/12/2010, οι οποίοι, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών εσόδων, πρέπει να αναρτώνται διαδοχικά στις μονάδες του Ιδρύματος (οι πίνακες με τις περιόδους υποβολής των Α.Π.Δ. είναι διαθέσιμοι και στο δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. http://www.ika.gr). Επίσης, η παρούσα να σταλεί σε επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π. της ασφαλιστικής περιοχής των Υποκαταστημάτων/Παραρτημάτων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

ΓΕΝΙΚΑ

Στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού γραφειοκρατικών διαδικασιών και αποσυμφόρησης των υπηρεσιών του Ιδρύματος καθιερώνεται (για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν) για το σύνολο των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων η υποβολή όλων των τύπων Α.Π.Δ. αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ. τους. Οι εκπρόθεσμες Α.Π.Δ., θα υποβάλλονται από τους εργοδότες με μαγνητικά μέσα (για Κανονικές «01» και Επανυποβολές «03») και με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή (για Συμπληρωματικές «04»), στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους.

Επίσης και για το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) καθιερώνεται η υποβολή όλων των τύπων Α.Π.Δ. (εκτός των εκπροθέσμων) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, πλήν όμως καθορίζονται διαφορετικές χρονικές περίοδοι υποβολής, οι οποίες πλέον δεν θα συμπίπτουν με αυτές των λοιπών εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων. Ο συνδυασμός των ανωτέρω τροποποιήσεων εκτιμάται ότι, θα επιτρέψει τον έγκαιρο και με μεγαλύτερη ακρίβεια εντοπισμό τυχόν λανθασμένων εγγραφών στις υποβαλλόμενες Α.Π.Δ., με αποτέλεσμα να καταστεί ευχερέστερη και ταχύτερη η διαδικασία διόρθωσής τους.

Α) ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων) πρέπει να υποβάλλουν τις τριμηνιαίες Κανονικές (01) ή Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Η προθεσμία υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. αρχίζει την πρώτη ημέρα (ημερολογιακή) του μήνα, που έπεται της τελευταίας μισθολογικής περιόδου, η οποία περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Α.Π.Δ. και λήγει ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου του Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ως ακολούθως :

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 1, την 11η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 2, την 10η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 3, την 9η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 4, την 8η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 5, την 7η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 6, την 6η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 7, την 5η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 8, την 4η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 9, την 3η πριν από το τέλος του μήνα ημέρα. 3

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50 την προτελευταία πριν από το τέλος του μήνα ημέρα.

• Για τους εργοδότες που ο αριθμός μητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 την τελευταία ημέρα του μήνα.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο (web site) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Κατ΄ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Πολυκατοικίες κ.λ.π.)». 

Κυρώσεις

Μετά την πάροδο των προαναφερόμενων προθεσμιών η υποβολή των Α.Π.Δ. θα γίνεται στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας των εργοδοτών, ενώ οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις θα επιβάλλονται, με την σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε., ως εξής :

• Για την εκπρόθεσμη υποβολή Κανονικής (01) ή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. του ιδίου εργοδότη (με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε.), ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 10% επί των εισφορών που δηλώνονται στη συγκεκριμένη Α.Π.Δ..

• Για την εκπρόθεσμη υποβολή Κανονικής (01) ή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., όταν αυτή πραγματοποιείται μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. του ιδίου εργοδότη (με βάση το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε.), ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 30% επί των εισφορών που δηλώνονται στη συγκεκριμένη Α.Π.Δ.. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου μας 54/04. 

Παραδείγματα

i) Εργοδότης Κοινής Επιχείρησης, του οποίου το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε 2 υποβάλλει (εκπρόθεσμα) την Α.Π.Δ. του α΄ τριμήνου 2010 στις 22/4/2010. Θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 10% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (δεν έχει παρέλθει για τον συγκεκριμένο εργοδότη η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.).

ii) Εργοδότης Κοινής Επιχείρησης, του οποίου το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε 2 υποβάλλει (εκπρόθεσμα) την Α.Π.Δ. του α΄ τριμήνου 2010 στις 22/7/2010. Θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 10% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (δεν έχει παρέλθει για τον συγκεκριμένο εργοδότη η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.). 4

iii) Εργοδότης Κοινής Επιχείρησης, του οποίου το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε 2 υποβάλλει (εκπρόθεσμα) την Α.Π.Δ. του α΄ τριμήνου 2010 στις 23/7/2010. Θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 30% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (παρήλθε για τον συγκεκριμένο εργοδότη η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.)

Β) ΔΗΜΟΣΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. (Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ)

Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2010 και εντεύθεν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού – Δήμοι, Κοινότητες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) πρέπει να υποβάλλουν τις τριμηνιαίες Κανονικές (01) ή Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. (εμπρόθεσμες) αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.

Η προθεσμία υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. αρχίζει την πρώτη ημέρα (ημερολογιακή) του μεθεπόμενου μήνα, που έπεται της τελευταίας μισθολογικής περιόδου, η οποία περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Α.Π.Δ. και λήγει την τελευταία ημέρα (ημερολογιακή) του ιδίου μήνα ανεξαρτήτως του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) που τους έχει αποδοθεί.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο (web site) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Κωδικοί Νομικής Μορφής

001 Δημόσια Υπηρεσία (Δημόσιο) 077 Ο.Τ.Α. – Δήμοι

002 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 078 Ο.Τ.Α. – Κοινότητες

066 Δημόσια Σχολεία

094 Πρεσβείες, Προξενεία, Διεθνείς Οργανισμοί

067 Σχολικές Επιτροπές

095 Προξενεία

068 Ιεροί Ναοί

096 Διεθνείς Οργανισμοί

Κυρώσεις

Μετά την πάροδο των προαναφερόμενων προθεσμιών η υποβολή των Α.Π.Δ. θα γίνεται στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ενώ οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις θα επιβάλλονται, με την σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε., ως εξής :

• Για την εκπρόθεσμη υποβολή Κανονικής (01) ή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. της συγκεκριμένης κατηγορίας εργοδοτών, ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 10% επί των εισφορών που δηλώνονται στη συγκεκριμένη Α.Π.Δ..

• Για την εκπρόθεσμη υποβολή Κανονική (01) ή Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ., όταν αυτή πραγματοποιείται μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ. της συγκεκριμένης κατηγορίας εργοδοτών, ποσοστό πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών 30% επί των εισφορών που δηλώνονται στη συγκεκριμένη Α.Π.Δ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου μας 54/04.

Παραδείγματα

i) Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλει (εκπρόθεσμα) την Α.Π.Δ. του α΄ τριμήνου 2010 στις 01/6/2010. Θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 10% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (δεν έχει παρέλθει για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργοδοτών η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.).

ii) Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλει (εκπρόθεσμα) την Α.Π.Δ. του α΄ τριμήνου 2010 στις 31/8/2010. Θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 10% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (δεν έχει παρέλθει για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργοδοτών η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.).

iii) Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλει (εκπρόθεσμα) την Α.Π.Δ. του α΄ τριμήνου 2010 στις 01/9/2010. Θα του επιβληθεί πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών ποσοστού 30% επί των εισφορών της συγκεκριμένης Α.Π.Δ. (παρήλθε για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργοδοτών η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της επόμενης Κανονικής Α.Π.Δ.)

Γ) ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Τρόπος υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομοτεχνικών Έργων

Με τις διατάξεις της παρ. 1 της Φ11321/12352/1071/19-6-09 Υπουργικής Απόφασης, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 15α παρ. 2 και 3 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» και καθ΄ ό μέρος αφορούν τα οικοδομοτεχνικά έργα, ορίζεται ότι, οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) οικοδομοτεχνικών έργων υποβάλλονται :

α) Μέσω διαδικτύου, με ψηφιακά – μαγνητικά μέσα και από 01/07/09 υποχρεωτικά, μόνο μέσω διαδικτύου από :

i) Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με το σύστημα της αντιπαροχής.

ii) Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με ανάθεση ή εργολαβία.

iii) Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία, οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους.

iv) Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/51 (με ανάθεση ή εργολαβία), οι οποίοι απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόμενους. 

β) Με όλα τα μέσα (χειρόγραφα, ψηφιακά – μαγνητικά μέσα, μέσω διαδικτύου) από :

i) Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά έργα με αυτεπιστασία.

ii) Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα με αυτεπιστασία.

iii) Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα με αυτεπιστασία οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρείς εργαζόμενους.

iv) Εργοδότες που εκτελούν δημόσια έργα σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/51, (με ανάθεση ή εργολαβία) οι οποίοι απασχολούν μέχρι και τρείς εργαζόμενους.

2. Έναρξη και λήξη προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου από εργοδότες που εκτελούν οικοδομοτεχνικά έργα

Με τις διατάξεις της παρ. 3 της εν λόγω Υπουργικής Αποφάσεως, μετά την παρ. 9 του άρθρου 16 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την Εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» προστέθηκε παρ. 10 σύμφωνα με την οποία :

Για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα ανεξαρτήτως αριθμού Μητρώου τους.

Με τις ίδιες διατάξεις ρητά ορίζεται ότι, ως ημ/νία υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στον διαδικτυακό τόπο (web site) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, η υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων γίνεται μόνο στα Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στα οποία είναι απογραμμένα τα έργα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πρόσθετες επιβαρύνσεις εισφορών (σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.) κατά τα γνωστά (εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 54/04).

Προκειμένου να παρασχεθεί ο κατάλληλος χρόνος ενημέρωσης και προσαρμογής στα νέα δεδομένα και επειδή υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία αλλαγής του τρόπου πιστοποίησης στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των εργοδοτών που εκτελούν οικοδομοτεχνικά έργα, αποφασίσθηκε όπως, η υποχρεωτική υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, για όσους εργοδότες έχουν την υποχρέωση αυτή, να έχει εφαρμογή από απασχολήσεις μηνός Απριλίου 2010 και μετά.

Προς αποφυγήν προβλημάτων κατά την εφαρμογή των διατάξεων θα πρέπει, οι εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων, να ενημερώνονται κατά την αναγγελία των έργων, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υποβάλλουν τις Α.Π.Δ., όσο και για τις προθεσμίες υποβολής μέσω διαδικτύου ή στο Υποκ/μα.

Μερίμνει Δ/ντών των Υποκ/των και Προϊσταμένων των Παραρτημάτων να αναρτηθούν σχετικές Ανακοινώσεις στους πίνακες Ανακοινώσεων.

Δ) ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σχετ. εγκ. 61/23-9-09) 7

Με τις διατάξεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης (Φ11321/12352/1071/ 19-6-09) ορίζεται ότι οι εργοδότες που απασχολούν οικιακούς βοηθούς και λοιπά πρόσωπα στην οικία τους, και οι οποίοι έχουν απογραφεί ως εργοδότες κατά το άρθρο 9 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου ή με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή εγγράφως.

Επομένως, οι εργοδότες που απασχολούν στην οικία τους

α) οικιακούς βοηθούς

β) λοιπά πρόσωπα που προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες (δηλ. παραδουλεύτρες, baby sitters, νοσοκόμους, κηπουρούς κ.λ.π.) διατηρούν την δυνατότητα να υποβάλλουν τις σχετικές Α.Π.Δ. με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή εγγράφως. Όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, ισχύουν τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο «Α. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» της παρούσας εγκυκλίου.

Για τις προθεσμίες των Α.Π.Δ. που υποβάλλονται με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ή εγγράφως, παραμένουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα από την παρ. 5 (μετά την αναρίθμηση της παρ. 6, που έγινε με την απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/20042/1600) του άρθρου 16 της απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Φ11321/30819/1977/2-3-2004, με την οποία τροποποιήθηκε ο Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ., δηλ. ουδεμία μεταβολή επέρχεται στα ισχύοντα.

Συν/να : 23 φύλλα

Δείτε ακόμα

Στα 60 δολάρια το βαρέλι βλέπει η Citi τις τιμές του πετρελαίου το 2025

Δεν φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου η κλιμάκωση με τους Χούθι Η κλιμάκωση …

Σούπερ μάρκετ: Πληθωριστική «ένεση» στον τζίρο – Οι «πρωταθλητές» των ανατιμήσεων

Τι δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών Circana για το 11μηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 …