Γιατρός εργασίας..

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν γιατρό εργασίας?

Γιατρό εργασίας έχουν υποχρέωση να έχουν, εκτός από ειδικές περιπτώσεις, όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν από πενήντα (50) και άνω άτομα.

Δείτε ακόμα

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση …

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …